Zarządzanie ryzykiem

5 pytań, które pomogą Państwu ocenić stopień narażenia Państwa firmy na niekorzystne zmiany środowiskowe

industrial smokestack

Globalizacja oferuje przedsiębiorstwom różnej wielkości potencjalne korzyści operacyjne i możliwości rozwoju, ale może być również źródłem różnych nowych rodzajów ryzyka. Jak wynika z raportu  Global Risk Report 2019 Światowego Forum Ekonomicznego, do pierwszej dziesiątki globalnych zagrożeń — zarówno pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia, jak i skutków — należą zwłaszcza katastrofy ekologiczne spowodowane działalnością człowieka.  Podjęcie odpowiednich działań mających na celu ocenę zagrożenia, jakie Państwa firma stanowi dla środowiska naturalnego oraz opracowanie odpowiedniego programu ubezpieczeniowego pozwalającego zminimalizować wpływ zanieczyszczeń i szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, jest zatem istotne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

W zależności od charakteru i obszaru geograficznego Państwa działalności zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska może okazać się skomplikowanym zadaniem. Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie oceny zagrożenia dla środowiska i związanych z tym wymogów ubezpieczeniowych, poniżej przedstawiamy pięć pytań, które należy sobie zadać.

 

 1. Czy w dotychczasowej ochronie ubezpieczeniowej istnieją luki, które narażają Państwa firmę na wystąpienie roszczeń dotyczących ochrony środowiska?

  Ubezpieczenie Państwa firmy od odpowiedzialności cywilnej może obejmować jedynie nagłe i przypadkowe zdarzenie związane z zanieczyszczeniem środowiska. Ponadto polisa może dotyczyć jedynie odpowiedzialności cywilnej, a wszelkie usuwanie zanieczyszczeń lub szkody dla środowiska mogą nie być objęte ubezpieczeniem, podobnie jak wszelkie zanieczyszczenia, które pojawiają się stopniowo. Specjalne ubezpieczenie od ryzyka związanego z zanieczyszczeniem środowiska może pomóc wypełnić tę lukę.

 2. W jakich sytuacjach Państwa firma jest najbardziej narażona na otrzymanie roszczeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska?

  Kompleksowy program ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia zagrożeń dla środowiska powinien obejmować wszystkie zakłady, ale należy również ocenić, gdzie istnieje największe ryzyko; w jakich obszarach działalność firmy może potencjalnie powodować zanieczyszczenia lub szkody dla środowiska oraz które lokalne regulacje dotyczące ochrony środowiska powodują potencjalne ryzyko braku zgodności z przepisami.

 3. Jakie są najbardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska, z którymi boryka się Państwa firma?

  Wymogi dotyczące zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska są bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach, podobnie jak minimalne obowiązkowe poziomy ochrony ubezpieczeniowej od zanieczyszczeń lub szkód wyrządzonych środowisku. Niespełnienie wymogów w jednym regionie może mieć również konsekwencje finansowe, operacyjne i związane z utratą reputacji w innych regionach. Zrozumienie lokalnych wytycznych operacyjnych i przepisów ma kluczowe znaczenie dla zachowania zgodności z przepisami na całym świecie. Należy sprawdzić, czy ubezpieczyciel może zapewnić kompleksową wiedzę geograficzną, w tym lokalnych specjalistów, którzy pomogą Państwu sprostać specyficznym wymogom dotyczącym zgodności z przepisami i wymogom ubezpieczeniowym. W UE najważniejszym obowiązującym obecnie aktem prawnym jest Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko.  Spowodowało to wprowadzenie kilku szczególnych i dalekosiężnych wymogów prawnych. Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w Europie powinno zatem zadbać o odpowiednie uwzględnienie tych wymogów w swojej polityce ochrony środowiska.

 1. Czy Państwa firma jest narażona na poniesienie odpowiedzialności za zanieczyszczenie historyczne?

  Posiadanie wiedzy na temat wcześniejszego użytkowania terenów i obiektów jest bardzo ważne, ponieważ można dzięki temu zidentyfikować potencjalne zanieczyszczenia spowodowane przez poprzedniego właściciela.  Przy nabywaniu nowych zakładów lub przedsiębiorstw ważne jest również zrozumienie zakresu odpowiedzialności za środowisko, która mogła zostać przeniesiona na Państwa w umowach kupna-sprzedaży. Państwa program zarządzania ryzykiem związanym z zanieczyszczeniem środowiska powinien uwzględniać ryzyko pociągnięcia Państwa firmy do odpowiedzialności za historyczne zanieczyszczenie i związaną z tym odpowiedzialność.

 2. Czy Państwa ubezpieczyciel oferuje w ramach swoich usług wsparcie w zakresie zarządzania kryzysowego?

  Całodobowy dostęp do informacji oraz media społecznościowe mogą zwiększyć wpływ incydentów dotyczących zanieczyszczenia środowiska. W przypadku wystąpienia incydentu dotyczącego zanieczyszczenia środowiska, oprócz usunięcia fizycznych szkód wyrządzonych środowisku, firma może również być zmuszona do podjęcia działań, które zapewnią jej współpracowników i opinię publiczną, że zareagowała we właściwy sposób. Ważna jest umiejętność radzenia sobie z utratą reputacji, nawet jeśli szkody dla środowiska zostały spowodowane przez inną stronę. Jeśli Państwa firma narażona jest na ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska, powinna przygotować i regularnie aktualizować plan zarządzania kryzysowego, który obejmuje działania mające na celu jej ochronę.

Korzyści z zapobiegania incydentom  

Ograniczanie szkód, minimalizowanie kosztów i postępowanie z roszczeniami po wystąpieniu incydentu to tylko część każdego kompleksowego programu kontroli szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu. Najważniejsze czynności to jednak ocena działalności, analiza poszczególnych projektów i określenie działań, które mogą zmniejszyć ryzyko zagrożenia dla środowiska. Należy znaleźć firmę ubezpieczeniową, która ułatwi zrozumienie lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewni dostęp do wyspecjalizowanych ekspertów, dzięki którym będzie można w większym stopniu zapobiegać zanieczyszczeniom i szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Visit our property & casualty risk engineering page >

Zawartość tego materiału służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi osobistej porady ani zalecenia związanego z produktem lub usługą dla żadnej osoby lub firmy. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą polisy wydaną w celu uzyskania pełnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego. Chubb European Group SE jest zakładem ubezpieczeń podlegającym przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowanym w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja. Chubb European Group SE posiada kapitał zakładowy w wysokości 896,176,662 EUR, opłacony w całości.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Masz pytania?

Porozmawiaj z ekspertem.