Ubezpieczenie szkód w środowisku

Na skutek zmian wprowadzonych dyrektywą europejską nr 24/35/WE, a następnie wdrożonych w Polsce ustawą o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku z dnia 13 kwietnia 2007 r., firma Chubb wprowadziła ubezpieczenie z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Produkt uwzględnia wszelkie aspekty odpowiedzialności prawnej Ubezpieczonego, uwzględniając specyfikę rynku polskiego oraz otoczenie prawne.

Dyrektywa europejska w sprawie odpowiedzialności za środowisko wprowadza zasadę „zanieczyszczający płaci”. Jej głównym celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej podmiotów gospodarczych, które spowodowały szkodę w środowisku. Ubezpieczenie szkód w środowisku proponowane przez Chubb stanowi tzw. „stand alone cover” i nie wymaga jednoczesnego zakupienia innych produktów (np. ubezpieczenia OC czy mienia).

Rodzaje typowych zagrożeń możliwych do ubezpieczenia w ramach produktu oferowanego przez Chubb
 

  • koszty dekontaminacji gruntu i wody, zanieczyszczonych w związku z aktualnie prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • koszty dekontaminacji gruntu i wody, zanieczyszczonych w związku z działalnością poprzedniego właściciela,
  • roszczenia osób trzecich związane z zanieczyszczeniem środowiska, uwolnionym z ubezpieczonej lokalizacji – pokrycie dla zanieczyszczeń nowych i/lub historycznych (ale jeszcze nie odkrytych),
  • szkody powstałe na terenach własnych i najmowanych,
  • szkody powstałe na skutek transportu produktów lub odpadów,
  • utrata zysku powstała na skutek zanieczyszczenia.

Istnieją dwa rodzaje OWU, dostosowane do odrębnych charakterystyk dla
 

  • ryzyk związanych z działalnością stacjonarną (np. fabryki, stacje paliw, wysypiska śmieci),
  • ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw usługowych (np. przedsiębiorstwa budowlane, transportowe).

Dostępna pojemność wynosi 50.000.000 EUR

Skontaktuj się z nami

Michał Krukowski
Manager Casualty
michal.krukowski@chubb.com
 

Anna Gallewicz
UnderwriterCasualty
anna.gallewicz@chubb.com