Direct naar de inhoud

 

CHUBB EASY SOLUTIONS GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 

 

LEES DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VÓÓRDAT U DE WEBSITE EASY SOLUTIONS GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN, DAN IS HET NIET TOEGESTAAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN.

 

In deze bepalingen wordt de volgende betekenis gegeven aan:

 

 1. Chubb, wij, ons, onze - Chubb European Group SE
 2. Tussenpersoon – de verzekeringstussenpersoon of makelaar voor wie u werkt
 3. Website - de online applicatie of voorziening die door Chubb wordt beheerd onder de naam Easy Solutions
 4. U, uw - een individu die de website gebruikt

 Gebruikersvoorwaarden voor individuen

  

 1. Deze bepalingen zijn automatisch van toepassing op elk individu dat toegang krijgt tot de website.
 2. U mag de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u door Chubb wordt toegekend, alleen gebruiken om toegang te krijgen tot de website.
 3. U mag uw toegewezen gebruikersnaam of wachtwoord niet bekendmaken of meedelen aan anderen.
 4. U gaat ermee akkoord om bepalingen, voorwaarden of instructies die op de website of op de pagina's van waar de website wordt opgeroepen, bekend worden gemaakt, na te leven.
 5. U moet ieder misbruik van de website, de wachtwoorden of de gebruiksnamen onmiddellijk melden aan Chubb.
 6. U dient gegevens juist en volledig in te voeren.
 7. U mag alleen gegevens en records op de website raadplegen die verband houden met verzekerden of klanten die u worden toegewezen door de tussenpersoon.
 8. U moet Chubb op de hoogte brengen als u niet langer voor de tussenpersoon werkt of uw functie zodanig verandert dat het om beroepsredenen niet langer nodig is dat u de website gebruikt.
 9. U mag de website niet meer gebruiken als u stopt met werken voor de tussenpersoon of als Chubb of de tussenpersoon uw toegang om welke reden ook afschaft.
 10. Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 Gebruikersvoorwaarden voor tussenpersonen

 

Bindende bepalingen

 

 1. Deze bepalingen zijn automatisch van toepassing op elke tussenpersoon van wie het personeel of de werknemers toegang krijgen tot de website.
 2. Als de tussenpersoon niet akkoord gaat met de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.
 3. Alle zaken die via de website worden gesloten en/of schades die via de website worden gemeld, zijn onderworpen aan Nederlands recht alsmede aan alle bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst die van kracht is tussen Chubb en de tussenpersoon op het moment dat de zaak wordt gesloten en/of de schade wordt gemeld.

 Gebruik van de website

 

 1. De tussenpersoon moet ervoor zorgen dat alle personeelsleden die door Chubb aangewezen en goedgekeurd worden om toegang te krijgen tot de website, de bepalingen van de gebruikersvoorwaarden met individuen naleven.
 2. De tussenpersoon moet Chubb onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer een personeelslid dat toegang heeft gekregen tot de website niet meer voor de tussenpersoon werkt of om beroepsredenen geen toegang meer nodig heeft tot de website.
 3. Chubb mag de toegang van de tussenpersoon of van een individueel personeelslid tot de website op ieder moment beeindigen.
 4. De toegang die Chubb verleent tot de website mag door de tussenpersoon niet worden overgedragen of toegewezen aan een andere persoon of organisatie.

 Wijzigingen

 

 1. We behouden ons het recht voor om aanpassingen door te voeren aan onze website.
 2. We behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden aan te passen en zullen alle redelijke inspanningen doen om u van deze aanpassingen op de hoogte te brengen. We kunnen u ervan op de hoogte brengen door aangepaste bepalingen te publiceren op onze website en redelijke inspanningen te doen om uw aandacht erop te vestigen.  

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Chubb biedt geen garanties voor wat betreft de werking of de beschikbaarheid van de website.
 2. Behoudens aansprakelijkheden op grond van de wet die niet kunnen worden uitgesloten, is Chubb niet aansprakelijk voor eventuele defecten, storingen of het niet beschikbaar zijn van de website en is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen die de tussenpersoon lijdt als gevolg van fouten, gebreken, onjuiste of misleidende informatie met betrekking tot de website.
 3. Chubb is niet aansprakelijk ten aanzien van u of anderen in het geval van interferentie met of schade aan uw computersystemen als gevolg van uw gebruik van deze website. U moet uw eigen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wat u selecteert van deze website voor uw gebruik, vrij is van virussen of andere zaken die kunnen interfereren met uw computersystemen of de werking daarvan kan schaden.

 

Sites van derden

 

 1. Gegevens/documenten die toegankelijk zijn vanaf gelinkte sites worden niet door Chubb beheerd en Chubb is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Iedere verwijzing naar een gelinkte website of verwijzing naar een specifiek product of dienst van een derde houdt niet in en impliceert niet dat dit product of deze dienst door Chubb wordt aanbevolen en het gebruik ervan is voor volledige risico van de tussenpersoon.

 

Intellectueel eigendom

 

 1. Het gebruik door de tussenpersoon van de website verleent deze geen enkel recht, titel of belang met betrekking tot de website of het intellectuele eigendom dat ermee verband houdt.

 

Algemeen

 

 1. We kunnen u per e-mail, post of fax mededelingen doen. U kunt ons mededelingen doen via e-mail via het adres vermeld in de rubriek "Contact" van onze website.
 2. Niemand, met inbegrip van maar niet beperkt tot u of ieder andere persoon die voor de tussenpersoon werkt, heeft rechten in het kader van of in verband met deze gebruikersvoorwaarden.
 3. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, moet deze bepaling voor zover de ongeldigheid, onwettigheid of onuitvoerbaarheid reikt, worden genegeerd voor de interpretatie van deze overeenkomst. Alle andere bepalingen van deze voorwaarden blijven volledig van kracht.
 4. Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 Privacybeleid

 

Chubb maakt gebruik van door u aan hem verstrekte persoonsgegevens voor het accepteren en beheren van deze verzekeringsovereenkomst, waaronder begrepen daaruit voortvloeiende claims.

De ingezamelde gegevens omvatten de basiscontactgegevens zoals uw naam, adres en polisnummer, maar kunnen tevens meer gedetailleerde  informatie bevatten (bijvoorbeeld uw leeftijd, medische gegevens, vermogenssituatie of schadehistorie) voor zover dit relevant is voor het door verzekeraar te verzekeren risico, de door verzekeraar te verlenen diensten of voor de door u in te dienen claims. 

Chubb maakt deel uit van een wereldwijd concern, en uw persoonsgegevens kunnen met zijn groepsmaatschappijen in andere landen worden gedeeld, voor zover dit nodig is voor de dekking van uw polis of het opslaan van uw gegevens. Verzekeraar maakt daarnaast ook gebruik van erkende dienstverleners, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens met inachtneming van verzekeraar’s instructies en zeggenschap.

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder begrepen inzagerechten en in bepaalde gevallen het recht op verwijdering en doorhaling.

In dit onderdeel is in het kort uitgelegd op welke manier Chubb gebruik maakt van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie raadt Chubb u ten zeerste aan om zijn Algemene Privacybeleid te raadplegen, dat hier kan worden ingezien: https://www.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.html. U kunt Chubb altijd vragen om een papieren versie van het Privacybeleid door een e-mail te sturen naar dataprotectionoffice.europe@chubb.com.