Ubezpieczenia osobowe

Programy międzynarodowe: przecieranie lokalnych i globalnych szlaków

building closed up

Podczas gdy świat nadal ocenia i opanowuje skutki pandemii COVID‑19, poszczególne kraje powoli zaczynają odbudowywać się zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Pracodawcy i pracownicy muszą rozważyć wprowadzanie nowych polityk czy praktyk, a w przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych takie procedury są szczególnie złożone. Podmioty te, prowadzące działalność na całym świecie, są jedną z grup, na których w szczególnym zakresie spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom należytej ochrony. Jest to także jedna z najbardziej zagrożonych kategorii podmiotów pod tym względem.

Ze względu na zwiększone ryzyko związane z COVID‑19, jak również istniejące wcześniej rodzaje zagrożeń, takie jak klęski żywiołowe, terroryzm, niepokoje społeczne i przestępczość, solidny program ubezpieczeń podróży służbowych i następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi kluczowy element ogólnych ram ryzyka dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Chociaż przepisy na całym świecie są bardzo zróżnicowane, orzecznictwo w wielu krajach wciąż uściśla obowiązki w zakresie zapewnienia należytej ochrony i opieki. Bezpieczeństwo, ochrona i dobrostan pracowników firmy powinny być dla niej kwestiami najwyższej wagi. 

„COVID‑19 w większym stopniu skierował naszą uwagę na znaczenie obowiązku zapewnienia należytej ochrony i opieki. Pracodawcy muszą dokonać przeglądu i aktualizacji istniejących polityk i protokołów dotyczących ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Muszą być one bardziej przejrzyste, ustrukturyzowane, solidne i elastyczne” — mówi Natasha Reoutt, wiceprezes ds. ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych przedsiębiorstw międzynarodowych w Chubb.

 

Nieprzerwana ochrona — budowanie właściwego rozwiązania

Oczywiście im większa jest liczba krajów, w których działa firma, tym bardziej istotne jest dla niej posiadanie ubezpieczyciela, który sprosta globalnemu zasięgowi. „Opracowanie programu międzynarodowego jest dość skomplikowane, ale Chubb ułatwia to naszym klientom” — mówi Jean-Baptiste Ramboz, dyrektor ds. rozwoju działalności w sektorze korporacyjnym i wielonarodowym w Chubb. Firma Chubb ma odziały w 54 krajach i terytoriach oraz współpracuje z siecią 145 partnerów, którzy mogą prowadzić działalność lokalnie, co oznacza szeroki zasięg, obejmujący prawie wszystkie potencjalne miejsca podróży.

Partnerstwo Chubb z czołowymi globalnymi dostawcami usług assistance daje pracodawcom dodatkowy poziom zabezpieczenia, gdyż zapewnia dostęp do kompleksowych usług medycznych i ratunkowych oraz informacji na temat rozwoju sytuacji na całym świecie.

Kiedy podróże służbowe zaczynają powoli wracać do normy, „stawka staje się dużo wyższa i pozostanie na takim poziomie jeszcze przez jakiś czas po kryzysie COVID” — mówi Natasha Reoutt. „Bardzo ważna jest identyfikacja i eliminacja potencjalnych luk w zakresie ochrony ubezpieczeniowej pracowników”. Nawet teraz, gdy podróże służbowe są ograniczone, pracownicy pracują w domu w środowiskach, nad którymi pracodawcy nie mają praktycznie żadnej kontroli. Grupowa ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków jest niezbędna do stworzenia prawdziwie kompleksowego programu ubezpieczeniowego; polisa ubezpieczenia NNW w połączeniu z polisą ubezpieczenia podróży służbowych może chronić pracowników i pomagać pracodawcom w wypełnianiu obowiązku zapewnienia należytej ochrony i opieki bez względu na miejsce wykonywania pracy.

Oprócz skali i zakresu ochrony kluczem do udanego planu jest również spójność. Kontrolowany program ramowy (KPR) pozwala firmom na uwzględnienie specyfiki lokalnych ekspozycji w połączeniu z nadrzędną perspektywą globalną. „Programy globalne mają wiele zalet, z których najważniejszą jest zagwarantowanie firmom, że ich pracownicy są objęci jednolitym ubezpieczeniem, a wszelkie luki są uwzględnione w polisie głównej” — wyjaśnia Natasha Reoutt. Jean-Baptiste Ramboz dodaje: „Starannie opracowany KPR umożliwia firmie spełnienie zróżnicowanych wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wszystkich pracowników na całym świecie za pomocą lokalnie akceptowanych polis — tam, gdzie jest to wymagane — a wszystko to w ramach jednej polisy głównej z jedną datą wejścia w życie. Zapewnia ona spójność ochrony i ułatwia zarządzanie programem. Zakres ochrony można również dostosować do specyficznych potrzeb danej populacji pracowników”. 

KPR może przynieść pracodawcy szereg korzyści, w tym scentralizowane zarządzanie roszczeniami i nadzór nad zgodnością. Worldview, platforma internetowa firmy Chubb, również pomaga zracjonalizować ten proces, zapewniając osobom odpowiedzialnym za zarządzaniem zasobami ludzkimi i ryzykiem łatwy dostęp do wszelkiej niezbędnej dokumentacji, lokalnych kontaktów i działań w ramach polisy.

 

Jasne kanały komunikacji

Przejrzystość i łatwe do zrozumienia protokoły firmowe stanowią podstawę każdego udanego międzynarodowego programu ubezpieczeń podróży i następstw nieszczęśliwych wypadków. „Pracodawcy powinni pokazać, że w nagłych przypadkach można się z nimi łatwo skontaktować” — radzi Jean-Baptiste Ramboz. Aplikacje takie jak Chubb Travel Smart, za pomocą których pracodawcy i pracownicy mogą się łatwo i szybko komunikować, są częścią spójnej strategii komunikacji w czasie rzeczywistym. Ponadto aplikacja na bieżąco dostarcza pracownikom ostrzeżenia i aktualizacje dotyczące podróży, z uwzględnieniem ich lokalizacji i miejsca docelowego.

Ale jaki jest najlepszy sposób na to, żeby rzeczywiście zadbać o swoich pracowników? „Myślę, że ważnym słowem jest tu „zapobieganie” — mówi Natasha Reoutt. „Jest to o wiele mniej kosztowne niż choroby lub urazy pracowników. Firmy powinny wykazać się teraz dużo większą aktywnością w zakresie prewencji, a nie jedynie reagować, gdy coś pójdzie nie tak”. Przy rosnącym i codziennie zmieniającym się ryzyku szczególnie warto zainteresować się inwestycją w kompleksowy i prewencyjny plan ubezpieczeniowy — zamiast łagodzić i rozwiązywać problemy dopiero gdy się pojawią. Jean-Baptiste Ramboz: „Bardziej solidny program zarządzania ryzykiem związanym z podróżami i nieszczęśliwymi wypadkami umożliwia szybsze podejmowanie decyzji, co przyda się w każdej sytuacji kryzysowej”. Nawet po ustąpieniu zagrożeń związanych z COVID‑19 posiadanie planu ubezpieczeniowego, który może zapewnić ochronę w razie kolejnego nieprzewidywalnego kryzysu, będzie świadectwem priorytetowego traktowania profilaktyki przez firmę — niezależnie od tego, czy chodzi o klęski żywiołowe, niepokoje społeczne, terroryzm czy przestępczość.

 

Silne partnerstwa umożliwiające wzrost

Efektywny program międzynarodowy jest zbudowany przede wszystkim na zaufaniu i ścisłej współpracy z klientem, firmą ubezpieczeniową i brokerem. „Bliskie relacje i wzajemne zaufanie to coś więcej niż słowa. To istotne elementy budowania programów międzynarodowych. Podejście Chubb daje pewność nam i naszym klientom” — mówi Laurent Cellot, szef działu ryzyk specjalnych w Willis Towers Watson we Francji.

U podstaw międzynarodowej propozycji Chubb leży wspieranie wzrostu klientów poprzez umożliwienie im skoncentrowania się na rozwijaniu swoich firm i instytucji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników. Dzięki ścisłej współpracy z klientami, ich menedżerami ds. ryzyka, działami kadr, zespołami ds. świadczeń pracowniczych, bezpieczeństwa lub zarządzania podróżami, Chubb może pomóc w optymalizacji ochrony ubezpieczeniowej, aby przeprowadzić klientów przez te trudne czasy, wspomagając ich swoją fachową wiedzą. 

Zawartość tego materiału służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi osobistej porady ani zalecenia związanego z produktem lub usługą dla żadnej osoby lub firmy. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą polisy wydaną w celu uzyskania pełnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego. Chubb European Group SE jest zakładem ubezpieczeń podlegającym przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowanym w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja. Chubb European Group SE posiada kapitał zakładowy w wysokości 896,176,662 EUR, opłacony w całości.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Masz pytania?

Porozmawiaj z ekspertem.