X

Ochronne programy pracownicze

Produkt adresowany jest zarówno do pracowników spółek, jak i ich zarządów/właścicieli. Ochroną mogą zostać objęte zdarzenia ubezpieczeniowe, do których doszło w dowolnym czasie na całym świecie, zarówno w trakcie czynności życia prywatnego, jak i czynności zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego.

Globalna mobilność pracownicza

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla pracodawców pragnących zabezpieczyć swoich pracowników wyjeżdżających w delegację służbową za granicę. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta zarówno praca umysłowa, jak i fizyczna.

Ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka chroni w przypadku zdiagnozowania nowotworu narządów kobiecych lub męskich. Produkt ten jest skierowany do osób pełnoletnich, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 64 roku życia.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków BEZPIECZNI W DRODZE

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania wewnątrz pojazdu w razie zatrzymania na trasie lub postoju, w trakcie naprawy pojazdu na trasie, w trakcie załadowywania i rozładowywania pojazdu, wskutek pożaru lub wybuchu,