Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków BEZPIECZNI W DRODZE

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla pracodawców oraz firm leasingowych pragnących zabezpieczyć swoich pracowników Klientów przed negatywnymi skutkami zdarzeń ubezpieczeniowych.

Zakres ubezpieczenia może obejmować następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

 
 • śmierć Ubezpieczonego,
 • osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego,
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego:
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wg systemu świadczeń stałych (ustalany na podstawie tabeli uszczerbkowej),
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wg systemu świadczeń proporcjonalnych (% sumy ubezpieczenia za każdy % uszczerbku)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, rozszerzony o pobyt na OIOM, śpiączkę, świadczenie rekonwalescencyjne
 • śpiączkę Ubezpieczonego,
 • pokrycie wydatków medycznych,
 • pokrycie kosztów przeprowadzenia operacji plastycznej,
 • pokrycie kosztów pogrzebu,
 • pokrycie kosztów związanych z przekwalifikowaniem.
 • pokrycie kosztów związanych z zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Assistance

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku zachorowania na jeden z niżej 

 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • podczas przebywania wewnątrz pojazdu w razie zatrzymania na trasie lub postoju,
 • w trakcie naprawy pojazdu na trasie,
 • w trakcie załadowywania i rozładowywania pojazdu,
 • wskutek pożaru lub wybuchu,
 • w trakcie tankowania.

Skontaktuj się z nami

Marek Rogólski
Senior Underwriter Accident & Health 
E: marek.rogolski@chubb.com

Tomasz Rynkiewicz
Manager Accident & Health 
tomasz.rynkiewicz@chubb.com