ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ (ตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว เรียกว่า “ข้อตกลง”) และกฎ ข้อบังคับเพิ่มเติมใด ๆ เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว และ คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่ครอบคลุมการเข้าถึงของท่านและการใช้บริการที่มีบนแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่และหรือเว็บไซต์ (“Chubb LifeBalance”) ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศ/เมืองของท่านที่ระบุด้านล่างนี้ (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) การเข้าถึง Chubb LifeBalance และการใช้บริการของท่านเป็นไปตามการยอมรับของท่านและสอดคล้องกับข้อตกลงเหล่านี้ ในการเข้าถึง Chubb LifeBalance หรือการใช้บริการของบริษัท ท่านตกลงที่จะยอมรับและผูกพันด้วยข้อตกลงฉบับปัจจุบันนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงฉบับปัจจุบันนี้ จะทำให้ท่านไม่สามารถใช้หรือเข้าถึง Chubb LifeBalance หรือใช้บริการของบริษัทได้

1. Chubb LifeBalance จะให้คะแนนสุขภาพและข้อมูลสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีและข้อมูลอื่นที่คล้ายกันแก่ท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูล”) ซึ่งถูกรวบรวมตามรายละเอียดที่ท่านกำหนด เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจระบุตัวตนของท่านได้ตามคำนิยามของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงข้อมูลสุขภาพทางคลินิกบางประการ ประวัติครอบครัว กิจกรรมที่มีการติดตาม และรูปแบบการดำเนินชีวิตของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ทั้งนี้ ข้อมูลซึ่งถูกประมวลผลโดย Chubb LifeBalance จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านทราบข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทดแทนความรู้ความเชี่ยวชาญและการตัดสินใจของแพทย์ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นใด การวินิจฉัยทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ การรักษาทางการแพทย์ และการเข้ารับการบำบัดด้วยยา ต้องกระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่รอบรู้และเป็นอิสระ ในกรณีที่มีคำถามเฉพาะใด ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาทางการแพทย์ ท่านควรติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของท่าน

2. ท่านมีสิทธิดำเนินการเพิกถอนการยอมรับและข้อตกลงของท่านได้ แต่จะไม่สามารถโอนสิทธิสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือเพื่อเชิงพาณิชย์ใน Chubb LifeBalance รวมถึงไม่อาจให้สิทธิช่วง แจกจ่าย ให้เช่า ให้ยืม โอนกรรมสิทธิ์หรือโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ Chubb LifeBalance หรือส่วนใดของเรื่องนี้ให้แก่ผู้ใดโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ข้อตกลงการให้ใช้สิทธินี้อาจถูกบอกเลิกได้ตลอดเวลาหรือถูกระงับหากท่านไม่ใช้งานหรือไม่ลงชื่อเข้าใช้ Chubb LifeBalance เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่บริษัทกำหนด บริษัทไม่รับรองความถูกต้องหรือความสามารถในการเข้าถึง Chubb LifeBalance และขอสงวนสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด

3. รูปแบบการใช้งานและลักษณะของ Chubb LifeBalance อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทอาจระงับ (เป็นการถาวรหรือชั่วคราว) การให้บริการ Chubb LifeBalance หรือคุณสมบัติพิเศษใดๆ ที่เกี่ยวกับ Chubb LifeBalance กับท่านหรือผู้ใช้ทั่วไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่บริษัทได้ให้ไว้แก่ท่านซึ่งเก็บไว้ในนามของบริษัทตลอดระยะเวลาการใช้งาน Chubb LifeBalance ของท่าน เพื่อทำการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลสุขภาพของท่าน ข้อมูลการเฝ้าติดตาม และภาพถ่ายที่ได้ท่านได้อัปโหลดไว้

4. การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ในการใช้ Chubb LifeBalance ท่านขอยืนยันว่าท่านมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี และยินยอมให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวได้

5.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลา (แต่บริษัทจะไม่มีภาระผูกพัน) ในการลบหรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตลอดจนบอกเลิกผู้ใช้หรือเรียกคืนชื่อผู้ใช้ บริษัทยังขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึง อ่าน รักษาและเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามขอบเขตที่บริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ก) การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมายหรือคำสั่งของรัฐบาล
(ข) การบังคับใช้ข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องนี้
(ค) การตรวจจับ ป้องกันหรือการจัดการการหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยหรือประเด็นทางเทคนิค
(ง) การตอบสนองต่อคำร้องขอความช่วยเหลือของผู้ใช้ หรือ
(จ) การคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้ของบริษัทและทรัพย์สินสาธารณะ บัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานมากกว่าหก (6) เดือนนับตั้งแต่วันที่ใช้งานครั้งสุดท้ายอาจถูกระงับโดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้า

6. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีของท่านและการดำเนินการที่ต้องใช้รหัสผ่านของท่าน
ให้ปลอดภัย เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านใช้ รหัสผ่านที่ “มีความปลอดภัยสูง” (เช่น รหัสผ่านที่ประกอบด้วยตัวอักษรใหญ่และเล็ก ตัวเลขและสัญลักษณ์) บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบและขอปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในที่นี้ ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนที่อยู่อีเมล์ของท่านหรือลืมรหัสผ่านของท่าน กรุณาติดต่อบริษัทตามที่อยู่ในประเทศ/เมืองของท่านด้านล่างนี้ (ซึ่งต้องมีการยืนยันตัวตน) ก่อนการกู้คืนบัญชีของท่าน

7. ในการใช้ Chubb LifeBalance นี้มีข้อจำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้ใช้ จากการใช้ในทางที่ผิดและเพื่อให้การใช้งาน Chubb LifeBalance เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ทุกท่าน บริษัทอาจต้องเปลี่ยนกฎเหล่านี้เป็นครั้งคราวและขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ยอมให้มีการละเมิดของ Chubb LifeBalance เกิดขึ้น การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เหล่านี้อาจนำไปสู่การระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยบัญชีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงบัญชีที่ถูกระงับจากการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นั้นจะถูกระงับถาวร หากพบว่ามีกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(ก) การใช้งานที่มิชอบด้วยกฎหมาย: ท่านจะไม่ใช้ Chubb LifeBalance หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่มอบให้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้ชาวต่างชาติต้องปฏิบัติตามบรรดากฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์และเนื้อหาที่ยอมรับได้
(ข) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต: ในขณะเข้าถึงหรือใช้ Chubb LifeBalance ท่านจะไม่ทำการใด ๆ ดังนี้ (i) เข้าถึง แก้ไขหรือใช้พื้นที่ซึ่งไม่เปิดสาธารณะของ Chubb LifeBalance (ยกเว้นบัญชีของท่านเอง) ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือระบบการส่ง
ทางเทคนิคของผู้ให้บริการของบริษัท (ii) ทดลอง สแกนหรือทดสอบความเปราะบางของระบบหรือโครงข่ายใด ๆ หรือละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความปลอดภัยหรือการยืนยันตัวบุคคลใด ๆ (iii) พยายามเข้าถึงหรือค้นหา Chubb LifeBalance หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยวิธีการใด ๆ (อัตโนมัติหรืออย่างอื่น) นอกเหนือจากการเข้าถึงผ่านอินเตอร์เฟซที่เผยแพร่
ในปัจจุบันของบริษัท หรือ (v) แทรกแซงหรือขัดขวางการเข้าถึงของผู้ใช้ แม่ข่ายหรือโครงข่ายใด ๆ หรือพยายามกระทำการดังกล่าว
(ค) การเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก: ท่านจะไม่เปิดเผยเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีและข้อมูลส่วนบุคคลที่คล้ายกันของผู้อื่นโดยปราศจากการได้รับมอบอำนาจหรือการอนุญาตโดยชัดแจ้ง
(ง) การไม่ทำซ้ำ: ท่านจะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก จำหน่าย ขายหรือขายต่อเนื้อหาของ Chubb LifeBalance ตลอดจน
การออกแบบและรูปลักษณ์ของบริษัทหรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับจาก Chubb LifeBalance ท่านจะไม่มีสิทธิในการแก้ไขหรือแจกจ่ายต่อเนื้อหารวมถึงการออกแบบและรูปลักษณ์หรือข้อมูลใด ๆ ของ Chubb LifeBalance หรือทำซ้ำ จัดเก็บ เชื่อมโยง ติดตั้งหรือกำหนดลิงค์พิเศษ (Deep Link) ที่เชื่อมโยงบนแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์อื่นใดหรือในสื่อหรือรูปแบบอื่นใดโดยปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า นอกจากนี้ ท่านจะไม่ใช้ Chubb LifeBalance เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในทุกกรณี
(จ) ไม่ใช้มัลแวร์ (malware): ท่านจะไม่นำเนื้อหาหรือโปรแกรมที่มุ่งร้ายใด ๆ โดยมีเจตนาทำลายหรือขัดขวางเบราเซอร์ของผู้ใช้ท่านอื่นหรือคอมพิวเตอร์หรือเป็นภัยต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ใด
(ฉ) การไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง: ท่านจะไม่ (i) หลีกเลี่ยงหรือละเลยต่อมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับ Chubb LifeBalance (ii) แยก แก้ไข ถอดรหัส จารกรรมข้อมูล ทำซ้ำ ปรับแต่งซอฟต์แวร์ใดๆ ซึ่งติดตั้งอยู่ใน Chubb LifeBalance หรือที่ทำให้ Chubb LifeBalance ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ (iii) แยกส่วนประกอบการทำงานของ Chubb LifeBalance เพื่อนำไปใช้ในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (iv) จัดพิพม์ ทำซ้ำ เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย ส่งออก นำเข้า แจกจ่าย หรือให้ยืม Chubb LifeBalance เว้นแต่บริษัทจะได้มอบอำนาจให้ท่านเพื่อดำเนินการดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง และ (v) ถ่ายโอนซอฟต์แวร์ หรือใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ หรือสิทธิใดๆ ที่เข้าถึงหรือใช้ Chubb LifeBalance

8. บรรดาลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในและ Chubb LifeBalance และข้อมูลใด ๆ (ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ Chubb LifeBalance มอบให้) จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทและผู้ให้อนุญาตแก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียว องค์ประกอบของ Chubb LifeBalance ซึ่งไม่จำกัดเพียงการออกแบบและภาพลักษณ์ทั่วไป ตลอดจนข้อมูลใด ๆ จะได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและกฎหมายอื่นเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศหรือเมืองที่บริษัทตั้งอยู่เพื่อประกอบธุรกิจ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ให้สิทธิแก่ท่านในการใช้ชื่อของบริษัทหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนและคุณสมบัติของตราสินค้าที่โดดเด่นอื่น ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ท่านได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดและพิมพ์ข้อมูลของท่านจาก Chubb LifeBalance เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและ/หรือวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมภายในของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว ท่านไม่มีสิทธิในการใช้เนื้อหาของ Chubb LifeBalance เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในทุกกรณี ในกรณีที่ท่านละเมิดข้อตกลงของข้อกำหนดนี้ บริษัทจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ ค่าเสียหายที่เป็นผลที่ตามมาจากการกระทำใด ๆ ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร และค่าบริการจากการจ้างทนายความ

9. ในกรณีที่บริษัทได้ใช้ความพยายามในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงวิธีการใดๆ เพื่อให้ได้ผลดังกล่าว ทั้งบริษัทหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า บริษัทในเครือและผู้ออกใบอนุญาตใด ๆ ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการละเว้นหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ของข้อมูลหรือสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในภายหลัง

10. ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งให้แก่ Chubb LifeBalance เป็นการดำเนินการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ และแม้ว่าบริษัทจะใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและใช้ซอฟต์แวร์การเข้ารหัส (หากมี) ที่เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขดังที่กฎหมายกำกับดูแลบริษัทกำหนดแล้วก็ตาม บริษัทไม่รับประกัน ให้สัญญา และไม่รับรองใด ๆ ว่าการดำเนินงานที่กล่าวมาของ Chubb LifeBalance จะปลอดภัย ปราศจากความล่าช้า การหยุดชะงัก หรือข้อผิดพลาด

11. Chubb LifeBalance อาจมีการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือเนื้อหาที่จัดเตรียมโดยหรือมีบนแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลภายนอกซึ่งอาจเชื่อมจากหรือไปยังChubb LifeBalance บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อ

(ก) ความพร้อมให้บริการหรือความถูกต้องของแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์หรือเครื่องมือของบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือ
(ข) เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการบนหรือพร้อมให้ใช้งานจากแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์หรือเครื่องมือของบุคคลภายนอกดังกล่าว
 
การเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์หรือเครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้หมายความโดยนัยถึงการรับรองของบริษัทต่อแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์หรือเครื่องมือดังกล่าวหรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการที่มีจากแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์หรือเครื่องมือดังกล่าว ท่านรับทราบถึงความรับผิดชอบต่อและยอมรับบรรดาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์หรือเครื่องมือดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

12. บริษัทเพียงให้เนื้อหาของ Chubb LifeBalance และข้อมูลใด ๆ ตามหลักสุจริตเท่านั้น การเข้าถึงและการใช้งาน Chubb LifeBalance ของท่านเป็นการยอบมความเสี่ยงด้วยตัวท่านเอง บริษัทได้ให้บริการChubb LifeBalance ตาม “อย่างที่เป็น” และ “อย่างที่มีอยู่”
โดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเรื่องการใช้สอยสินค้าสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่ว ๆ ไป ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเขตอำนาจศาลในที่ซึ่งท่านเข้าถึงและ/หรือใช้ Chubb LifeBalance บริษัทไม่รับประกัน สัญญา และไม่รับรองใด ๆ สำหรับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความพร้อมบริการ การตรงเวลา ความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือของ Chubb LifeBalance หรือข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ เป็นปัจจุบันหรือปราศจากไวรัส โทรจันหรือโปรแกรมอันตรายหรือไม่พึงประสงค์อื่น ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่ออันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลที่สูญหายหรืออันตรายอื่นอันเป็นผลจากการเข้าถึงหรือการใช้งานแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์ของท่านหรือการลบทิ้งหรือความล้มเหลวในการจัดเก็บหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ และการสื่อสารอื่นใด บริษัทไม่ขอรับประกันว่าแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์จะตรงตามข้อกำหนดของท่านหรือพร้อมให้บริการบนหลักการไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย ปราศจากความล่าช้าหรือข้อผิดพลาด ทั้งนี้ จะไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจากบริษัทหรือ Chubb LifeBalance จะทำให้เกิดการรับประกันโดยนัยใด ๆ

13. บริษัทรวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า บริษัทในเครือและผู้ออกใบอนุญาตของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่ท่านทำไปในการใช้งาน Chubb LifeBalance และ/หรือข้อมูล และไม่ว่าท่านเลือกที่จะมองหาการดูแลทางการแพทย์หรือรักษาพยาบาลอย่างมืออาชีพหรือไม่ โดยนัยนี้ ท่านตกลงสละสิทธิ์ในการเรียกร้องที่ท่านอาจมีหรือได้รับต่อบริษัทหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า บริษัทในเครือและผู้ออกใบอนุญาตใด ๆ ของบริษัทตลอดจนการชดใช้ค่าเสียหายและจะไม่เรียกร้อง หรือฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายจากบริษัทหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า บริษัทในเครือและผู้ออกใบอนุญาตใด ๆ ของบริษัทสำหรับค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายที่ไม่มีรูปร่างอื่นใด รวมถึงค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไรที่เกี่ยวกับหรือเป็นผลจาก

(ก) การเข้าถึงหรือการใช้หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ Chubb LifeBalance
(ข) การใช้ข้อมูลใด ๆ และ
(ค) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ การใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลส่วนบุคคลในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม เหตุเหล่านี้อาจเกิดขึ้นและเป็นไปตามหลักสัญญา การละเมิดหรือทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้และไม่ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

14. หากเป็นไปได้ บริษัทยินยอมให้ท่านลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายที่ท้าทายระหว่างผู้ใช้ Chubb LifeBalance บางกลุ่มหรือทั้งหมด ซึ่งอาจริเริ่มโดยผู้ใช้ (“กิจกรรมท้าทาย”) หรือ บริษัท (“กิจกรรมท้าทายที่จัดขึ้นแข่งขันกับผู้ใช้อื่นๆ”) ในการลงทะเบียนนี้ ท่านรับทราบว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่อาจเกิดอันตรายและท่านทราบว่าท่านกำลังเข้าร่วมในความเสี่ยงดังกล่าวและเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านยังทราบอีกว่าท่านจะไม่ใช้วิธีหรือประพฤติตนในทางที่อาจพิจารณาได้อย่างสมเหตุอันควรว่าขัดต่อกฎทั่วไปของความเป็นธรรม โดยทั่วไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองและตรวจสอบความถูกต้องกิจกรรมของท่านและมิให้ท่านเข้าร่วมความท้าทายหรือความท้าทายสาธารณะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรหรือระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านในกรณีที่บริษัทเชื่อได้อย่างสมเหตุอันควรว่าจำเป็นต้องมีมาตรการดังกล่าวต่อ

(ก) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่บังคับใช้ใด ๆ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐบาล
(ข) ดำเนินการตามการรับรองใด ๆ ที่ท่านให้ รวมถึงการสอบสวนการละเมิดเรื่องนี้ที่อาจเกิดขึ้น หรือ
(ค) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัท ผู้ใช้ของบริษัทและสาธารณะ

ในกรณีที่การจัดกิจกรรมท้าทายที่จัดขึ้นแข่งขันกับผู้ใช้อื่นๆกำหนดเป็นเงินรางวัล เงินรางวัลดังกล่าว (น้อยกว่าภาษีหรือการหักเงินใด ๆ) จะถูกชำระให้แก่ผู้ใช้ที่ได้รับคะแนนหรือผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุด ซึ่งการประเมินผลลัพธ์ที่ดีที่สุดดังกล่าวจะถูกกำหนดแยกต่างหากในแต่ละกิจกรรมท้าทายที่จัดขึ้นแข่งขันกับผู้ใช้อื่นๆ ในกรณีที่มีผู้ใช้จำนวนสองคนหรือมากกว่าซึ่งมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จะมีการแบ่งเงินรางวัลจำนวนเท่ากันระหว่างผู้ใช้ดังกล่าว การตัดสินใจใด ๆ ของบริษัทเกี่ยวกับความท้าทายหรือความท้าทายสาธารณะให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

15. หากเป็นไปได้ บริษัทอนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในแคมเปญส่วนลดเบี้ยประกันหรือได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่บริษัทหรือบริษัทในเครือเป็นผู้ริเริ่ม (“แคมเปญส่วนลดเบี้ยประกันภัย”) ในการลงทะเบียนหรือการเข้าสู่ระบบ Chubb LifeBalance นี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความหมายที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ จะถูกใช้งานโดยบริษัทเพื่อการประเมินสิทธิของท่านในการรับแคมเปญส่วนลดเบี้ยประกันภัย แคมเปญส่วนลดเบี้ยประกันภัยจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือบอกเลิกแคมเปญส่วนลดเบี้ยประกันและแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขโดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้า การตัดสินใจใด ๆ ของบริษัทเกี่ยวกับแคมเปญส่วนลดเบี้ยประกันถือให้เป็นที่สิ้นสุด

16. บริษัทอาจจัดการให้ท่านเข้าร่วมแคมเปญรับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือของบริษัทในเครือ (“แคมเปญ”) โดยการลงทะเบียนหรือการเข้าสู่ระบบ Chubb LifeBalance นี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความหมายที่กำหนดในข้อ 1 ของข้อตกลงนี้จะถูกใช้โดยบริษัทเพื่อการประเมินความเหมาะสมของท่านสำหรับการเข้าร่วมแคมเปญ โดยแต่ละแคมเปญจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตัวเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติแคมเปญ และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับแคมเปญถือเป็นที่สิ้นสุด

17. การที่บริษัทไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการใช้บังคับสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว

18. บริษัทอาจทบทวนข้อตกลงเหล่านี้เป็นครั้งคราว ข้อตกลงฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุดจะดูได้ที่ https://www.chubb.com/th-th/chubblifebalance/termsofuse.html ข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศใน Chubb LifeBalance หากการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเหล่านี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด การบอกกล่าวนี้จะจัดส่งให้ทางอีเมล์หรือประกาศบน Chubb LifeBalance

19. ข้อตกลงเหล่านี้พร้อมด้วยกฎและข้อบังคับเพิ่มเติมใด ๆ เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และเฉพาะระหว่างบริษัทกับท่านเกี่ยวกับการใช้ Chubb LifeBalance และจะแทนที่และแทนข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างบริษัทกับท่านเกี่ยวกับการใช้ Chubb LifeBalance ในกรณีที่บทบัญญัติใดของข้อตกลงเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

20. บริษัทให้บริการ Chubb LifeBalance จากประเทศ/เมืองที่บริษัทประกอบธุรกิจและถือว่าข้อมูลได้ถูกส่งมอบในประเทศ/เมืองนั้น ซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึง Chubb LifeBalance หากท่านทำสัญญากับบริษัทและท่านมิใช่บุคคลที่ถูกห้ามในการเข้าถึง Chubb LifeBalance ตามที่กฎหมายกำหนด ท่านตกลงที่จะเข้าถึง Chubb LifeBalance โดยจะวิธีการตามข้อตกลงและกฎตลอดจนข้อบังคับที่บังคับใช้เหล่านี้เพียงอย่างเดียว Chubb LifeBalance จะไม่ถูกติดต่อกับบุคคลใด (ด้วยเหตุผลเรื่องสัญชาติ ถิ่นพำนักหรืออื่น ๆ ของบุคคลดังกล่าว) ที่การเผยแพร่หรือการให้ใช้งาน Chubb LifeBalance นั้นต้องห้าม บุคคลถูกจำกัดดังกล่าวจะต้องไม่เข้าถึง Chubb LifeBalance หากท่านเลือกที่จะเข้าถึง Chubb LifeBalance ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับท่านแต่เพียงผู้เดียว

21. ข้อตกลงเหล่านี้และการใช้ Chubb LifeBalance จะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่บริษัทก่อตั้งและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้และ/หรือการใช้ Chubb LifeBalance จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลในประเทศหรือเมืองที่บริษัทประกอบธุรกิจเท่านั้น และท่านให้ความยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ตั้งของศาลดังกล่าว และขอสละสิทธิในการคัดค้านใด ๆ ในเรื่องความไม่สะดวก

22. ในกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นอันเกิดจากข้อตกลงการใช้งานนี้ ให้ภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ฮ่องกง
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จำกัด
ชั้น 33 วินเซอร์ เฮาสต์
311 ถนนกลูเซสเตอร์
เขตคอสเวย์ เบย์ ฮ่องกง
 
สายด่วน: +852 2894 9833
อีเมล: Enquiries.HKLife@chubb.com

ประเทศไทย
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3
ชั้น 21- 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
 
โทรศัพท์: +66 2615 6860
อีเมล: CHC.THLife@chubb.com

ประเทศพม่า
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จำกัด
ชั้น18 เมียนมา เซ็นเตอร์ ทาวเวอร์ 2
192 ถนนคาบาอะยา ปะโกดา
บาหัน ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
 
โทรศัพท์: +95 9 7500 66 908
อีเมล: InfoChubbLifeMyanmar@chubb.com