นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศที่ท่านอาศัย/เมืองของท่าน (เรียกรวมกันว่า “บริษัท” หรือ “ของบริษัท”) ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจประกันภัยในระยะยาวในประเทศ/เมืองของท่าน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านนโยบายและขั้นตอนดำเนินงานของบริษัทได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองและสอดคล้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในประเทศ/เมืองของท่านเมื่อมีการเก็บถือครอง ประมวลผลหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในนโยบายความเป็นส่วนตัว “ท่าน” (หรือ “ของท่าน”) หมายถึง ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ (โดยในที่นี้ ให้หมายความถึง “Chubb LifeBalance”) และเป็นผู้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ดังที่นิยามไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย ครอบครัว และหรือข้อมูลซึ่งเกิดจากการเฝ้าติดตามกิจกรรรมและการใช้ชีวิตประจำวันของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเรา ดังนี้ 

หลักการ
1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
3. คุณภาพของข้อมูล
4. ความปลอดภัยของข้อมูล
5. การเปิดเผย
6. การเข้าถึงและการแก้ไข

หลักการที่ 1 – การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับและเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุในคำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเท่านั้น (“วัตถุประสงค์หลัก”)

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรมเท่านั้น ทั้งนี้ จะมีการเก็บข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้ Chubb LifeBalance ของบริษัทเพราะระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทได้จดจำที่อยู่ไอพีของท่าน บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่อยู่ไอพีเพื่อติดตามและวิเคราะห์วิธีการใช้งาน Chubb LifeBalance

บริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์บางประการตามที่กำหนดในข้อตกลงการใช้งานของบริษัท คุกกี้ของบริษัทจะติดตามรอยกิจกรรมของท่านที่ใช้งานบน Chubb LifeBalance เท่านั้นและจะไม่ติดตามรอยกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ ของท่าน คุกกี้ของบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ โปรดดูข้อตกลงขอบเขตการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานของบริษัทสำหรับนโยบายเรื่องการใช้คุกกี้ของบริษัท

ขณะหรือก่อนที่บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน บริษัทจะดำเนินขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าท่านตระหนักถึง

(ก) วัตถุประสงค์ในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ข) กลุ่มบุคคลที่บริษัทอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้
(ค) ว่าเป็นข้อบังคับหรือความสมัครใจที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ง) ผลกระทบของการที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เป็นข้อบังคับที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล
(จ) สิทธิในการเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
(ฉ) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่เป็นผู้รับเรื่องร้องขอดังกล่าว

หลักการที่ 2 – การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักของการเก็บข้อมูล (“วัตถุประสงค์รอง”) ดังนี้เท่านั้น หาก

(ก) วัตถุประสงค์รองเกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดประสงค์หลักของการเก็บข้อมูล หรือ
(ข) ท่านยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล หรือ
(ค) วัตถุประสงค์รองเป็นการตลาดทางตรงและบริษัทจะให้โอกาสแก่ท่านในการติดต่อครั้งแรกเพื่อปฏิเสธหรือรับการสื่อสารเรื่องการตลาดทางตรงเพิ่มเติมใด ๆ อย่างชัดแจ้ง หรือ
(ง) ข้อยกเว้นใด ๆ ภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บไว้กับบุคคลหรือนิติบุคคลดังที่ระบุในคำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

หลักการที่ 3 – คุณภาพของข้อมูล

บริษัทจะดำเนินขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ (รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง) ที่จะใช้หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน โปรดดูหลักการที่ 6 ด้านล่างนี้สำหรับรายละเอียดวิธีที่ท่านสามารถได้รับหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งบริษัทอาจมีไว้

บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลานานตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ดังที่กำหนดในหลักการที่ 1 และหลักการที่ 2 ข้างต้น รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุในคำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสอดคล้องกับบรรดาข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับในประเทศ/เมืองของท่านเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ บริษัทจะดำเนินขั้นตอนที่สมเหตุอันควรในการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้อย่างถาวรเมื่อไม่มีความจำเป็นใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป

หลักการที่ 4 – ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทจะดำเนินขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีถูกปกป้องจากการเข้าถึง การประมวลผล การลบหรือการใช้งานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้ มีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการผ่าน Chubb LifeBalance รวมถึงการเข้ารหัสตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (SSL) ระบบตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ไม่พึงประสงค์ (IDS) และการใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์และป้องกันไวรัส มีการใช้ขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดโดยใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน การประทับเวลาและแนวทางการตรวจสอบบรรดาการทำธุรกรรมและมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยของธุรกรรม

ภายในเป็นการเฉพาะ โครงสร้างพื้นฐานออนไลน์จะได้รับการตรวจสอบและดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีการสำรองข้อมูลตลอดจนขั้นตอนและกลไกในการกู้คืนข้อมูล

หลักการที่ 5 – การเปิดเผย

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายเหล่านี้ถูกระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งบริษัทพร้อมให้บริการแก่ทุกท่านที่ร้องขอ

หลักการที่ 6 – การเข้าถึงและการแก้ไข

ภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ (ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ) ในการ

(ก) ตรวจสอบว่าบริษัทมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านและร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และ
(ข) ขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่าน

ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ บริษัทจะยินยอมให้มีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ท่านร้องขอ หากบริษัทมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านและท่านสามารถระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน บริษัทจะดำเนินขั้นตอนที่สมเหตุอันควรในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทจะให้เหตุผลสำหรับการปฏิเสธการเข้าถึงหรือปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำร้องขอของท่านในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับโดยนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องของท่านและจะมีการส่งสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขดังกล่าวไปยังที่อยู่ปัจจุบันของท่าน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

หากท่านประสงค์ที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาส่งคำร้องไปที่

เรียน      เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของชับบ์ ไลฟ์

ส่งถึง      ที่อยู่ของ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศ/เมืองของท่าน ดังด้านล่างนี้

บริษัทปรารถนาที่จะได้รับคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลทางจดหมายไปรษณีย์หรืออีเมล์มากกว่า เมื่อส่งคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลหรือการแก้ไขข้อมูล กรุณามอบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนของท่าน กรุณาส่งหลักฐานยืนยันตัวบุคคลของท่านเพื่อบริษัทจะได้ไม่ปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ค่าบริการ

โดยปกติ ไม่มีการคิดค่าบริการสำหรับคำร้องของท่านในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่บริษัทอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการที่สมเหตุผลเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่าน แต่บริษัทจะแจ้งจำนวนเงินให้ท่านทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อบริษัท ที่

เรียน      เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ ชับบ์ ไลฟ์

ส่งถึง      ที่อยู่ของ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศ/เมืองของท่าน ดังด้านล่างนี้

ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาท้องถิ่นของประเทศ/เมืองของท่าน ให้ใช้เอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ฮ่องกง
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จำกัด
ชั้น 33 วินเซอร์ เฮาสต์
311 ถนนกลูเซสเตอร์
เขตคอสเวย์ เบย์ ฮ่องกง
 
สายด่วน: +852 2894 9833
อีเมล: Enquiries.HKLife@chubb.com

ประเทศไทย
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3
ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
 
โทรศัพท์: +66 2615 6860
อีเมล: CHC.THLife@chubb.com

ประเทศพม่า
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จำกัด
ชั้น 18 เมียนมา เซ็นเตอร์ ทาวเวอร์ 2
192 ถนนคาบาอะยา ปะโกดา
บาหัน ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
 
โทรศัพท์: +95 9 7500 66 908
อีเมล: InfoChubbLifeMyanmar@chubb.com

คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศ/เมืองของท่าน (เรียกรวมกันว่า “บริษัท” หรือ “ของบริษัท”) ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจประกันภัยในระยะยาวในประเทศ/เมืองของท่าน

บริษัทสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจะเก็บ ใช้ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยให้สอดคล้องกับหลักการปกป้องข้อมูลตามที่ได้ระบุในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศ/เมืองของท่าน โดยบริษัทได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในคำชี้แจงฉบับนี้ “ท่าน” (หรือ “ของท่าน”) หมายถึง ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้แอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ (“Chubb LifeBalance”) และเป็นผู้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ดังที่นิยามไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

 

ภาระผูกพันของท่าน

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงเพื่อใช้ Chubb LifeBalance ได้

ผู้ที่อาจเป็นผู้รับโอนข้อมูล

โปรดรับทราบว่า บริษัทจะไม่แบ่งปันชื่อและรูปประจำตัวของท่านแก่บรรดาผู้ใช้งาน Chubb LifeBalance รายอื่นที่ลงทะเบียนภายในประเทศ/เมืองของท่าน สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด ท่านจะเป็นผู้ควบคุมและตัดสินใจข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีของท่านได้ตลอดเวลาและเป็นผู้กำหนดบุคคลที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น คะแนนสุขภาพ การออกกำลังกาย รูปภาพ (การออกกำลังกาย ประวัติและรูปประจำตัว) และเป้าหมายที่บรรลุผล บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนได้ เช่น น้ำหนัก หรือ ความดันเลือด เป็นต้น ให้กับบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะเป็นกรณีตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เป็นการเฉพาะ

ทางเลือกในการแบ่งปันมี ดังนี้

บริษัทอาจใช้ เก็บ เปิดเผย และ/หรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อหรือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงผู้ให้บริการที่บริษัทเกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบบริการของบริษัท บุคคลที่กฎหมายให้อำนาจ หน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ บุคคล/องค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศ/เมืองของท่าน) เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ตามที่กฎหมายกำหนด) บุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจตั้งอยู่นอกประเทศ/เมืองของท่าน หากบริษัทโอนถ่ายบรรดาหรือบางส่วนที่สำคัญของธุรกิจของบริษัทซึ่งบริษัทอาจเปิดเผยและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับโอนของธุรกิจนั้นซึ่งอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินธุรกิจนั้นในฐานะผู้สืบทอดของบริษัทด้วย

บริษัทใช้เทคโนโลยี “คุกกี้” เพื่อเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์เพิ่มเติมและเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ แต่บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้คุกกี้สำหรับบริการหลายส่วนของบริษัท คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกพัฒนาโดยเวปเซิร์ฟเวอร์และถูกโอนถ่ายไปและเก็บบนความจำถาวรของคอมพิวเตอร์ของบริษัท คุกกี้ที่ถูกพัฒนาโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนท่านได้เป็นการเฉพาะในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ บริษัทใช้เซสชั่นคุกกี้เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของบริษัทอย่างไร เพื่อตรวจสอบการใช้งานโดยรวมของผู้ใช้งานของบริษัทและเพื่อพัฒนาบริการของบริษัท เบราเซอร์อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์เบราเซอร์ของท่านเพื่อหยุดการยอมรับคุกกี้ของบริษัทหรือเพื่อเตือนท่านก่อนยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สามารถหรือเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ หน้าที่การใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สมบูรณ์หรือท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ของเว็บไซต์ที่จำเป็นต้องระบุตัวตนประเภทนี้ เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชั่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บและประมวลผลเป็นการชั่วคราวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกโอนถ่ายให้แก่บริษัทเพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของบริษัทอย่างไร เพื่อตรวจสอบการใช้งานโดยรวมของผู้ใช้งานของบริษัทและเพื่อพัฒนาบริการของบริษัท

สำหรับ/กรณีวัตถุประสงค์ด้านวิชาการและสถิติ บริษัทอาจไม่ระบุตัวตนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและทำสำเนา ประมวลผล ใช้ เปิดเผยต่อสาธารณะและแจกจ่ายข้อมูลนั้นในรูปแบบนิรนามในภายหลัง ข้อมูลนิรนามดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

การตลาดทางตรง

โดยได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทอาจใช้ชื่อ ข้อมูลติดต่อและข้อมูลด้านประชากรของท่านเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับข้อมูลด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทผ่านทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์หรือระบบส่งข้อความสั้นอีกด้วย บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบขณะหรือก่อนที่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านจะมีโอกาสยกเลิกการทำการตลาดทางตรง ณ เวลานั้น หากท่านไม่ยกเลิกการทำการตลาดทางตรงในเวลานั้น แต่ต่อมาท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการทำการตลาดทางตรงนั้นอีกต่อไป ท่านอาจขอให้บริษัทยุติการทำการตลาดทางตรงได้

สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขและบุคคลที่ติดต่อ

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงสำเนาและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ หากท่านต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดแจ้งบริษัทได้ที่

เรียน           เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ ชับบ์ ไลฟ์

ส่งถึง          ที่อยู่ของ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศ/เมืองของท่าน ดังด้านล่างนี้

ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องใด ๆ คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาท้องถิ่นของประเทศ/เมืองของท่าน ให้ใช้เอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

ฮ่องกง บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จำกัดชั้น 33 วินเซอร์ เฮาสต์ 311 ถนนกลูเซสเตอร์เขตคอสเวย์ เบย์ ฮ่องกง สายด่วน: +852 2894 9833 อีเมล: Enquiries.HKLife@chubb.com

ประเทศไทย บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โทรศัพท์: +66 2615 6860 อีเมล: CHC.THLife@chubb.com

ประเทศพม่า บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จำกัดชั้น18 เมียนมา เซ็นเตอร์ ทาวเวอร์ 2192 ถนนคาบาอะยา ปะโกดาบาหัน ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โทรศัพท์: +95 9 7500 66 908 อีเมล: InfoChubbLifeMyanmar@chubb.com