ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน - Chubb LifeBalance

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "เรา") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Chubb LifeBalance รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดการจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

การลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Chubb LifeBalance หรือเว็บไซต์ Chubb LifeBalance นั้น ถือว่าผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ และบริษัทในกลุ่มบริษัท ชับบ์ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่

  • ศาสนา (ตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน)  เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  • ข้อมูลสุขภาพ  เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยของบริษัทฯ
  • ข้อมูลความพิการและความทุพพลภาพ  เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยของบริษัทฯ

การที่ผู้ใช้งานปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมหรือการถอนความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน Chubb LifeBalance ได้ หรือเว็บไซต์ Chubb LifeBalance ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ และ/หรือ อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งานในบางกรณี

ทั้งนี้ สามารถอ่านและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ ตลอดจนรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิที่พึงมี ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว