A „visszaélés bejelentése” olyan feltételezett vagy tényleges jogsértéssel vagy mulasztással kapcsolatos aggály bejelentésének folyamatára alkalmazott hivatalos kifejezés, amely aggály a bejelentést tevő munkavállaló észszerű meggyőződése szerint közérdekű. Ez azt jelenti, hogy az adott esemény nem csupán egy egyénre van hatással. A visszaélést bejelentők a törvények alapján bizonyos védelmet élveznek. A visszaélések bejelentésére vonatkozó további részletek és az adott országokban érvényes meghatározások az útmutató jegyzékében találhatók.

A Chubb elismeri annak fontosságát, hogy a munkavállalók (és más személyek) részére a visszaélések, vagy a más munkavállalók magatartásával vagy magával a céggel kapcsolatos aggályok bejelentésére hatékony eljárásokat tartson fenn, valamint felismeri annak szükségességét, hogy az ilyen aggályok kivizsgálása és kezelése megfelelően történjen.  Ennek megfelelően az Európában (a svájci jogalanyok kivételével) szabályozott szervezetek és fióktelepek igazgatótanácsai utasítást kapnak arra, hogy mindenkor betartsák a jelen szabályzatban meghatározott előírásokat. Az igazgatótanácsok minden munkavállalót, pontosabban a jelen szabályzatban hivatkozott minden személyt elszámoltatnak megadott szerepük és felelősségi körük teljesítésével kapcsolatban.

Szabályzati előírások

Elszámoltatható vezető

WB1

Eljárások: Fenn kell tartani az aggályok bejelentésére szolgáló mechanizmusokat.  Az ilyen aggályok kijelölt címzettjeit dokumentálni kell, és rendszeres képzésben kell részesíteni. Az eljárásoknak biztosítaniuk kell, hogy az aggályok bármilyen észszerű módon (személyesen, postai úton, e-mailben, telefonon stb.) bejelenthetők legyenek.

Regionális megfelelőségi tisztviselő

WB2

Valódi aggályok: A visszaélések bejelentésére szolgáló eljárások révén felvetett kérdéseket jóhiszeműen, valódi aggodalommal vagy a kötelességszegésre vonatkozó gyanúval kell kezelni. A rosszindulatúan hamis jelentések készítése a Chubb részéről elfogadhatatlan.

Minden munkavállaló

WB3

Képzés és kommunikáció: Az aggályok bejelentésének lehetőségéről minden munkavállalót tájékoztatni kell, és ennek módjáról rendszeres képzésben kell részesülniük. A munkavállalókat tájékoztatni kell arról, hogy a vonatkozó szabályozási követelményeknek megfelelően közvetlenül a szabályozó hatósághoz fordulhatnak.

Regionális megfelelőségi tisztviselő

WB4

Titoktartás: A bejelentési eljárásoknak lehetővé kell tenniük, hogy az aggályok bizalmasan és névtelenül is bejelenthetők legyenek, és a munkavállalókat megfelelően tájékoztatni kell azokban a joghatóságokról, ahol a névtelen bejelentés lehetősége korlátozott. Az aggályok kivizsgálása során megkeresett személyek - beleértve a bejelentőt is - személyazonosságának titkosságát tiszteletben kell tartani.

Vezérigazgató / Ügyvezető igazgató / Fiókvezető

WB5

Az aggályok komoly kezelése: Minden bejelentett aggályt komolyan kell venni, ki kell vizsgálni és megfelelően kell felsőbb fórum elé terjeszteni.

Vezérigazgató / Ügyvezető igazgató / Fiókvezető

WB6

Vizsgálatok: A vizsgálatra a bejelentett aggálytól független, megfelelő szakértőt kell kijelölni. A bejelentett aggályok kivizsgálását haladéktalanul és gondosan kell elvégezni, a Globális vizsgálati szabályzatnak megfelelően.

Jogtanácsos (HR-igazgató, ha összeférhetetlenség áll fenn)

WB7

Intézkedés: A vizsgálat befejezését követően a vizsgálat megállapításai és az azokból eredő ajánlások alapján meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket.

Jogtanácsos (vagy HR-igazgató, ha összeférhetetlenség áll fenn)

WB8

A bejelentők tájékoztatása: A bejelentőket haladéktalanul tájékoztatni kell aggályaik beérkezéséről és a bejelentés alapján kezdeményezett vizsgálat lezárásáról. A vizsgálat részleteire vagy eredményeire vonatkozó további információk adott esetben megoszthatók a bejelentővel.

HR-igazgató

WB9

Adatok: A hivatalosan bejelentett aggályok, vizsgálatok (alátámasztó bizonyítékokkal együtt) részleteit, valamint a megállapításokat és a megtett intézkedéseket központilag kell rögzíteni és tárolni, és az ilyen adatokhoz való hozzáférést a visszaélésekre vonatkozó bejelentéseket feldolgozó munkavállalókra kell korlátozni. Az adatokat rendszeresen felül kell vizsgálni a vonatkozó adatvédelmi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében.

Jogtanácsos (összeférhetetlenség esetén a Személyzeti vezető)

WB10

Jelentéstétel: A visszaélések bejelentésével kapcsolatos aggályokról a felső vezető és/vagy az Igazgatótanács tájékoztatása az alkalmazandó szabályozási követelményeknek megfelelően.

Visszaélés-bejelentési vezető / Jogtanácsos

WB11

Kultúra: Az olyan intézkedések, amelyek az aggályok bejelentését megakadályozzák, illetve a valós aggályokat felvető személyekkel szembeni megtorlás, zaklatás vagy szankciók nem tolerálhatók.

Vezérigazgató / Ügyvezető igazgató / Fiókvezető vagy Visszaélés-bejelentési vezető (adott esetben)

WB12

Jogszabályok és szabályozás: A visszaélések bejelentésére vonatkozó intézkedéseknek az összes vonatkozó törvénynek és előírásnak meg kell felelniük.

Vezérigazgató / Ügyvezető igazgató / Fiókvezető

Vállalatirányítás

A szabályzat tulajdonosa: Igazgatótanács 

A Szabályzat felülvizsgálatának gyakorisága: Évente / törvényi vagy rendeleti változások esetén

A szabályzat felülvizsgálatát végzi: Regionális megfelelőségi tisztviselő

Szerepek és felelősségek

Előírás

Elszámoltatható vezető

Segítséget nyújt

 

WB1

Az aggályok bejelentésére szolgáló eljárások kidolgozása és fenntartása

Regionális megfelelőségi tisztviselő (vagy megbízott)

Jogi, Személyzeti, Belső ellenőrzési, Globális megfelelőségi osztály

 

WB1

Annak biztosítása, hogy a dokumentáció azonosítja az aggályok kijelölt címzettjeit

Regionális megfelelőségi tisztviselő (vagy megbízott)

Jogi, Személyzeti, Belső ellenőrzési osztály

 

WB2

Az aggályok jóhiszemű jelentése

Minden munkavállaló

 

 

WB4

Az aggályokat bejelentők és a vizsgálatok során megkeresettek titkosságának tiszteletben tartása

Vezérigazgató, Ügyvezető igazgató vagy Fiókvezető

Jogi, Személyzeti, Megfelelőségi, Belső ellenőrzési osztály

 

WB5

Annak biztosítása, hogy minden aggályt komolyan kezeljenek

Vezérigazgató, Ügyvezető igazgató vagy Fiókvezető

Jogi, Személyzeti, Megfelelőségi, Belső ellenőrzési osztály

 

WB6

Annak meghatározása, hogy ki folytassa le a vizsgálatokat

Jogtanácsos (vagy megbízott) (összeférhetetlenség esetén HR-igazgató)

Személyzeti osztály

 

WB6

Vizsgálatok lefolytatása

Jogtanácsos (vagy megbízott) (összeférhetetlenség esetén a HR-igazgató)

Jogi, Személyzeti, Megfelelőségi, Belső ellenőrzési osztály

 

WB7

A meghozandó intézkedések meghatározása

Jogtanácsos (vagy megbízott) (összeférhetetlenség esetén a HR-igazgató)

Jogi, Személyzeti, Megfelelőségi, Belső ellenőrzési osztály

 

WB8

A bejelentett aggályok visszaigazolása és a bejelentő tájékoztatása az eredményekről (adott esetben)

HR-igazgató (vagy megbízott)

Jogi, Személyzeti, Megfelelőségi, Belső ellenőrzési osztály

 

WB9

A visszaélések bejelentésére vonatkozó adatok felügyelete és karbantartása

Jogtanácsos (vagy megbízott) (vagy összeférhetetlenség esetén a Személyzeti vezető)

Jogi, Megfelelőségi, HR, Belső ellenőrzési, Adatvédelmi iroda

 

WB9

Rendszeres felülvizsgálatok az adatvédelmi megfelelés biztosítása érdekében

Regionális megfelelőségi tisztviselő

Adatvédelmi iroda

 

WB11

Megtorlás tilalma a bejelentőkkel szemben

Vezérigazgató, Ügyvezető igazgató vagy
Fiókvezető vagy Visszaélés-bejelentési vezető (adott esetben)

Személyzeti osztály, minden munkavállaló

 

WB12

Az alkalmazandó jogszabályoknak és rendelkezéseknek való megfelelés

Vezérigazgató, Ügyvezető igazgató vagy Fiókvezető

Megfelelőségi, Jogi, Személyzeti, Adatvédelmi osztály

 

Képzés

 

 

WB3

Útmutatás nyújtása a munkavállalók számára

Regionális megfelelőségi tisztviselő

Jogi osztály

WB3

Munkavállalók képzése

Regionális megfelelőségi tisztviselő

Személyzeti osztály

WB3

Vezetők képzése (jelentett ügyek kezelése)

Regionális megfelelőségi tisztviselő

Személyzeti osztály

Nyilvántartás

 

 

WB9

Központi nyilvántartás karbantartása

Jogtanácsos

Megfelelőségi, Személyzeti, Belső ellenőrzési osztály

Jelentéstétel

 

 

WB10

Jelentéstétel az Igazgatótanács felé (amennyiben szükséges)

Visszaélés-bejelentési vezető vagy Jogtanácsos

Regionális megfelelőségi tisztviselő

Rendszerek és ellenőrzések

  • A jelen szabályzatban és az összes vonatkozó törvényben és előírásban meghatározott elvárásoknak való megfeleléshez szükséges ellenőrzések kidolgozásáért és fenntartásáért a regionális megfelelőségi vezető felelős;
  • az ilyen ellenőrzéseknek arányosnak kell lenniük a bemutatott, dokumentált kockázat szintjével, és egy „tulajdonost” (az ellenőrzés karbantartásáért és végrehajtásáért felelős személyt) kell ezekhez kijelölni;
  • az ellenőrzések hatékonyságát figyelemmel kell kísérni és értékelni kell;
  • nyilvánvaló, hogy a visszaélések bejelentésére szolgáló eljárások alkalmazása során felmerülő munkavállalói panaszokat rendszerint a Személyzeti osztály kezeli, a vonatkozó szabályzatoknak és protokolloknak megfelelően;
  • a vizsgálatokat a Globális vizsgálati szabályzatnak megfelelően kell elvégezni;
  • a Szabályzatban meghatározott előírásoknak való nem megfelelést jelenteni kell a Megfelelőségért felelős személynek a Szerződésszegési és eseti eljárásnak megfelelően;
  • ha nem tud megfelelni egy vagy több szabályzati előírásnak, olvassa el az Igazgatótanácsi szabályzat alóli mentességre kérelmezési eljárás leírását.

A dokumentum jóváhagyása

Verzió

3.3

Készítette:

Regionális megfelelőségi tisztviselő

Jóváhagyás dátuma:

Megerősítésre vár

Hatálybalépés dátuma:

Megerősítésre vár

Következő felülvizsgálat időpontja:

Megerősítésre vár