အတိုးနှုန်း

အတိုးနှုန်း (ရာခိုင်နှုန်း)
ဇန်နဝါရီ  ၅%
ဖေဖော််ဝါရီ  ၆%
အတိုးနှုန်း (ရာခိုင်နှုန်း)
နိုဝင်ဘာ  ၅%
ဒီဇင်ဘာ  ၆%

ဤအသက်အာမခံနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားပါသလား?

ထပ်မံသိလိုသည်များ ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်