Quay lại tiêu đề chính

Quỹ Liên kết Chung do Chubb Life quản lý như sau:

1. Mục tiêu Đầu tư:

Nhằm tối đa hóa và ổn định mức lợi nhuận đầu tư ròng (sau thuế) trong dài hạn.

2. Chiến lược tỷ suất lợi nhuận đầu tư:

Chúng tôi tập trung vào một danh mục đầu tư mang lại nguồn thu nhập cố định với sự ổn định ở mức hợp lý cho các khoản đầu tư trung và dài hạn, bao gồm các công cụ nợ (chủ yếu là trái phiếu, tiền gửi trung và dài hạn và các công cụ cho thu nhập cố định khác) được phát hành bởi các tổ chức tài chính nhà nước và tư nhân hoặc các tổ chức kinh tế khác hoạt động theo luật pháp Việt Nam hiện hành.

3. Cấu trúc Tài sản Đầu tư

Loại hình

% trong Tổng giá trị Tài sản ròng

Trái phiếu chính phủ

0% - 100%

Trái phiếu doanh nghiệp

0% - 40%

Bất động sản

0% - 40%

Cố phiếu/Vốn chủ sở hữu

0% - 10%

Tiền mặt và tiền gửi

0% - 20%

 

4. Quyền lợi Đầu tư của Chủ hợp đồng

 • Quỹ Liên kết chung được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các Hợp đồng Bảo hiểm Liên kết chung, sau khi trừ đi các khoản phí phân bổ, phí bảo hiểm, phí quản lý hợp đồng và các loại phí khác (như nêu tại mục “Quy định về các loại phí khấu trừ”). Quỹ Liên kết chung được tách biệt khỏi quỹ Chủ sở hữu và các quỹ chủ hợp đồng khác của Chubb Life.
 • Chúng tôi sẽ thường xuyên tính toán mức lợi nhuận đầu tư (sau khi trừ các chi phí cho hoạt động đầu tư) của tài sản trong quỹ Liên kết chung, từ đó xác định tỷ suất lợi nhuận đầu tư thực tế. Chi phí hoạt động đầu tư bao gồm các khoản phí giao dịch tài sản của quỹ như phí ngân hàng, phí môi giới và các loại phí tương tự trả cho bên thứ ba.
 • Căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận đầu tư ước tính, Chubb Life sẽ quyết định mức lãi suất áp dụng cho giá trị tài khoản hợp đồng sau khi giữ lại phí quản lý quỹ. Phí quản lý quỹ được dùng để trang trải chi phí cho các hoạt động quản lý đầu tư gồm chi phí tiền lương, thưởng của cán bộ đầu tư, chi phí khấu hao tài sản, chi phí phần mềm quản lý đầu tư và các chi phí liên quan khác. Lãi suất công bố sẽ được áp dụng từ thời điểm công bố cho đến khi Chubb Life công bố một lãi suất khác.
 • Chủ hợp đồng sẽ được hưởng quyền lợi từ lợi nhuận đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Quyền lợi này sẽ được đưa vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng dưới hình thức lãi trả hàng tháng theo mức lãi suất công bố. Giá trị Tài khoản Hợp đồng được tính toán hàng tháng, ngang bằng với bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào ngày tương ứng của tháng trước liền kề cộng thêm hoặc trừ đi các khoản sau đây:
   • Cộng thêm phí bảo hiểm được phân bổ (sau khi đã trừ đi các khoản phí ban đầu) phát sinh trong tháng (nếu có)
   • Trừ đi khoản khấu trừ hàng tháng
   • Cộng thêm khoản lãi hàng tháng tính trên Giá trị Tài khoản Hợp đồng
 • Khi kết thúc năm tài chính, nếu lợi nhuận đầu tư của Quỹ Liên kết chung của Chubb Life đạt cao hơn dự kiến và lãi suất đã công bố thấp hơn kết quả thực tế, thì Chubb Life sẽ chi trả phần chênh lệch này vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong năm tài chính tiếp theo
 • Khi kết thúc năm tài chính, nếu lợi nhuận đầu tư của Quỹ Liên kết chung của Chubb Life đạt thấp hơn dự kiến và lãi suất đã công bố cao hơn kết quả thực tế, thì Giá trị Tài khoản Hợp đồng của chủ hợp đồng vẫn được giữ nguyên theo mức lãi suất đã công bố
 • Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Chubb Life sẽ thông báo cho chủ hợp đồng về tình hình tài chính của Quỹ Liên kết chung và các quyền lợi đầu tư áp dụng cho năm đó. Thông tin này cũng sẽ được cập nhật trên Website của Chubb Life.

5. Tỷ suất Lợi nhuận Đầu tư

Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của quỹ đầu tư, tỷ suất lợi nhuận đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, Chubb Life bảo đảm lãi suất tối thiểu đối với Giá trị Tài khoản Hợp đồng của các sản phẩm Quỹ Liên kết chung  đã nêu tại Hợp đồng Bảo hiểm như sau:

 • 4%/năm đối với Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt, Quyền lợi Cao niên và Quyền lợi Toàn diện
 • 5%/năm trong 10 năm đầu tiên và 4%/năm trong suốt thời gian còn lại của hợp đồng đối với Quyền lợi Hoàn hảo A & B

6. Điều chỉnh

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh luôn thay đổi và nhu cầu ngày càng tăng của Quý khách, Chubb Life bảo lưu quyền điều chỉnh các điều khoản trong Chính sách đầu tư của Quỹ liên kết chung vào những giai đoạn thích hợp.