Quay lại tiêu đề chính

Với quyền lợi đặc biệt này, nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra với người được Bảo hiểm 2, Chubb Life sẽ miễn nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm cho suốt thời gian còn lại của Hợp đồng Bảo hiểm chính và bảo hiểm bổ sung mà Bên mua Bảo hiểm đã ký kết.

Điểm nổi bật

Trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này có hiệu lực, nếu Người được Bảo hiểm 2 tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 60, Chubb Life sẽ miễn nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm còn lại của Hợp đồng Bảo hiểm chính đã ký kết, Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này và các Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung mua kèm khác đã ký kết (nếu có) cho Bên mua Bảo hiểm kể từ ngày xảy ra tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được Bảo hiểm 2.

  • Sản phẩm không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.
  • Người được Bảo hiểm 2 có thể là Bên mua Bảo hiểm, cá nhân có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, hoặc cấp dưỡng với Bên mua Bảo hiểm.
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 18 đến 55 tuổi.
  • Định kỳ đóng phí: Theo sản phẩm chính (hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý).
  • Được mua kèm sản phẩm chính: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Ưu việt, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A2, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện BII, Bảo Hiểm Tử kỳ 10/15/20 năm, Bảo hiểm Trọn đời đóng phí đến tuổi 55/60/65

BẢO HIỂM MIỄN ĐÓNG PHÍ

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.