Quay lại tiêu đề chính

Thông tin chung

 

Bảo hiểm khi Người giám hộ bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mắc Bệnh Nan Y

Khi Người được Bảo hiểm của Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ này chẳng may Tử vong (1) hoặc bị Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn hoặc mắc phải Bệnh Nan Y (2), Chubb Life sẽ thực hiện các quyền lợi sau:

 

Tài liệu tham khảo