Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Khách hàng tham gia các sản phẩm Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt, Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII và bảo hiểm trọn đời của Chubb Life đều được tham gia sản phẩm đặc biệt này. Với quyền lợi này, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm vì giá trị bồi thường sẽ được bảo toàn so với thời giá.

Số tiền bảo hiểm sẽ tăng tự động sau mỗi năm hợp đồng theo chỉ số giá tiêu dùng mà khách hàng không cần phải thẩm định lại tình trạng sức khỏe hiện tại. Sản phẩm này đặc biệt quan trọng trong trường hợp có lạm phát cao. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, giá trị bồi thường được gia tăng theo lạm phát sẽ mang lại sự bảo vệ tài chính tốt hơn cho người thân của người trụ cột tham gia bảo hiểm.

Mức phí đóng cho sản phẩm này rất thấp so với mệnh giá sản phẩm chính. Ví dụ nếu sản phẩm chính mệnh giá 100 triệu đồng, tỷ lệ lạm phát là 7%, một khách hàng nữ 26 tuổi tham gia sản phẩm này chỉ cần đóng thêm phí bảo hiểm bổ sung 15.750đồng/năm trong năm đầu tiên.

Điểm nổi bật:

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

  • Số tiền bảo hiểm thanh toán sẽ là mệnh giá sản phẩm được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ lạm phát nhưng mức áp dụng không vượt quá 15% và không thấp hơn 3%, nghĩa là nếu tỷ lệ lạm phát thấp hơn 3% thì giá trị bồi thường vẫn sẽ được điều chỉnh tăng 3% hoặc nếu tỷ lệ lạm phát cao hơn 15% thì giá trị bồi thường được điều chỉnh tăng 15%. Ví dụ, với mệnh giá sản phẩm chính 500 triệu đồng, nếu tỷ lệ lạm phát được bảo vệ là 5%, số tiền bồi thường là 500 triệu x 105% = 525 triệu đồng. Tương tự, nếu tỷ lệ lạm phát trên thị trường lúc khách hàng tham gia sản phẩm là 17%, tỷ lệ lạm phát được áp dụng sẽ là 15%, theo đó số tiền bồi thường là 500 triệu x 115% = 575 triệu đồng.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

  • Số tiền bảo hiểm thanh toán sẽ là mệnh giá sản phẩm. Khoản tiền thanh toán này sẽ được chi trả thành 10 lần trong 10 năm, mỗi lần bằng 1/10 Số tiền bảo hiểm.
  • Nếu Người được bảo hiểm tử vong mà quyền lợi bảo hiểm này chưa thanh toán xong, Chubb Life sẽ thanh toán các khoản tiền còn lại một lần.
  • Đây là sản phẩm không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 18 tuổi đến 64 tuổi.
  • Tuổi hết hạn bảo hiểm: 65 tuổi.
  • Định kỳ đóng phí: Theo sản phẩm chính (hàng quý, hàng nửa năm và hàng năm).
  • Được mua kèm sản phẩm chính: Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Phổ thông, Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Ưu việt, Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII và Bảo hiểm Trọn đời.

BẢO HIỂM TỬ KỲ CÓ ĐIỀU CHỈNH LẠM PHÁT

Bảng cập nhật tỉ giá:

2014

Tháng

CPI (%)

Tháng 1

106,04

Tháng 2

105,45

Tháng 3

104,65

Tháng 4

104,39

Tháng 5

104,45

Tháng 6

104,72

Tháng 7

104,98

Tháng 8

104,94

Tháng 9

104,31

Tháng 10

103,62

Tháng 11

103,23

 

2013

Tháng

CPI (%)

Tháng 1

106,81

Tháng 2

107,07

Tháng 3

107,02

Tháng 4

106,64

Tháng 5

106,61

Tháng 6

106,36

Tháng 7

106,69

Tháng 8

107,29

Tháng 9

107,5

Tháng 10

106,3

Tháng 11

105,92

Tháng 12

105,78

 

2012

Tháng

CPI (%)

Tháng 1

118,13

Tháng 2

117,27

Tháng 3

116,44

Tháng 4

114,15

Tháng 5

110,54

Tháng 6

108,34

Tháng 7

106,90

Tháng 8

105,35

Tháng 9

105,04

Tháng 10

106,48

Tháng 11

107,00

Tháng 12

107,08

 

2011

Tháng

CPI (%)

Tháng 1

111,75

Tháng 2

112,17

Tháng 3

112,31

Tháng 4

113,89

Tháng 5

117,51

Tháng 6

119,78

Tháng 7

120,82

Tháng 8

122,16

Tháng 9

123,02

Tháng 10

122,42

Tháng 11

121,59

Tháng 12

119,83

 

2010

Tháng

CPI (%)

Tháng 1

106,52

Tháng 2

107,62

Tháng 3

108,46

Tháng 4

109,46

Tháng 5

109,23

Tháng 6

109,05

Tháng 7

108,69

Tháng 8

108,19

Tháng 9

108,18

Tháng 10

108,88

Tháng 11

109,66

Tháng 12

111,09

 

2009

Tháng

CPI (%)

Tháng 1

111,25

Tháng 2

109,23

Tháng 3

105,58

Tháng 4

103,94

Tháng 5

103,94

Tháng 6

103,31

Tháng 7

101,97

Tháng 8

102,42

Tháng 9

102,99

Tháng 10

104,35

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.