Quay lại tiêu đề chính

Quý khách sở hữu một hợp đồng chính được quyền chọn tham gia thêm sản phẩm phụ Bảo hiểm Tử vong do Tai nạn để tăng giá trị bảo vệ lên tối đa gấp 5 lần so với mệnh giá của sản phẩm chính. Quyền lợi này sẽ mang lại giá trị bảo vệ tài chính rất cao cho người thân của quý khách trong trường hợp có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Điểm nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn

  • Chubb Life sẽ trả cho Người thụ hưởng số tiền bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm Bổ sung nếu Người được Bảo hiểm bị tử vong trong vòng 180 ngày do tai nạn trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm Bổ sung này có hiệu lực.
  • Sản phẩm không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 18 đến 59 tuổi.
  • Tuổi hết hạn bảo hiểm: 60 tuổi.
  • Định kỳ đóng phí: Theo sản phẩm chính (hàng quý, hàng nửa năm và hàng năm).
  • Mệnh giá bảo hiểm tối đa: 05 (năm) lần mệnh giá bảo hiểm của sản phẩm chính.

Được mua kèm sản phẩm chính: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Ưu việt, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A2, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện BII, Bảo Hiểm Tử kỳ 10/15/20 năm, Bảo hiểm Trọn đời đóng phí đến tuổi 55/60/65.

BẢO HIỂM TỬ VONG DO TAI NẠN

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.