Quay lại tiêu đề chính

Khi đã sở hữu một hợp đồng bảo hiểm chính, việc chọn tham gia thêm sản phẩm phụ Bảo hiểm Tử vong và Tàn tật do Tai nạn sẽ giúp quý khách nâng giá trị bảo hiểm lên tối đa gấp năm lần mệnh giá sản phẩm chính. Sản phẩm bổ sung này sẽ nâng cao giá trị bảo vệ tài chính cho người thân của quý khách trong trường hợp có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Điểm nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn

  • Chubb Life sẽ trả cho Người thụ hưởng số tiền bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bổ sung nếu Người được Bảo hiểm bị tử vong trong vòng 180 ngày do tai nạn trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này có hiệu lực.
  • Khi thanh toán số tiền bảo hiểm cho trường hợp tử vong do tai nạn, Chubb Life sẽ trừ đi số tiền đã thanh toán trước đó trong trường hợp tàn tật do tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm tàn tật do tai nạn

  • Chubb Life sẽ trả cho Người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo một tỷ lệ phần trăm của Mệnh giá Sản phẩm bổ sung nếu Người được Bảo hiểm bị chấn thương dẫn đến cắt cụt chi hoặc bị mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của một bộ phận cơ thể do tai nạn trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này có hiệu lực.
  • Nếu cùng một tai nạn gây ra từ hai thương tật trở lên, Chubb Life sẽ thanh toán tổng số tiền cần trả cho mỗi thương tật, nhưng giới hạn tối đa của khoản tiền thanh toán chỉ là 100% Mệnh giá Sản phẩm bổ sung.
  • Sản phẩm không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 18 đến 59 tuổi.
  •  Tuổi hết hạn bảo hiểm: 60 tuổi.
  • Định kỳ đóng phí: Theo sản phẩm chính (hàng quý, hàng nửa năm và hàng năm).
  • Mệnh giá bảo hiểm tối đa: 05 (năm) lần mệnh giá bảo hiểm của sản phẩm chính.
  • Được mua kèm sản phẩm chính: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Ưu việt, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A2, Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện BII, Bảo Hiểm Tử kỳ 10/15/20 năm, Bảo hiểm Trọn đời đóng phí đến tuổi 55/60/65.

BẢO HIỂM TỬ VONG VÀ TÀN TẬT DO TAI NẠN

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.