Quỹ Liên kết Chung

Lãi suất áp dụng cho năm 2011

Tháng

Quyền lợi Phổ thông

Quyền lợi Ưu việt

Quyền lợi Hoàn hảo

Quyền lợi Cao niên

Quyền lợi Toàn diện

Quyền lợi Nhân sự Cấp cao

Quyền lợi Hoàn hảo 65

1

9,4%

9,4%

9,65%

9,4%

9,4%

9,4%

 

2

9,4%

9,4%

9,65%

9,4%

9,4%

9,4%

 

3

9,5%

9,5%

9,75%

9,5%

9,5%

9,5%

 

4

9,5%

9,5%

9,75%

9,5%

9,5%

9,5%

 

5

9,7%

9,7%

9,95%

9,7%

9,7%

9,7%

 

6

9,8%

9,8%

10,05%

9,8%

9,8%

9,8%

10,05%

7

10,0%

10,0%

10,25%

10,0%

10,0%

10,0%

10,25%

8

10,0%

10,0%

10,25%

10,0%

10,0%

10,0%

10,25%

9

10,5%

10,5%

10,75%

10,5%

10,5%

10,5%

10,75%

10

10,5%

10,5%

10,75%

10,5%

10,5%

10,5%

10,75%

11

10,0%

10,0%

10,25%

10,0%

10,0%

10,0%

10,25%

12

10,0%

10,0%

10,25%

10,0%

10,0%

10,0%

10,25%