Quỹ Liên kết Chung

Lãi suất áp dụng cho năm 2008

Tháng

Quyền lợi Phổ thông

Quyền lợi Ưu việt

Quyền lợi Hoàn hảo

Quyền lợi Cao niên

1

6,8%

6,8%

7,05%

 

2

6,8%

6,8%

7,05%

 

3

6,8%

6,8%

7,05%

 

4

7,3%

7,3%

7,55%

 

5

7,3%

7,3%

7,55%

 

6

7,3%

7,3%

7,55%

 

7

9,00%

9,00%

9,25%

 

8

9,00%

9,00%

9,25%

9,00%

9

9,00%

9,00%

9,25%

9,00%

10

11,50%

11,50%

11,75%

11,50%

11

11,50%

11,50%

11,75%

11,50%

12

11,50%

11,50%

11,75%

11,50%