Thương mại

Bảo hiểm Chào bán Chứng khoán ra Công chúng

Trong hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, luôn có rủi ro thông tin sai lệch trong bản cáo bạch gửi cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng. Sản phẩm bảo hiểm độc đáo này sẽ bảo vệ các công ty, người lãnh đạo, người quản lý và các bên có trách nhiệm về bản cáo bạch, để bảo vệ họ tốt hơn trước các rủi ro khiếu nại có thể phát sinh.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm

  • Bảo hiểm các khiếu nại về thông tin sai lệch hoặc không chính xác trong bản cáo bạch
  • Phạm vi bảo hiểm tiêu chuẩn trong 6 năm nhưng cũng có thể rút ngắn hơn

Quyền lợi

  • Giúp công ty bảo vệ trọn vẹn trách nhiệm đối với bản cáo bạch bằng cách kết hợp với sản phẩm Bảo hiểm Trách nhiệm Cấp Lãnh đạo & Quản lý để bảo đảm không có kẽ hở nào giữa hai sản phẩm
  • Quyền lợi bảo hiểm vẫn áp dụng ngay cả khi thay đổi ban lãnh đạo công ty
Liên hệ