skip to main content
Bảo Hiểm Sự Kiện

Gói bảo hiểm của chúng tôi sẽ bảo hiểm cho sự cố hủy bỏ, trách nhiệm tổ chức sự kiện, tai nạn cá nhân và bảo hiểm tài sản, trong những tình huống có thể dẫn đến tổn thất tiềm tàng do sự cố hủy bỏ hoặc di dời sự kiện.