Thương mại

Thương vong

Tại nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Khi đó, bạn cần sản phẩm bảo hiểm linh hoạt và tiên tiến, với những giải pháp vượt trội để nâng cao chiến lược phòng ngừa tổn thất và quản lý rủi ro.

Bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm

Sản phẩm linh hoạt đối với trách nhiệm bảo hiểm sản phẩm toàn cầu trong ngành sản xuất

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng/Trách nhiệm chung

Bảo hiểm trách nhiệm chung cho các khiếu nại đối với thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản cho nhiều lĩnh vực ngành nghề

Tìm hiểu thêm
Liên hệ