นโยบายว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน


บริษัท สยามลิเบอร์ตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด (“สยามลิเบอร์ตี้” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับพนักงาน (“คุณ”) เคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน นโยบายว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ("นโยบาย") นี้ กำหนดประเภทของข้อมูลพนักงานที่ สยามลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ได้เก็บรวบรวม ใช้ ไว้เกี่ยวกับคุณ รวมถึง วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและวิธีการที่ สยามลิเบอร์ตี้ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายนี้ใช้กับพนักงานในปัจจุบันเป็นหลัก และรวมถึงภายหลังจากที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง แต่ในบางกรณีที่เกี่ยวข้อง ยังใช้กับลูกจ้าง ผู้สมัครงาน ผู้ฝึกงาน ตัวแทนจัดหาลูกจ้าง กรรมการ ที่ปรึกษาและบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับการจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (เช่น ผู้แนะนำ หรือข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน) ในกรณีที่เราใช้คำว่า พนักงานหรือการจ้างงาน เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ทำงานให้เราในการอื่น นอกเหนือจากการจ้างงาน เท่าที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นเป็นพนักงานของสยามลิเบอร์ตี้

นโยบายนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดส่วนหนึ่งของสัญญาการจ้างงานใด ๆ และไม่โอนสิทธิ์ตามสัญญาใด ๆ ให้กับคุณ หรือก่อภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ กับเรา เราอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา

ภาพรวม

สยามลิเบอร์ตี้ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เพื่อใช้ในการสรรหาบุคลากรและในกระบวนการดูแลพนักงานใหม่  รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่เก็บรวบรวมตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง หรือการมีส่วนร่วมของคุณ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย และการสมัครแผนสวัสดิการโดยสมัครใจ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สยามลิเบอร์ตี้ เก็บรวบรวมนั้น ส่วนใหญ่นำไปใช้ในกระบวนการสรรหาบุคลากร ในกระบวนการดูแลพนักงานใหม่  การบริหารจัดการพนักงานและการปฏิบัติตามสัญญาจ้างเป็นหลัก ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลกลางที่ตั้งอยู่ทั่วโลก และอาจถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการภายนอกซึ่งดำเนินการในนามของ สยามลิเบอร์ตี้

เราต้องการข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในการเริ่มการจ้างงาน การบริหารจัดการ รวมถึง การบอกเลิกการจ้างงานของคุณ และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวเราจะไม่สามารถทำสัญญาจ้างกับคุณ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาดังกล่าว

เรามีนโยบายและหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในขณะเดียวกัน คุณก็มีบทบาทสำคัญในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และควรระมัดระวังหากต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลใดและวิธีการป้องกันการสื่อสารและอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูนโยบายความปลอดภัยสำหรับข้อมูลระดับโลก (https://village.chubb.com/docs/DOC-448183)   และนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลกและความเป็นส่วนตัว (https://village.chubb.com/docs/DOC-340376)  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณ

คุณมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านั้นได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดการด้านล่าง

อีเมล

Dpo.th@chubb.com  

เขียนไปยัง

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สยามลิเบอร์ตี้ตั้งอยู่ที่ 2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 8 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สยามลิเบอร์ตี้ ประมวลผล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตนหรือบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้ บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้ คือ บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยการอ้างอิงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยเฉพาะทางกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม อัตลักษณ์ทางจิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลนั้น ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงรายละเอียดการติดต่อและวันเดือนปีเกิดของคุณ

สยามลิเบอร์ตี้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีนี้ “การประมวลผล” หมายถึง การจัดการกับข้อมูล เช่น การใช้ การเปิดเผยหรือการทำลาย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการทำงานของคุณ ที่อยู่อาศัยของคุณ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของคุณ โดยทั่วไป ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึง ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดส่วนบุคคลและรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับงานของคุณ และรายละเอียดของค่าตอบแทนและสวัสดิการของคุณ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ – เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน/ญาติสนิท การเข้าเมืองและการมีสิทธิ์ทำงานและภาษาที่ใช้ สถานภาพการสมรส หมายเลขหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว รูปถ่าย ประวัติการรับราชการทหาร

รายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับงาน – ตัวอย่างเช่น รายละเอียดการติดต่อ (อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท) รหัสพนักงาน รูปถ่าย ตำแหน่งงาน รายละเอียดงาน หน่วยธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจที่สังกัด หัวหน้างาน สถานที่ทำงานหลัก เวลาทำงานและข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานของคุณ

คุณวุฒิวิชาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ – ในกรณีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใบรับรอง ใบรับรองโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน การทดสอบทางวิชาการหรือภาษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เช่น ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้า จดหมายอ้างอิง) และข้อมูลที่ระบุการกำกับดูแลพิเศษ

ข้อมูลการรับสมัคร/การคัดเลือก – ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่มีอยู่ในประวัติย่อของคุณ แบบฟอร์มใบสมัครบันทึกหรือข้อมูลการสัมภาษณ์ บันทึกการประเมินและการตรวจสอบและยืนยันเอกสาร

ข้อมูลค่าตอบแทนและสวัสดิการ – ตัวอย่างเช่น รายละเอียดค่าตอบแทนและสวัสดิการของคุณ ข้อมูลบัญชีธนาคาร ลำดับอาวุโสของตำแหน่งงาน หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลภาษี และข้อมูลผู้รับผลประโยชน์

ประวัติอาชญากรรม – ที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตให้เปิดเผย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจ้างงานในบางตำแหน่ง

ข้อมูลการลา – ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการลาพักผ่อนหรือการลากิจธุระที่เกี่ยวกับครอบครัว  

ข้อมูลด้านความไร้ความสามารถ – ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่มีอยู่ในประวัติการลางานของคุณ แบบฟอร์มทางการแพทย์ รายงานหรือใบรับรองและประวัติที่เกี่ยวข้องกับที่พักหรือการปรับเปลี่ยนใด ๆ

ข้อมูลทางวินัยและคำร้อง – ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่มีอยู่ในประวัติข้อกล่าวหา ประวัติและผลการตรวจสอบและการประชุม

ข้อมูลการจัดการผลการปฏิบัติงาน – ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน การประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลจากโครงการด้านความสามารถ และกระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานแบบทางการและไม่เป็นทางการ

ข้อมูลด้านความเท่าเทียมและความหลากหลาย – หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อทางศาสนาและรสนิยมทางเพศ (จัดเก็บโดยไม่ระบุตัวตนเพื่อติดตามการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม)

ข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนา – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนา หรือการฝึกอบรมที่เคยได้รับ

ข้อมูลการตรวจสอบ – หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น รูปภาพที่ระบุได้ซึ่งอยู่ในบันทึกจากกล้องวงจรปิด บันทึกรหัสเข้าระบบและอาคาร  บันทึกการกดแป้นพิมพ์ การดาวน์โหลดและการสั่งพิมพ์เอกสาร บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่ถูกจับโดยโปรแกรมและตัวกรองความปลอดภัย รายละเอียดเครื่องโทรศัพท์ รวมถึงหมายเลข IMEI (สำหรับอุปกรณ์ที่บริษัทออกให้)

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย – ข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง และรายงานเหตุการณ์

คำฟ้องร้องของพนักงาน ข้อร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูล– ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและการร้องเรียนจากการจ้างงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานในการรายงานเหตุการณ์ และการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลการบอกเลิกการจ้างงาน – ตัวอย่างเช่น วันที่และเหตุผลในการออกจากงาน การจัดการการเลิกจ้างและการจ่ายเงินการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลอ้างอิง บุคคลที่ติดต่อ และการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน/รายละเอียดเครือญาติ

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยต่อบุคลากรของ สยามลิเบอร์ตี้ ในระหว่างการจ้างงานไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือในรูปแบบลายลักษณ์อักษร (เช่น อีเมลที่ใช้ทำงานและข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต)

ในกรณีที่คุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สยามลิเบอร์ตี้ เพื่อวัตถุประสงค์ฉุกเฉินหรือเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือญาติ คุณรับทราบและยืนยันว่าคุณได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายนี้แก่บุคคลดังกล่าว ในกรณีที่สยามลิเบอร์ตี้จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะต้องดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สยามลิเบอร์ตี้สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

หมวดหมู่พิเศษของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต สยามลิเบอร์ตี้อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในจำนวนจำกัดซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่พิเศษ ภายในหมวดหมู่นี้ สยามลิเบอร์ตี้รวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความทุพพลภาพ (รวมถึงรายละเอียดของที่พักและการปรับเปลี่ยน) ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต นอกจากนี้เรายังอาจประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม สมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เฉพาะตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตหรือกำหนดเท่านั้น

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ดำเนินการจะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากคุณเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการสมัครงานหรือการมีส่วนร่วมของคุณ จากกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ หรือจากเหตุเฉพาะกิจระหว่างการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดส่วนบุคคลและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานของคุณ รวมถึงข้อมูลความเท่าเทียมและความหลากหลาย

ในระหว่างการสรรหาบุคลากรใหม่ เราอาจขอข้อมูลอ้างอิงจากบุคคลที่สามและดำเนินการคัดเลือกและตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สาม เราดำเนินการตามกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบดังกล่าว เฉพาะแต่ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบอ้างอิง การตรวจสอบเครดิต การตรวจสอบการลงโทษ การอ้างอิงตามกฎระเบียบและการบริหาร

นอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหัวหน้าสายงานของคุณ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน) หรือในบางกรณีจากผู้จัดการหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ (เช่น ในระหว่างการสอบสวน)

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น ลูกค้า นายหน้า ผู้ให้ผลประโยชน์หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการอื่นๆ

ในบางสถานการณ์ ข้อมูลอาจถูกเก็บรวบรวมโดยอ้อมจากอุปกรณ์ตรวจสอบหรือโดยวิธีการอื่น (เช่น อาคารและที่ตั้งระบบการควบคุมการเข้าถึงและการตรวจสอบ บันทึกโทรศัพท์และการบันทึก และอีเมลและบันทึกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ในสถานการณ์เหล่านี้ ข้อมูลอาจถูกเก็บรวบรวมโดยสยามลิเบอร์ตี้หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลประเภทนี้โดยทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำ แต่สามารถเข้าถึงได้ การเข้าถึงอาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่สยามลิเบอร์ตี้กำลังสืบสวนการละเมิดนโยบายของสยามลิเบอร์ตี้ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการเบิกค่าใช้จ่าย การใช้อินเทอร์เน็ต หรือการดำเนินการโดยทั่วไปของพนักงาน หรือในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวบ่อยครั้งขึ้นอาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญจากโปรแกรมเฝ้าระวังอีเมล ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณแล้ว คุณยังอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สยามลิเบอร์ตี้กับบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ้างอิง ผู้อยู่ในอุปการะของคุณ และสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนคนอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการตรวจสอบการจ้างงาน การบริหารผลประโยชน์ และติดต่อญาติในกรณีฉุกเฉิน ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวแก่สยามลิเบอร์ตี้ คุณต้องแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านี้ทราบก่อนถึงข้อมูลดังกล่าวที่คุณตั้งใจจะมอบให้กับสยามลิเบอร์ตี้และการดำเนินการที่จะดำเนินการโดยสยามลิเบอร์ตี้ตามรายละเอียดในประกาศนี้

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือก เพื่อเป็นไปตามสัญญาจ้างงานและการยุติการจ้างงาน ซึ่งจะรวมถึงกระบวนการดังต่อไปนี้

• เพื่อประเมินผู้สมัครและประกอบการตัดสินใจในการจ้างงาน
• เพื่อสร้างสิทธิ์ในการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าอาคาร
• เพื่อบริหารจัดการกระบวนการจ้างงานของคุณในแต่ละวัน รวมถึงการจ่ายเงินเดือน สวัสดิการและการจัดฝึกอบรมและการพัฒนาของคุณ
• เพื่อบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานและรายงานสถานการณ์ต่างๆ
• เพื่อตรวจสอบและตอบข้อกังวลเกี่ยวกับความประพฤติหรือการปฏิบัติงานของคุณหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจ้างงาน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เพื่อประเมินผู้สมัครและประกอบการตัดสินใจในการจ้างงาน รวมถึงการทำสัญญาจ้างงานกับสยามลิเบอร์ตี้
• ตรวจสอบสิทธิ์ในการทำงาน
• หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายและหากจำเป็นสำหรับตำแหน่งงานของคุณ เราใช้ค้นหาประวัติอาชญากรรมและตรวจสอบประวัติสินเชื่อและประวัติการจ้างงาน
• ดำเนินการติดตามปฏิบัติตามแผนการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
• ใช้ในกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ และสร้างฐานข้อมูลพนักงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• บริหารจัดการกระบวนการจ้างงานประจำวัน รวมถึง
• การจ่ายค่าธรรมเนียม เงินเดือน ค่าใช้จ่ายที่ชำระคืนให้ โบนัสและการมอบหุ้น
• การจัดหาและบริหารจัดการสวัสดิการ
• การวางแผนและจัดสรรงาน การคำนวณชั่วโมงการทำงาน
• การสร้างและเก็บประวัติการลางาน การคำนวณและดำเนินการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง (จากการเจ็บป่วย การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร การลาแบบไม่รับค่าจ้าง วันหยุดพักผ่อน ฯลฯ )
• การสร้างและเก็บประวัติการฝึกอบรม การจัดการโครงการฝึกอบรมและการพัฒนา
• การจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพในการทำงาน การไม่สามารถทำงานและการปรับเปลี่ยนที่สมเหตุสมผล
• การกำหนดวัตถุประสงค์การทำงาน ทบทวน รายงานและบริหารจัดการประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
• การดำเนินการจัดการแก้ไขคำร้องทุกข์ ไม่ว่าจากคุณหรือพนักงานคนอื่น ๆ
• การดำเนินการสอบสวนทางวินัยและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง และ
• การจัดการใบรับรอง / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลในนามของคุณ
• การจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบทางการเงินและรายงานธุรกิจภายใน
• การจัดการและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร และการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง
• การจัดเก็บรายละเอียดผู้ติดต่อฉุกเฉินและผู้รับผลประโยชน์
• การบริหารจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบและรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
• การตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายภายในของ สยามลิเบอร์ตี้
• การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ระบบ พนักงานและผู้มาติดต่อ
• การสอบสวนและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้าและนายหน้า
• การวางแผนงานด้านบุคลากร การวางแผนและการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ การปรับโครงสร้างหรืองานซ้ำซ้อนรวมถึงการพัฒนาแผนธุรกิจ การพัฒนาโครงการต่าง ๆ การตัดสินใจที่เหมาะสมในการโยกย้ายพนักงานในองค์กร และการบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
• กระบวนการตรวจสอบสถานะขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัท หรือการโอนกิจการที่อาจเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของคุณ
• การตัดสินใจเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วม และการยุติการจ้างงานและการให้ข้อมูลอ้างอิง
• ใช้สิทธิของเราในการแก้ต่าง โต้ตอบ หรือดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งที่เกี่ยวกับคุณหรือบุคคลที่สาม
• การทำรายชื่อภายในองค์กรเพื่อความสะดวกในการติดต่อ และการทำงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• การประมูลงานลูกค้าและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้า
• การตรวจสอบการเข้าถึงระบบสำหรับการบันทึกการเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูล เช่น เวลาในการเข้าถึง ชื่อและชื่อของบุคคลที่เข้าถึงข้อมูล
• การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพเพื่อให้สวัสดิการและสวัสดิการแก่พนักงาน เช่น ประกันสุขภาพ หรือการเบิกค่ารักษาพยาบาล
• การให้ข้อมูลแก่เจ้าของของสยามลิเบอร์ตี้ นักลงทุน ผู้จัดการสินทรัพย์ ผู้ให้กู้เพื่อใช้ ทบทวน วิเคราะห์ความสามารถดังกล่าว หรือตามการปฏิบัติตามสัญญา
• ในกรณีที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเผยแพร่การสื่อสารภายในหรือภายนอกที่เหมาะสม หรือสื่อประชาสัมพันธ์ (รวมถึงผ่านโซเชียลมีเดียในสถานการณ์ที่เหมาะสม)
• ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค รวมถึงการสนับสนุนและการบำรุงรักษาข้อมูลทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ
• เพื่อปฏิบัติตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงของประเทศหรือการบังคับใช้กฎหมาย) คำขอให้ค้นหาข้อมูล หรือในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้ คำสั่งศาล ข้อบังคับของรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น
• เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายในและการปฏิบัติตาม
• เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ข้อตกลง หรือนโยบายที่บังคับใช้
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ จัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผล

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

เมื่อใดก็ตามที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตาม “เงื่อนไข” ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจากมีความจำเป็นในการเริ่มสัญญาจ้างงาน

นอกจากนั้น เรายังทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจาก

• คุณให้ความยินยอมอย่างน้อยหนึ่งข้อสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง
• เพื่อให้สัญญาจ้างมีผลตามกฎหมาย
• เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลภาษีให้กับหน่วยงานภาษี การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือกฎหมายการจ้างงาน หรือการปฏิบัติตามการชำระเงินตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดในการเก็บรักษาประวัติ หรือ
• เพื่อฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในทางธุรกิจและในฐานะนายจ้างของคุณ และผลประโยชน์ของเราไม่ได้เป็นการขัดแย้งผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเสรีภาพของคุณ (ตัวอย่างเช่น การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง)

นอกจากนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดพิเศษ (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ สมาชิกสหภาพแรงงาน ความคิดเห็นทางการเมือง  หรือความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกับที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด) จะอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขเพิ่มเติมตามกฎหมายเสมอ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดพิเศษ (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความพิการ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ สมาชิกสหภาพแรงงาน ความคิดเห็นทางการเมือง  หรือความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกับที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด) จะเป็นไปตามเงื่อนไขพิเศษอย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังต่อไปนี้

• การประมวลผลมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามข้อผูกพันภายใต้กฎหมายแรงงาน กฎหมายสวัสดิการสังคมและเพื่อการคุ้มครองทางสังคม หากไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคุณตามกฎหมายจะยกเว้นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ (ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามกฎด้านสุขภาพและความปลอดภัย การจ่ายค่ารักษาตามกฎหมาย การปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการ หรือเพื่อให้แน่ใจว่าการเลิกจ้างใดๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรม)

• การประมวลผลเป็นไปตามความสมัครใจและดำเนินการภายใต้ความยินยอมอย่างชัดเจนของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างน้อยหนึ่งข้อ (ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเข้าร่วมในโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมหรือสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการไร้ความสามารถหรือการส่งเสริมสุขภาพ) เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนหากเราต้องการความยินยอมจากคุณ และเราอาจไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณ หากมีเงื่อนไขทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

• การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฟ้องร้อง หรือการแก้ต่างทางกฎหมาย  (ไม่ว่าการฟ้องร้องนั้นจะดำเนินโดยคุณหรือบุคคลภายนอกก็ตาม)

• การประมวลผลจำเป็นสำหรับการประเมินความสามารถในการทำงานของคุณ โดยจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมืออาชีพ (ตัวอย่างเช่น รายงานด้านอาชีวอนามัย)

• การประมวลผลมีความจำเป็นด้วยเหตุผลทางผลประโยชน์สาธารณะหลากหลายประการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น (ตัวอย่างเช่น การป้องกันหรือตรวจจับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการติดตามการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น) หรือ

• ในสถานการณ์พิเศษที่การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณและคุณไม่สามารถให้ความยินยอมได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์)

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่เรารวบรวมหรือที่ได้รับจากคุณ ดังนั้น เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาที่เราจ้างงานคุณ

ในบางกรณี หน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ (เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษี) ได้กำหนดระยะเวลาสำหรับการเก็บประวัติข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงภายหลังการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตัวอย่างเช่น ในกรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษี เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคุณเป็นเวลา หกปี หรือในบางกรณี สิบปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูลของ สยามลิเบอร์ตี้ รวมถึงในส่วนของประวัติพนักงานและของผู้สมัคร โปรดดูนโยบายการจัดการจัดเก็บของ สยามลิเบอร์ตี้ (https://village.chubb.com/docs/DOC-386860)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้จัดการในสายงานตรงและผู้จัดการร่วม เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้ดูแลในส่วนงานของคุณ และในบางกรณีเพื่อนร่วมงานบางคน จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของพวกเขา

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่มสยามลิเบอร์ตี้เมื่อจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น ในการดำเนินการระดับทุกภูมิภาค การรายงานกลุ่ม หรือเพื่อสนับสนุนในการวางแผนด้านกำลังคน

ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานบางอย่าง เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน ข้อมูลติดต่อ ทักษะที่เผยแพร่และโปรไฟล์ประสบการณ์อาจเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ

เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้จัดหาที่ให้บริการแก่เราในด้านทรัพยากรบุคคล ภาษีหรือหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลหรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพ (เช่น เกี่ยวกับอาชีวอนามัย คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัท)

ตัวอย่างของบุคคลที่สามที่อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณ ได้แก่ หน่วยงานด้านภาษี ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์/อาชีวอนามัย หน่วยงานกำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทประกันของสยามลิเบอร์ตี้ นายธนาคาร ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทนายความ นักบัญชี ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล แพทย์ หรือการดูแลสุขภาพอื่นๆ ผู้ให้บริการ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ นักลงทุน ผู้ให้กู้ ผู้ให้บริการฝึกอบรม เจ้าของบ้าน ผู้ให้บริการการเข้าถึงสำนักงาน ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียและการตลาด ที่ปรึกษาและที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ ผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือน/ภาษี และผู้ดูแลระบบโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของสยามลิเบอร์ตี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่สามซึ่งเราทำงานร่วมกันด้วยเกี่ยวกับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โฮสติ้ง การสนับสนุน และการบำรุงรักษากรอบงานของระบบข้อมูลของเรา

สยามลิเบอร์ตี้คาดหวังให้บุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลที่เปิดเผยต่อพวกเขาตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ในกรณีที่บุคคลที่สามเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูล” (เช่น ผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือน) พวกเขาทำงานในนามของเราและตามคำแนะนำของเราสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลเหล่านี้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการที่จำเป็น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลแบบจำกัดกับลูกค้า โดยที่คุณเป็นหนึ่งในทีมลูกค้าหรือเป็นทีมงานที่ถูกเสนอในการประกวดราคา

เราใช้ผู้จัดหาภายนอกหลายรายเพื่อช่วยในการให้บริการทรัพยากรบุคคล หรือตัวแทนบริการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เช่น ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการจัดหางานสนับสนุน และ/หรือบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสยามลิเบอร์ตี้ หรือโปรแกรมที่ช่วยในการสรรหาพนักงาน หรือจัดหาระบบบัญชีค่าตอบแทน ผลประโยชน์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงหรือเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่จะดำเนินการภายใต้คำแนะนำของเราและอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญา

บุคคลที่สามบางรายที่เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ให้บริการประกันสุขภาพส่วนบุคคลหรือด้านอาชีวอนามัย ที่ปรึกษาทางวิชาชีพหรือผู้กำกับดูแล จะมีสิทธิ์เป็นผู้ควบคุมข้อมูล และคุณควรอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามตามคำสั่งหรือการร้องขอจากศาล หน่วยงานกำกับ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานพิจารณาตามกฎหมายหรือหน่วยงานสาธารณะต่าง ๆ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหรือตามคำเสนอแนะของหน่วยงานกำกับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อที่ปรึกษา พันธมิตรทางธุรกรรมในอนาคต หรือบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา การเจรจาต่อรองในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ หรือการปรับโครงสร้างธุรกิจหรือทรัพย์สินของกลุ่มสยามลิเบอร์ตี้

การโอนข้อมูลไปนอกราชอาณาจักรไทย

ลักษณะธุรกิจของเราที่มีการดำเนินงานทั่วโลก หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อสมาชิกของกลุ่มสยามลิเบอร์ตี้ในต่างประเทศ รวมถึงผู้จัดหาและผู้ให้บริการบางรายที่อาจมีบุคลากรหรือระบบที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย

กลุ่มสยามลิเบอร์ตี้ มีข้อตกลงการโอนย้ายข้อมูลภายในกลุ่มซึ่งควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่ม ในกรณีที่บุคคลที่สามทำการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกประเทศไทย เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการป้องกันในระดับที่เพียงพอ เช่น การทำข้อตกลงการโอนย้ายข้อมูล หรือการตรวจสอบว่าบุคคลที่สามได้รับการรับรองว่ามีแผนการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สยามลิเบอร์ตี้มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราจัดเก็บนั้นถูกต้อง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ส่วนบุคคล (เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และบัญชีธนาคาร) จะได้รับแจ้งไปยังสยามลิเบอร์ตี้ เพื่อให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบัน

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณที่สยามลิเบอร์ตี้อาจถือครอง และขอให้เรา

• ยืนยันว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และ
• ให้สำเนาของข้อมูลนั้นแก่คุณ

เราอาจไม่ปฏิบัติตามคำขอในกรณีที่กฎหมายอนุญาตหรือตามคำสั่งศาล และหากการเข้าถึงดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ เราอาจพยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะแก้ไข

นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เฉพาะเมื่อ

• ไม่จำเป็นอีกต่อไป สำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือประมวลผล หรือ
• คุณได้ถอนความยินยอมของคุณ (ซึ่งการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามความยินยอม) หรือ
• ปฏิบัติตามสิทธิ์ในการคัดค้านได้สำเร็จ (ดู “การคัดค้าน” ด้านล่าง) หรือ
•ได้ประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย

เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของคุณเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากจำเป็นต้องประมวลผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• สำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือ
• สำหรับการก่อ การใช้สิทธิ หรือโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

มีบางสถานการณ์อื่นๆ ที่เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอให้ลบข้อมูลของคุณ แม้ว่าทั้งสองกรณีนี้จะเป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่เราจะปฏิเสธคำขอนั้น

สิทธิ์เพิ่มเติม

คุณยังมีสิทธิ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

สิทธิ์ในการระงับการประมวลผล – คุณสามารถขอให้เราระงับ (เช่น เก็บแต่ไม่ใช้) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่จะทำได้เฉพาะเมื่อ

• ความถูกต้องถูกโต้แย้ง (ดูสิทธิ์ในการแก้ไขด้านบน) เพื่อให้เราตรวจสอบความถูกต้องได้ หรือ
• การประมวลผลนั้นผิดกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการให้มันลบ หรือ
• ไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือประมวลผล แต่เรายังคงต้องการเพื่อก่อ ดำเนินการ หรือโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
• คุณได้ใช้สิทธิ์ในการคัดค้าน และการตรวจสอบนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ

เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปได้ตามคำขอให้ระงับ โดยที่

• เราได้รับความยินยอมจากคุณ หรือ
• เพื่อก่อ ดำเนินการ หรือโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
• เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล – คุณสามารถขอให้เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่คุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป รูปแบบที่เครื่องอ่านได้ หรือคุณสามารถขอให้ "ย้าย" ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้โดยตรง แต่ในแต่ละกรณีเท่านั้น :

• การประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ
• การประมวลผลดำเนินการโดยวิธีการอัตโนมัติ และ
• บทบัญญัติหรือ "การย้ายถิ่นฐาน" จะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม – เมื่อคุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลแก่เรา คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอน

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลที่สมเหตุสมผลโดยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย – เมื่อเราอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลนั้น หากคุณคัดค้าน เราต้องหยุดการประมวลผลนั้น เว้นแต่เราจะสามารถแสดงเหตุผลที่ถูกต้องตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลซึ่งเหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือในกรณีที่เราต้องประมวลผลข้อมูลสำหรับการก่อ การดำเนินการ หรือการโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ในกรณีที่เราอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นพื้นฐานในการประมวลผล เราเชื่อว่าเราสามารถแสดงเหตุผลที่ถูกต้องตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้ แต่เราจะพิจารณาแต่ละกรณีเป็นรายบุคคล

คุณยังมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอให้คุณโปรดพยายามแก้ไขปัญหาใด ๆ กับเราก่อน แม้ว่าคุณจะมีสิทธิ์ติดต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา

หากคุณต้องการตรวจสอบการใช้สิทธิ์ใดๆ เหล่านี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของสยามลิเบอร์ตี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

สยามลิเบอร์ตี้ มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของ สยามลิเบอร์ตี้

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ สยามลิเบอร์ตี้ ได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับได้ตลอดเวลา หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือปัญหาการป้องกันข้อมูลใด ๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ สยามลิเบอร์ตี้ ได้ที่

อีเมล

Dpo.th@chubb.com

เขียนไปยัง

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สยามลิเบอร์ตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 8 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นโยบายเพิ่มเติม

เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายเพิ่มเติม และเราจะแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้คุณทราบเมื่อมีการกระทำดังกล่าว