คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานสยามลิเบอร์ตี้ (ฉบับย่อ)

 

บริษัท สยามลิเบอร์ตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด (“สยามลิเบอร์ตี้” หรือ “เรา”) ได้รวบรวม ใช้ เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) คำแถลงนี้ใช้กับพนักงานเป็นหลักและในบางกรณีที่เกี่ยวข้องยังใช้กับบุคคลที่ให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับการจ้างงานและความสัมพันธ์ในการทำงาน เช่น ผู้สมัครงาน ผู้ฝึกงาน ตัวแทนจัดหาลูกจ้าง ที่ปรึกษา และกรรมการ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เพื่อใช้ในการสรรหาบุคลากรและในกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่เก็บรวบรวมตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง หรือการมีส่วนร่วมของคุณ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย และการสมัครแผนสวัสดิการโดยสมัครใจ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สยามลิเบอร์ตี้ เก็บรวบรวมนั้น ส่วนใหญ่นำไปใช้ในกระบวนการสรรหาบุคลากร ในกระบวนการดูแลพนักงานใหม่ การบริหารจัดการพนักงานและการปฏิบัติตามสัญญาจ้างเป็นหลัก การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการ เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อใช้ในการเริ่มการจ้างงาน การปฏิบัติตามสัญญา รวมถึง การบอกเลิกการจ้างงานของคุณ และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถทำสัญญาจ้างกับคุณ หรือปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวได้

ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับงาน คุณวุฒิวิชาชีพ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่เก็บรวบรวมตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง หรือการมีส่วนร่วมของคุณ เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่เรารวบรวม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงผู้ให้บริการรับจ้างของเราเพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาษีหรือหน้าที่อื่น ผู้กำกับดูแล ที่ปรึกษาวิชาชีพ และสมาชิกอื่นๆของกลุ่มสยามลิเบอร์ตี้  บุคคลที่สามเหล่านี้อาจอยู่นอกประเทศไทย

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยส่วนใหญ่บนพื้นฐานความจำเป็นเพื่อเข้าทำหรือก่อให้เกิดผลตามสัญญากับคุณ เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เว้นแต่ในบางกรณีที่เราต้องการความยินยอมจากคุณ ในกรณีที่คุณให้ความยินยอม ความยินยอมนั้นจะยังคงมีผลใช้บังคับจนกว่าคุณจะเพิกถอน หรือแก้ไขโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา (“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล”) หากคุณเพิกถอน หรือแก้ไขความยินยอมของคุณ เราอาจไม่สามารถทำสัญญากับคุณ หรือปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญาดังกล่าวได้

คุณมีสิทธิตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการรับข้อมูลของคุณ การแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลของคุณ การลบข้อมูลของคุณ การจำกัดหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณ และการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ Dpo.th@chubb.com  หรือเขียนจดหมายถึงสยามลิเบอร์ตี้  ที่ 2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 8 โครงการนอร์ธปาร์ค  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210