skip to main content
ผลประโยชน์

1. คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจาก 

    • อุบัติเหตุทั่วไป
    • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
    • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
    • การนัดหยุดงาน การจราจล
สมัครง่าย
  • สมัครง่ายโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย (การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย)
  • แผนประกันภัยที่มีค่ารักษาพยาบาล มีบัตร PA Card ให้ใช้สิทธิเข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการฯ กว่า 300 แห่งทั่วประเทศไทย (กรณีไม่ใช้บัตร PA Card สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลทุกแห่งโดยสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วนำเอกสารมาขอเบิกคืนในภายหลัง)

ข้อยกเว้นโดยสังเขป

การกระทำขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง การแท้งลูก การรักษาฟัน (เว้นแต่เกิดจากอุบัติเหตุ) ปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูก/กระดูกสันหลังเคลื่อน/เสื่อม ขณะแข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสกี แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะขึ้น-ลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน การเล่นบันจี้จั๊มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ ขณะเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรม สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การรัฐประหาร ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจหรืออาสาสมัคร

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ