skip to main content

เพิ่มสุขจากเงินบำนาญที่แน่นอน เพื่อชีวิตที่ไม่สะดุดหลังเกษียณ

รายได้หลังเกษียณที่คุณมีจะเพียงพอหรือไม่ ความไม่แน่นอนของรายได้และรายจ่ายที่ต้องใช้ทุกวันในวัยเกษียณสร้างความกังวลให้ไม่น้อย แบบประกันบำนาญเพิ่มสุข ช่วยให้คุณมีรายได้แน่นอน และอุ่นใจได้ว่าคุณจะมีเงินไว้ใช้ทุกปีตามที่คุณวางแผนไว้

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย
 • ความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ 55 ปี 

 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี หรือจนครบอายุ 55 ปี 
 • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 16% ของเงินเอาประภันภัยเริ่มต้น เมื่ออายุครบ 55 ปี จนถึงอายุ 85 ปี 
 • รับประกันการจ่ายเงินบำนาญ 20 งวด หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 20 งวด 
 • เลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น 
 • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท ในส่วนของค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)
ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ปีกรมธรรม์ที่ อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
1-5 100%
6-10 150%
11-15 200%
16-20 250%
21 เป็นต้นไป 300%
ตัวอย่างข้อเสนอ

สำหรับเพศชาย อายุ 40 ปี

 •  

  ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 300,000 บาท

 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 6-10 ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเป็น 450,000 บาท 
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 11-15 ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเป็น 600,000 บาท 
 • เบี้ยประกันภัยโดยรวม 843,750 บาท (2)
  • เบี้ยประกันภัยต่อปี 56,250 บาท 
  •  

   จ่ายเบี้ยฯ 15 ปี

 • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 48,000 บาท ตั้งแต่อายุครบ 55 จนถึงอายุ 85 ปี รวมสูงสุด 31 งวด เป็นเงิน 1,488,000 บาท (1) 
 • รับประกันการจ่ายเงินบำนาญ 20 งวด กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับบำนาญครบ 20 งวด* 
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์สูงสุด (1)-(2) 644,250 บาท

 

หมายเหตุ: ความคุ้มครองชีวิต 
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ช่วงเวลานั้น โดยเริ่มต้นที่ 300,000 บาท ถึงสูงสุด 600,000 บาท

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

ตัวอย่าง

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด (บาท)
600,000 1,800
1,000,000 5,000

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย 25 - 50 ปี กรณีเลือกชำระเบี้ยฯ จนถึงอายุ 55 ปี
 • อายุรับประกันภัย 25 - 40 ปี กรณีเลือกชำระเบี้ยฯ 15 ปี 
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

 

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ