แอนนิวตี้ เรดดี้ ชำระเบี้ย 5 ปี (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เกษียณอย่างมั่นใจ
ด้วยประกันแบบบำนาญที่ช่วยให้คุณสร้างรายได้ที่แน่นอนเมื่อถึงวัยเกษียณ กับระยะเวลาจ่ายเบี้ยฯ ที่สั้นเพียง 5 ปี ให้คุณวางแผนการเงินด้วยประกันเพื่อเกษียณอายุได้คล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถประเมินกำลังซื้อที่เหมาะสมและความพร้อมในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต

ลักษณะเด่นของแบบประกันภัย

  • อุ่นใจ รับเงินบำนาญ 31 งวด งวดละ 20% ทุกปี ตั้งแต่ปีที่ครบอายุ 60 ปี จนถึง 90 ปี รวมรับบำนาญสูงสุด 620% กรณีมีชีวิตอยู่ครบอายุ 90 ปี
  • สะดวก ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
  • หมดกังวล รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ โดยบริษัทฯ จะจ่าย 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
  • คุ้มค่า รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท กรณียังไม่ใช่สิทธิลดหย่อนภาษีตามกรมธรรม์อื่นใด สามารถนำเบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ตามที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ทั้งนี้ % ที่ระบุไว้ด้านบน เป็นอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต เป็นจำนวน 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ

ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)

สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี) จำนวนเงินเอาประกันภัย 514,139 บาท

Annuity Ready ชำระเบี้ย 5 ปี

สิ้นปีกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105% ของเบี้ยที่จ่ายมา หรือมูลค่าเวนคืนแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

105% ของเบี้ยประกันภัย มูลค่าเวนคืน
1 200,000 สิทธิการลดหย่อนภาษี จากการชำระเบี้ยทั้ง 5 ปี 210,000 42,159
2 200,000 420,000 157,327
3 200,000 630,000 394,859
4 200,000 840,000 610,283
5 200,000 1,050,000 867,352
... - 1,050,000 ...
11 - 1,050,000 1,028,278
... - 1,050,000 ...
21 - 1,050,000 1,377,378

ช่วงรับบำนาญ
(อายุครบ 60-90 ปี)

รับบำนาญปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย = 102,828 บาท x สูงสุด 31 ครั้ง = 3,187,668 บาท 1,000,000 บาท (เบี้ยประกันภัยที่จ่ายมาแล้วทั้งหมด) ลบเงินบำนาญที่ได้รับไปแล้ว**

* บริษัทฯ จะจ่าย 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
** บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินก้อนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด หากเงินบำญที่รับไปแล้วทั้งหมดมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับทันที

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

  • อายุรับประกันภัย 20 - 55 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อกรมธรรม์ และไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย (นับเฉพาะแบบประกันนี้)

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ