skip to main content

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้คุกกี้

ทำความเข้าใจการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการจากบริษัทฯ

การแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลที่ได้รับมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ