การบริการผู้ถือกรมธรรม์

แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันภัย

เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัย ท่านต้องแสดงความจำนงและยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตส่ง และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรตามกฎเกณฑ์ ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป

สำหรับผู้เอาประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทน
เรียนรู้เพิ่มเติม
สำหรับผู้เอาประกันภัยผ่านช่องทางอื่นๆ
เรียนรู้เพิ่มเติม