skip to main content

หากท่านต้องการชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ มีวิธีการดังต่อไปนี้

 • แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ และขอแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งความจำนงชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ”รวมถึงวิธีการใช้บริการได้ที่ตัวแทน หรือที่ศูนย์ดูแลลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2615-6868
 • ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้
  1. ธนาคารกรุงเทพ
  2. ธนาคารกสิกรไทย
  3. ธนาคารไทยพาณิชย์
  4. ธนาคารทหารไทย
  5. ธนาคารกรุงไทย
  6. ธนาคารธนชาต
 • ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำมาหักบัญชี เพื่อชำระเบี้ยประกันภัย
  1. บัญชีออมทรัพย์
  2. บัญชีกระแสรายวัน
 • กรณีเลือกใช้บริการนี้ กรุณานำเงินเข้าบัญชีก่อนครบกำหนดตัดบัญชีอย่างน้อย 2 วันทำการ และหากวันตัดบัญชีตรงกับวันหยุดทำการ กรุณานำเงินเข้าบัญชีก่อนวันหยุด 2 วันทำการ บริษัทฯ จะตัดชำระทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน โดยหากวันที่ 15 และ 30 ของเดือนตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนไปวันทำการก่อนวันที่ 15 และ 30 ของเดือน