การเรียกร้องประกันชีวิต

การเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย

แบ่งออกเป็น 2 กรณี

1. การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ผช.) กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันภัยมรณกรรม

เอกสารประกอบการเรียกร้องมีดังนี้

 • แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ
 • ใบรับรองแพทย์ผู้ทำการรักษากรณีมรณกรรม
 • มรณบัตรต้นฉบับและสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ต้นฉบับบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตและสำเนา* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ต้นฉบับและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตที่ระบุจำหน่าย "ตาย"* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ต้นฉบับพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต หากมีการสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองของผู้เอาประกันภัย* ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล
 • กรณีเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นทำร้าย หรือเสียชีวิตไม่ปรากฏสาเหตุ ฯลฯ ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำเนาบันทึกประจำวันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
3. รายงานการตรวจศพ กรณีมีการผ่าพิสูจน์ศพ

หมายเหตุ* : สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้ปกครองของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ

2. การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ผช.) และสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (ยบ.) กรณีผู้ชำระเบี้ยหรือผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เอกสารประกอบการเรียกร้องมีดังนี้

 • แบบฟอร์มเรียกร้องขอยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต หากมีการสูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน
 • สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายปัจจุบันของผู้ทุพพลภาพ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ