การเรียกร้องประกันชีวิต

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทอื่น ๆ

หากผู้เอาประกันภัยท่านใดต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นใดที่ไม่อยู่ในรายการประเภทของค่าสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อเพื่อรับคำแนะนำได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.0-2615-6868 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ในวันทำการ