การเรียกร้องประกันชีวิต

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องมีดังนี้

  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดในหน้า 1 และแพทย์ผู้ทำการรักษากรอกรายละเอียดในหน้า 2
  • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือผลทางพยาธิสภาพ
  • กรมธรรม์ประกันชีวิต หากมีการสูญหาย ใช้ใบแจ้งความเอกสารหาย
  • สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย การลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการเรียกร้องต้องเหมือนกับลายมือชื่อที่ให้ไว้ขณะขอเอาประกันภัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องฯ