skip to main content

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนาที่ครบถ้วนโดยครอบคลุมทักษะด้านการเป็นผู้นำ การจัดการ การเป็นมืออาชีพ และทักษะทางเทคนิค

สำหรับพนักงานที่แสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนและศักยภาพอย่างชัดเจนเป็นพิเศษ เราส่งเสริมและเร่งการพัฒนาของพนักงานเหล่านั้นด้วยหลักสูตรเร่งรัดทักษะและการพัฒนาข้ามขีดจำกัด การให้คำปรึกษา และเป้าหมายที่ไกลมากขึ้น

ทำงานต่อเนื่องที่ Chubb

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องการคนทำงานที่มีไหวพริบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เราส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยตรงด้วยชุดเครื่องมือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจทำงานที่ Chubb ไหม

เรามองหาผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในอาชีพการงาน มีจรรยาบรรณที่หนักแน่นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูงสุดในหน้าที่ของตน