โอกาสทางอาชีพ

โอกาสในการทำงานที่ ชับบ์ไลฟ์

Business Analyst

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นำเสนอและดำเนินการแนวทางด้านไอที เพื่อสนับสนุนความต้องการของธุรกิจ  เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจในภาพรวม
 • ออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้างไฟล์ รูปแบบและรายงาน การประมวลผลและขั้นตอนการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าเพียงพอกับความต้องการและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านไอที
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองข้อกำหนดของระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ดำเนินการประสานงานทดสอบระบบกับผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาไอที, ระบบสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษหากเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิต
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ในการพัฒนาไอทีแอพลิเคชั่นและการทำงานเป็นโครงการฯ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ และสามารถที่จะทำงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล เขียนโปรแกรม และภาษา SQL
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

Programmer

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วิเคราะห์ แก้ไข ทดสอบ และแก้ปัญหาใหม่และปัญหาที่มีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์ปัญหา และปรับเปลี่ยนระบบตามที่ผู้ใช้โปรแกรมต้องการ
 • พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือออกแบบระบบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 • ประเมินการดำเนินงานและรับผิดชอบกิจกรรมของโครงการที่ได้รับมอบหมาย แนะนำการปรับปรุงและการปรับเปลี่ยน
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไอที

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 26-35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในการวิเคราะห์ระบบและการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เชี่ยวชาญโปรแกรม Java  (ฐานข้อมูล Oracle Database 11g จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) SQL Sever, เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและ UML
 • มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี  มีแรงจูงใจสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และทำงานได้ตามกำหนดเวลา รวมทั้งสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Partnership Operations (Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • บริหารงานประจำของทีมปฏิบัติการ
 • ระบุความต้องการ และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบประกันกลุ่มได้
 • ให้ความร่วมมือกับแผนก ในการจัดตั้งกระบวนการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ / พันธมิตรใหม่
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต ช่องทางพันธมิตรธุรกิจจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ