หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษี

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้ จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ กำหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทประกันชีวิตหรือ บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้เอาประกันไว้ทั้งนี้สำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป โดยบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของทุกปี

ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพที่ท่านได้เอาประกันไว้กับบริษัทฯ ขอให้ท่านดาวน์โหลด กรอกข้อมูลและเซ็นชื่อในหนังสือแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษี และยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร  และนำส่งหนังสือดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่แจ้งไว้ด้านล่าง เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

อนึ่ง เนื่องจาก ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยและเบี้ยประกันภัยของท่าน ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่พึงเปิดเผยต่อผู้ใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านให้สามารถเปิดเผยได้ ดังนั้น หากท่านมิได้มีการนำส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีและยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่สามารถนำส่งหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังกรมสรรพากรได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของท่าน

ผู้เอาประกันภัย บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษี และยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร โดยสามารถแจ้งเปิดเผยเป็นรายกรมธรรม์ ตามหมายเลขกรมธรรม์ที่ท่านชำระเบี้ย ทั้งนี้ โปรดเซ็นชื่อให้เหมือนกับลายเซ็นในใบสมัครหรือใบคำขอเอาประกันภัยที่เคยให้ไว้กับบริษัทฯ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก

อีเมล: CustomerCare.THLife@Chubb.com
โทรสาร: 0-2675-3818

หรือส่งเอกสารมาที่:
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 
(ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283 ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)