skip to main content
บริษัทฯ ขอแจ้งยืนยันว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel Corona Virus : 2019-nCoV or COVID-19) โดยกรมธรรม์หรือแบบประกันภัยในปัจจุบันที่ให้ความคุ้มครองมีดังนี้
 
1. กรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยทุกกรณี รวมถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ ตามชื่อที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 
2. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยทั่วไป รวมถึงการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 
3. สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน ให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยทั่วไป รวมถึงการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 
4. สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยทั่วไป รวมถึงการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 
ทั้งนี้ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 
 
ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพิ่มระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย จากเดิม 31 วัน เป็น ไม่เกิน 91 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยจะไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับการชำระเงินล่าช้า ("ระยะเวลาผ่อนผัน")

2. เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยที่สิ้นผลบังคับ ณ วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามข้อ 1. หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 6 เดือน บริษัทฯ จะยกเว้นการคิดดอกเบี้ยแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 1. ซึ่งบริษัทฯ จะมีการนำมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติเพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ต่อไป ในวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยจากผู้เอาประกันภัย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งนี้ในการผ่อนผันข้างต้น ให้มีข้อปฎิบัติดังนี้

1. ผู้เอาประกันภัยได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยเต็มตามจำนวนเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามประกาศนี้

2. บริษัทฯ ได้รับคำรองขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือการกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย ที่ส่งมาถึงสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป