ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับ ชับบ์ ไลฟ์

ชับบ์ ไลฟ์ ยืนยันคุ้มครองคุณจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

บริษัทฯ ขอแจ้งยืนยันว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel Corona Virus : 2019-nCoV or COVID-19) โดยกรมธรรม์หรือแบบประกันภัยในปัจจุบันที่ให้ความคุ้มครองมีดังนี้
 
1. กรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยทุกกรณี รวมถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ ตามชื่อที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 
2. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยทั่วไป รวมถึงการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 
3. สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน ให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยทั่วไป รวมถึงการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 
4. สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยทั่วไป รวมถึงการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 
ทั้งนี้ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ยกเว้น ‘ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)’ จากประกันสุขภาพทุกประเภท

สำหรับการออกกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือความคุ้มครองที่มีผลบังคับในระหว่าง 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 2563 และได้เข้ารักษาการเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ภายใน 31 พ.ค. 2563

โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

1. ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel Corona Virus : 2019-nCoV or COVID-19) เท่านั้น กรณีผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel Corona Virus : 2019-nCoV or COVID-19) จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

2. การวินิจฉัยว่าผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel Corona Virus : 2019-nCoV or COVID-19) จะต้องได้รับการรับรองโดยแพทย์ของโรงพยาบาล และผลตรวจจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ซึ่งได้พิสูจน์จนเป็นที่สิ้นสงสัยถึงสาเหตุของโรค

3. บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัทฯ สำหรับการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้แนบอยู่ โดยไม่นำข้อกำหนดว่าด้วย “ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)” ของสัญญาเพิ่มเติมมาบังคับใช้
 
แบบประกันภัย รหัสแบบประกันภัย
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด (รพ.) HS*, HN*
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด (รพ.) ดีไลท์แคร์ HSD, HSDC*, HSDJ*
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ โพรเทคเตอร์ HSP
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด (รพ.) เอช เอส พี พี HSPP1-HSPP5
สัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) HB*, HBL*
สัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต HBF

4. กรมธรรม์ประกันภัยที่จะได้รับสิทธิการผ่อนผันระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)  กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยบริษัทฯ จะออกบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel Corona Virus : 2019-nCoV or COVID-19) ให้กับกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับสิทธิการผ่อนผันระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อยกเว้นและข้อกำหนดใดๆ ที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้ให้เป็นไปตามสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่

กรมธรรม์ประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและการรักษาพยาบาล

ผ่อนผันระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
กรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ 
(บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติและออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563)
HSD/HSP/HSPP1-HSPP5/HBF 1 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563
กรมธรรม์ประกันภัยรายเดิมซึ่งมีผลบังคับอยู่
(บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติและออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2563
กรมธรรม์ประกันภัยรายเดิม
(บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติและออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 และได้มีการยื่นคำขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ หรือขอซื้อเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม หรือขอเปลี่ยนแผนการประกันภัย สำหรับสัญญาเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามข้อ 3 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563)
HS*/HN*/HSD/HSDC*/HSDJ* /HSP/HSPP1-HSPP5/HB*/ HBL*/HBF
1 มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563
(ความคุ้มครองจะมีผลต่อเมื่อบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ แล้ว)

5. สิทธิในการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะหมดไป เมื่อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและการรักษาพยาบาล สิ้นผลบังคับเนื่องจากขาดชำระเบี้ยประกันภัย