ข้ามไปหน้าหลัก

ติดต่อทีมสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ

ทีมสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2/4 อาคารชับบ์ โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2555-9100 กด 6 โทรสาร 0-2955-0147

ช่องทางสำหรับส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมฯ 

อีเมล: ClaimmailA&H@Chubb.com


วิธีปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

กรณีใช้บริการ สถานพยาบาลคู่สัญญา สามารถตรวจดูรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา

1. ติดต่อและแสดงบัตรประกันฯพร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของสถานพยาบาล เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิเบื้องต้น

2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลจัดเตรียมให้ ก่อนพบแพทย์ และตรวจรักษา

3. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายและลงลายมือชื่อในใบแจ้งหนี้

4. โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี)

 

กรณีสำรองจ่ายหรือเข้ารับบริการสถานพยาบาลนอกสัญญา

1. ขอใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรคและการรักษาให้ชัดเจน

2. กรอกรายละเอียดในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (Claim Form)

3. ส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประกันฯ พร้อมแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน ตามที่อยู่ด้านล่าง

เอกสารประกอบการตั้งเบิกสินไหม

กรณีเรียกร้องค่าชดเชยรายวันการเข้าพักรักษาตัวจากอาการติดเชื้อ COVID-19

1. กรอกรายละเอียดในแบบเรียกร้องค่าสินไหม ที่อยู่ต้องเป็นที่อยู่ที่มีผู้เซ็นรับเอกสารเท่านั้น พร้อมรหัสไปรษณีย์ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและถูกต้อง ในการติดต่อประสานงาน กรุณา เซ็นชื่อในช่อง “ลายมือชื่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ”

2. แนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบสรุปรายการค่าใช้จ่าย 

3. แนบใบรับรองแพทย์หรือ ให้แพทย์กรอกรายละเอียดในเอกสารด้านหลังแบบเรียกร้องค่าสินไหม Attending Physician’s Statement

4. แนบสำเนาใบรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการการติดเชื้อ COVID-19 

5. แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่เบิกสินไหมของบุตรให้แนบสำเนาสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านบุตร และสำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันเข้ามาด้วย

6. แนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องรบกวนระบุเลขที่บัญชีลงในเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารไม่ชัดเจนและเพื่อความถูกต้องในการโอนค่าสินไหมทดแทน

ท่านสามารถส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยการ ลงทะเบียน หรือ EMS  เพื่อป้องกันเอกสารสูญหายได้ตามที่อยู่

ฝ่ายสินไหมทดแทน
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

 

กรณีเสียชีวิต

1. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ(รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ(รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

3. สำเนาใบมรณบัตร

4. สำเนาหนังสือรับรองการตาย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

5. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

6. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ เอกสารทั้งหมด ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง      

 

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงถาวร หรือ สูญเสียอวัยวะ

1. ใบรับรองแพทย์ระบุภาวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ สูญเสียอวัยวะ

2. ประวัติการรักษาของผู้ป่วย

3. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ(รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

4. รูปถ่ายปัจจุบัน (เต็มตัว) / การสูญเสียอวัยวะ

5. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

6. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์(เฉพาะกรณีจ่ายผู้รับผลประโยชน์)

 

ค่ารักษาพยาบาล

1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)

2. ใบรับรองแพทย์

3. สำเนา บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

5. หนังสือรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีประกันกลุ่ม)

6. เอกสารยืนยันการเดินทาง (กรณีประกันการเดินทาง)

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (กรณีประสงค์ให้โอนค่าสินไหมเข้าบัญชี)

 

ชดเชยรายได้ / ชดเชยกระดูกแตกหัก

1. ใบรับรองแพทย์

2. สำเนาใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

4. ฟิล์มเอกซเรย์และการแปลผลโดยแพทย์ (เฉพาะกรณีชดเชยกระดูกแตกหัก)

5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (กรณีประสงค์ให้โอนค่าสินไหมเข้าบัญชี)

 

ประกันภัยแผนโรคมะเร็ง

1. สำเนาใบรับรองแพทย์

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

3. รายงานผลชิ้นเนื้อ

4. ประวัติการรักษา

 

ประกันภัยการเดินทาง

1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

2. หนังสือรับรองจากสายการบิน ( กรณีการล่าช้าของการเดินทางหรือกระเป๋าเดินทาง, การบอกเลิกหรือลดจำนวนวันเดินทาง ให้ระบุเหตุผลและระยะเวลา )

3. เอกสารแสดงการชดใช้ของผู้ขนส่งหรือเจ้าของสถานพำนัก( กรณีกระเป๋าเดินทางเสียหาย/สูญหาย)

4. เอกสารรายงานความเสียหายหรือสูญหายที่ออกโดยตำรวจ / สถานพำนัก / สายการบิน หรือบริษัทขนส่ง

5. ใบเสร็จต้นฉบับ แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

6. เอกสารแสดงการสำรองการเดินทางและเอกสารแสดงการเดินทางจริง

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (กรณีประสงค์ให้โอนค่าสินไหมเข้าบัญชี)

ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน

บริษัทใช้ระยะเวลาดำเนินการสรุปผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนภายใน 15 วันทำการ