เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
skip to main content

ในช่วงที่การระบาดอยู่ในภาวะที่เลวร้าย หลายธุรกิจทั่วโลกได้ปิดตัวหรือชะลอการดำเนินงานชั่วคราว เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เมื่อช่วงวิกฤติผ่านพ้นไปและรัฐบาลต่างอนุญาตให้ธุรกิจกลับมาประกอบกิจการอีกครั้ง ก็ได้มีการกำหนดขั้นตอนต่างๆ ที่องค์กรจะต้องปฏิบัติตามเพื่อคุ้มครองพนักงาน ลูกค้า และผู้รับเหมาของตอนเอง โดยองค์กรเองต้องพึงระลึกไว้ว่าแนวทางรับมือกับสถานการณ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากคุณกำลังพิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพนักงาน ให้ปรึกษากับทางรัฐบาลและองค์กรด้านสาธารณสุขเพื่อขอข้อมูลล่าสุด คุณสามารถเริ่มต้นโดยอ้างอิงแนวทางทั่วไปดังนี้

1. เตรียมอุปกรณ์และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานอย่างเหมาะสม

สนับสนุนให้พนักงานของคุณมีการปกป้องสุขภาพของตนเองและเพื่อนร่วมงานโดยการมอบสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างปลอดภัย ได้แก่:

 • หน้ากากและถุงมืออนามัย
  หากเป็นไปได้ ให้จัดเตรียมหน้ากากและถุงมืออนามัยให้กับพนักงานหรือผลักดันให้พนักงานพกมาเอง ทั้งนี้ พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากและถุงมือตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
 • อุปกรณ์ทำความสะอาด
  ขอให้พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของตนเองและฆ่าเชื้อบริเวณที่สัมผัสบ่อยเมื่อสิ้นสุดแต่ละกะ ทั้งนี้ ให้เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เพียงพอต่อพนักงาน
 • ใช้เวลาล้างมือนานขึ้น
  เมื่อถึงเวลาพักเบรก โดยเฉพาะพักเที่ยง จะต้องมีการเพื่อเวลาให้พนักงานสามารถล้างมืออย่างทั่วถึงทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร นอกจากนั้นแล้ว ควรแนะนำให้พนักงานล้างมือเมื่อเริ่มและสิ้นสุดกะของตนเองด้วย

a close up of food

 • การลาหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
  ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอยู่บ้าน รวมถึงพบแพทย์หากตนเองรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการโรคโควิด-19 ด้วยการจัดวันลาป่วยให้เพียงพอ
 • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
  การกลับไปทำงานอาจเป็นเรื่องที่สร้างความเครียดให้กับพนักงานบางคนได้ องค์กรควรช่วยเหลือให้พนักงานสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้โดยสะดวก

2. สนับสนุนที่ทำงานที่แข็งแรงด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านการทำงาน

นอกจากการส่งเสริมให้พนักงานป้องกันและดูแลตนเองแล้ว ให้พิจารณาและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการทำงานที่มีผลดีต่อสุขภาพของพนักงาน

 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่ทำงาน
  ก่อนเปิดทำการ ให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ทำงานและพื้นที่พักผ่อนทั้งหมด เช่น ห้องอาหาร รวมถึงตรวจสอบว่าคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อเฉพาะอุตสาหกรรมหรือไม่ นอกจากนี้ควรปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก และจัดให้มีการกำหนดการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอหลังจากเปิดทำการแล้ว
 • วัดอุณหภูมิพนักงานและผู้มาติดต่อเพื่อตรวจสอบอาการมีไข้
  เมื่อพนักงานมาถึงที่ทำงาน ให้วัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าที่ทำงานภายในขอบเขตกฎหมายและข้อบังคับ พนักงานที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงต้องถูกส่งตัวกลับบ้าน และแนะนำให้ไปพบแพทย์หากจำเป็น นอกจากนั้นแล้ว ให้วัดอุณหภูมิลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดหา และผู้มาติดต่ออื่นๆ ด้วย
 • สนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม
  • ลดจำนวนพนักงานในแต่ละกะ รวมถึงเพิ่มจำนวนกะหากจำเป็น

  • เว้นช่วงกะเพื่อไม่ให้พนักงานที่เดินทางมาทำงานชนกับพนักงานที่เลิกงาน

  • จำกัดจำนวนผู้เข้าประชุม

  • ลดจำนวนเก้าอี้และโต๊ะในห้องอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานรับประทานอาหารใกล้กัน 

  • ใช้เทปกาวทำเครื่องหมายในพื้นที่ทำงานเพื่อกำหนดเส้นระยะห่างปลอดภัยระหว่างพนักงาน

  • จัดสถานีงานให้กระจายกัน

 • สื่อสารและให้ความรู้
  การกลับมาทำงานอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพนักงานบางคน คุณสามารถช่วยบรรเทาความกลัว เสริมสร้างกำลังใจ และส่งเสริมการทำงานที่ปลอดภัยได้โดยการสื่อสารกับพนักงานอย่างเปิดเผยเป็นประจำ ทั้งนี้ ให้ชี้แจงพนักงานเกี่ยวกับวิธีการที่ช่วยรักษาให้ที่ทำงานมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงาน ตลอดจนแจ้งพนักงานเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ด้วย

3. ขั้นตอนพิเศษสำหรับพนักงานบางคน

ถึงแม้ข้อควรระวังทั่วไปและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยจะเป็นผลดีกับพนักงานทุกคน แต่คุณอาจต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของพนักงานบางส่วน

 • สนับสนุนพนักงานในการฟื้นตัวจากโรคโควิด-19
  จัดการให้พนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 มีวันลาหยุดอย่างเพียงพอและใช้วันลานั้นเพื่อให้ความสำคัญกับการรักษาตัวและป้องกันการแพร่เชื้อแก่เพื่อร่วมงาน หากจำเป็น ให้คุณเพิ่มวันลาหยุดแก่พนักงาน นอกจากนี้จะต้องแนะนำให้พนักงานเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองและเข้าพบแพทย์ในกรณีที่เกิดอาการใดๆ ด้วย

 • สนับสนุนพนักงานที่ทำงานจากบ้าน
  เมื่อคุณเปิดทำการ พนักงานหลายคนอาจจะยังต้องทำงานจากบ้าน ให้คุณเตรียมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่ทำงานจากบ้านมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 • อำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่มีความเสี่ยงสูง
  พนักงานที่มีอายุมากและพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนนั้นมีโอกาสสูงที่จะมีอาการป่วยรุนแรงจากโรคโควิด-19 ให้พิจารณาและอนุญาตให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงทำงานจากบ้าน เลื่อนเวลาที่จะกลับมาทำงาน หรือให้รับผิดชอบงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นต่ำ ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือพนักงานที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูง จะต้องใส่ใจในเรื่องความเป็นส่วนตัวของพนักงานและการบังคับใช้กฎต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

a cup of coffee on a table

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจนโยบาย Chubb นี้ไหม

มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? ติดต่อเราเพื่อดูว่าเราสามารถช่วยคุณป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร