skip to main content
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ไม่มีผู้ใช้งาน -

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ควรพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • การรักษาความปลอดภัยภายนอกและภายใน
 • หลักปฏิบัติในการถอดถอนและว่าจ้างใหม่
 • การเฝ้าสังเกตสภาพอาคาร
 • การควบคุมและบำรุงรักษาระบบป้องกัน
 • การทบทวนหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

พื้นที่ภายนอก

 • จัดการรักษาความปลอดภัยภายนอกให้ดียิ่งขึ้นโดยกำหนดมาตรการและหลักปฏิบัติในการจัดเวรยามดูแล
 • กำจัดวัสดุและวัตถุไวไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ถังขยะและพาเลทที่ไม่ได้ใช้งานออกจากบริเวณโดยรอบอาคาร
 • ตัดเล็มและดูแลต้นไม้ที่เติบโตจนหนาทึบเกินควรให้เป็นระเบียบ
 • ตรวจสอบรากต้นไม้ ท่อระบายน้ำที่อุดตัน หรือการทำลายทรัพย์สิน
 • ดูแลไฟส่องสว่างภายนอกเพื่อลดอาชญากรรมหรือการทำลายทรัพย์สิน

พื้นที่ภายใน

 • ติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก อัคคีภัย และการรั่วซึมของน้ำในบริเวณที่ไม่มีผู้ดูแล โดยระบบตรวจจับควรส่งสัญญาณไปยังตำแหน่งที่มีผู้ดูแลตลอดเวลาหรือผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคาร
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ใช้รักษาความปลอดภัย (เช่น ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และอื่นๆ) ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ลดปริมาณวัสดุที่ติดไฟได้ในอาคารให้มีจำนวนน้อยที่สุด ควรนำวัตถุอันตรายออกจากอาคาร
 • ควรนำสิ่งของมีค่าออกหรือเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมและมีการควบคุม
 • ควรปิดและล็อกประตูในอาคารตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • พิจารณายกเลิกบริการบริหารจัดการอาคาร แต่ยังจำเป็นต้องดูแลระบบทำความร้อน ป้องกันอัคคีภัย และ/หรือการรักษาความปลอดภัยในอาคารอยู่เสมอ
 • กำหนดแผนการจ้างผู้ให้บริการอีกครั้ง
 • หลักปฏิบัติในการบำรุงรักษาระบบป้องกันต่างๆ (เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง สัญญาณเตือนไฟไหม้ ประตูกันไฟ สัญญาณเตือนการบุกรุก ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอื่นๆ) ควรจะยังคงมีอยู่ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและคำแนะนำจากผู้ผลิต หากมีการปฏิบัตินอกเหนือจากแนวทางที่กำหนดไว้แล้ว ควรทำการตกลงกับบริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงของชับบ์เสียก่อน
 • ปลดระวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย และเพื่อให้สามารถว่าจ้างใช้บริการอีกครั้งในอนาคตได้สะดวก ควรกำหนดแผนว่าด้วยกฎเกณฑ์การบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม (รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อกำหนดเพื่อการป้องกัน) โดยอาจจำเป็นต้องมีการติดตามบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่ยืดออกไปก่อนกลับมาว่าจ้างอีกครั้ง
 • กำหนดแผนการลดจำนวนพนักงานด้านบริการเฝ้าระวัง การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน และการสนับสนุน สำหรับกระบวนการตอบสนองที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้
 • ทบทวนแผนรับมืออุปัทวเหตุเมื่อเกิดเหตุระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานล้มเหลวหรือใช้งานได้
 • ดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการตรวจสอบอาคารต่อไป โดยแนะนำให้จัดการตรวจตราบริเวณที่ไม่มีการใช้งานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 • ดำเนินการตามหลักปฏิบัติว่าด้วยสุขอนามัยที่สำคัญและการควบคุมกำจัดแมลงต่อไป
 • หากพบความผิดปกติของระบบป้องกัน โปรดแจ้งชับบ์ทางอีเมล fireimpairment.au@chubb.com

รายการตรวจสอบ

ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อทำการปิดอาคารอย่างถูกต้องเหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ