แบบรายงานเปิดเผยข้อมูล CBSMG

ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2561

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2560

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2559

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2558

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2557

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2556

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2555

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2554

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2553

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2552