ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ရယူမှုအကြောင်း ဖော်ပြချက်

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒ

သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဒေသတွင်ရှိသော Chubb Life ကုမ္ပဏီ (စုပေါင်း၍ ‘‘ကျွန်ုပ်’’၊ ‘‘ကျွန်ုပ်တို့’’ သို့မဟုတ် ‘‘ကျွန်ုပ်တို့၏’’) ကို သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသ၏ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းမှ ရေရှည် အာမခံလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ကာကွယ်ရန် ကတိကဝတ်ပြုဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ရယူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းတို့ ပြုလုပ်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ကာကွယ်ပြီး ၊သက်ဆိုင်ရာတရားရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောဒေသ၏ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များအား လေးစားလိုက်နာပါသည်။

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒတွင်၊ ‘‘သင်’’ (သို့မဟုတ် ‘‘သင်၏’’) ဆိုသည်မှာ သင့်ကိုရည်ညွှန်းကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက် (“Chubb LifeBalance”) အသုံးပြုသူနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ပေးအပ်သူကို ဆိုလိုပါသည်။ ‘‘ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်’’ ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးချင်း သိရှိဖော်ထုတ်နိုင်သော အချက်အလက်ကို ဆိုလိုပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆေးပညာ ကျန်းမာရေး အချက်အလက်အချို့၊ မိသားစု ရာဇဝင်၊ ခြေရာခံသော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် သင်၏ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနှင့် အခြားအချက်များ ပါဝင်ပါသည်။

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒတွင် သင်က ကျွန်ုပ်တို့ထံ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်-

စည်းမျဉ်းများ

၁။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ ရယူခြင်း

၂။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်း

၃။ အချက်အလက် အရည်အသွေး

၄။ အချက်အလက် လုံခြုံရေး

၅။ ပွင့်လင်းမှု

၆။ ဝင်ရောက်အသုံးပြခြင်း နှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း

စည်းမျဉ်း ၁ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ ရယူခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ရယူခြင်း ဖော်ပြချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လိုအပ်ပြီး ယင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကိုသာ ရယူပါမည် (‘‘အဓိက ရည်ရွယ်ချက်’’)။

တရားဝင်ပြီး မျှတမှုရှိသော နည်းလမ်းများ ဖြင့်သာ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ရယူပါမည်။ သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ Chubb LifeBalance ကို အသုံးပြုသောအခါ အချို့အချက်အလက်များကို အလိုအလျောက် ရယူပါသည်။ အကြောင်းမှာ သင့် IP လိပ်စာကို ဆာဗာက သိရှိရန်လိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ Chubb LifeBalance ကို မည်သို့အသုံးပြုကြောင်း စောင့်ကြည့်ပြီး ဆန်းစစ်ရန်အတွက် ထို IP လိပ်စာ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုမှု စည်းကမ်းချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များစွာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် Cookies အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Cookies သည် Chubb LifeBalance တွင် သင်၏ လှုပ်ရှားမှုကို  သာခြေရာခံမည်ဖြစ်ပြီး အခြား အင်တာနက်ပေါ်မှ သင်၏လှုပ်ရှားမှုကို ခြေရာမခံပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Cookies သည် တစ်ဦးချင်း သိရှိဖော်ထုတ်နိုင်သော အချက်အလက်ကို ရယူခြင်း မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Cookies အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ရယူခြင်း ဖော်ပြချက်တွင် ကြည့်ရှုပေးပါ။

သင့်ထံမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူချိန်နှင့် မရယူမီတွင် အောက်ပါတို့ကို သတိထားရန် လက်တွေ့ကျသော အဆင့်များအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပါမည်-

(က) သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ရယူအသုံးပြုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ။

(ခ) သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အတန်းအစားများ။

(ဂ) သင်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကိုပေးရန် တာဝန်အရလား သို့မဟုတ် စိတ်ဆန္ဒအလျောက်လား။

(ဃ) ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ပေးရန် သင့်မှာ တာဝန်ရှိသလား။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် မပေးပါက သင့်အတွက် အကျိုးဆက်များရှိသလား။

(င) ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို သင်က ဝင်ရောက်ရန် တောင်းဆိုခွင့်နှင့် ပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆိုခွင့်။ ထို့ပြင်

(စ) အဆိုပါ တောင်းဆိုမှု ပြုလုပ်ခံရသူတစ်ဦိးဦး၏ အမည်နှင့် လိပ်စာ။

စည်းမျဉ်း  ၂ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်း

သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ရယူသည့် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်သော အခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု အတွက် အောက်ပါအခြေအနေတွင် အသုံးပြုပါမည် (‘‘တစ်ဆင့်ခံ ရည်ရွယ်ချက်’’)-

(က) တစ်ဆင့်ခံ ရည်ရွယ်ချက်သည် ရယူမှု အဓိက ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါသည် သို့မဟုတ်

(ခ) အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ထုတ်ပြောရန် သင်က သဘောတူ ခွင့်ပြုပါသည်။

(ဂ) တစ်ဆင့်ခံ ရည်ရွယ်ချက်သည် တိုက်ရိုက် စျေးကွက်တင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ် ဆက်သွယ်ချိန်တွင် သင်က တိုက်ရိုက် စျေးကွက်တင်ရန် နောက်ထပ် ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုခု မရယူလိုကြောင်း ငြင်းပယ်ရန် ထင်ရှားသော အခွင့်အရေး သင့်အား ပေးပါမည်။ သို့မဟုတ်

(ဃ) ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရ သင့်တော်သော ကင်းလွတ်ခွင့်တစ်ခုခုနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့ရယူထားသော သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် ရယူခြင်း ဖော်ပြချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများအား ကျွန်ုပ်တို့ မျှဝေနိုင်ပါသည်။

စည်းမျဉ်း ၃ - အချက်အလက် အရည်အသွေး

ကျွန်ုပ်တို့ရယူပြီး အသုံးပြုသော သို့မဟုတ် ထုတ်ပြောသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်သည် တိကျပြည့်စုံပြီး အသစ်ဖြစ်နေအောင် လက်တွေ့ကျသော အဆင့်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို အသုံးပြုသည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုမည့် (တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သော ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခု အပါအဝင်) ရည်ရွယ်ချက်ကို လေးစားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သိမ်းထားနိုင်သည့် သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် တစ်ခုခုကို သင်က ရယူပြင်ဆင်နိုင်ပုံ အကြောင်း အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ စည်းမျဉ်း ၆ တွင် ကြည့်ရှုပေးပါ။

အထက်ပါ စည်းမျဉ်း ၁ နှင့် ၂ တွင် သတ်မှတ်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရော၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် ရာယူခြင်း ဖော်ပြချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပါ လိုအပ်သမျှ ကာလပတ်လုံး တစ်ဦးချင်း သိရှိဖော်ထုတ်နိုင်သော အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းထားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသော ဒေသမှ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ဥပဒေရေးရာ လိုအပ်ချက်များအား လေးစားလိုက်နာလျှက် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။  ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် လိုအပ်ခြင်း မရှိတော့ပါက ယင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်ရန် သို့မဟုတ် သိရှိနိုင်ခြင်း အပြီးတိုင် မရှိတော့စေရန် သင့်တော်သလို အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

စည်းမျဉ်း ၄ - အချက်အလက် လုံခြုံရေး

ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသည့် သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ခွင့်မပြုသော သို့မဟုတ် မတော်တဆ ဝင်ရောက်မှု၊ ဆောင်ရွက်မှု၊ ဖျက်ပစ်မှု သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုမှုတို့မှ ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်တွေ့ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ Chubb LifeBalance တွင် ပြုလုပ်သည့် လှုပ်ရှားမှုများအတွက် SSL (secure socket layer) လျှို့ဝှက်ခြင်း၊ IDS (intrusion detection system)၊ Firewall များ၊ ဗိုင်းရပ်တိုက်ဖျက်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲများ အသုံးပြုခြင်း အပါအဝင် အလွန် လုံခြုံမှုရှိသော အွန်လိုင်း အခြေခံအဆောက်အအုံကို ပေးထားပါသည်။ ငွေလွှဲပြောင်းမှုအားလုံးအတွက် အသုံးပြုသူ ID နှင့် စကားဝှက်များ၊ အချိန် သတ်မှတ်ခြင်း၊ စာရင်းစစ် လေ့လာခြင်း ကို အသုံးပြုခြင်း တင်းကျပ်သော လုံခြုံရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်တကွ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းတွင်း ငွေလွဲပြောင်းမှု လုံခြုံရေး မူဝါဒကိုလည်း လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။ အွန်လိုင်း အခြေခံအဆောက်အအုံကို အချက်အလက် အရန်ထားရှိမှု၊ အချက်အလက် ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နည်းစနစ်များဖြင့် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းပါသည်။

စည်းမျဉ်း ၅ - ပွင့်လင်းမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် မူဝါဒများနှင့် ကျင့်သုံးမှုများကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤမူဝါဒများကို ဤစာရွက်စာတမ်း၌ ပြသထားပြီး ယင်းကိုတောင်းဆိုသူတိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့က ပေးအပ်ထားပါသည်။

စည်းမျဉ်း ၆ - ဝင်ရောက်အသုံးပြခြင်း နှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရ သင်က အောက်ပါအခွင့်အရေး ရှိပါသည် (ကင်းလွတ်ခွင့်အချို့နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်)-

(က) သင်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် တစ်ခုခုကို ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသလား စစ်ဆေးပြီး အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို ဝင်ရောက်ခွင့် တောင်းခံခြင်း။ ထို့ပြင်

(ခ) သင်နှင့် ပတ်သက်သည့် မတိကျသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် တစ်ခုခုကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း။

သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် အရ ကင်းလွတ်ခွင့်အချို့ပေါ်မူတည်ပြီး သင်တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုပါမည်။ သင်အကြောင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိမ်းထားပြီး ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်သည် မတိကျ၊ မပြည့်စုံဘဲ အသစ်လည်း မဖြစ်ကြောင်း သင်က ထောက်ပြနိုင်စွမ်းရှိလျှင် သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို တိကျ၊ ပြည့်စုံပြီး အသစ်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ရန် သင့်တော်သော အဆင့်များ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို ဝင်ရောက်ခွင့် ငြင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် ခွင့်မပြုခြင်းတို့ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ မှအကြောင်းပြချက်များ ပေးပါမည်။

သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို ဝင်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် သင်၏တောင်းဆိုမှုများကို သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသောဒေသမှ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် အရ သင့်တောင်းဆိုမှုကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိချိန်တွင် ပေးထားသော အချိန်ကန့်သတ်ချက် အတိုင်း အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ထိုသို့ပြင်ဆင်သည့် တောင်းဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်၏ မိတ္တူများကို သင်၏ လက်ရှိလိပ်စာသို့ စာတိုက်မှပေးပို့ပါမည်။

လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရန် အဆင့်ဆင့် 

သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် မိတ္တူကို ပေးအပ်စေလိုပါက သင့်တောင်းဆိုမှုကို ပေးပို့ရန်မှာ- 

သက်ဆိုင်သူ- Chubb Life ကုမ္ပဏီ၏ အချက်အလက် ကာကွယ်ရေးရုံး


အောက်ပါ သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသောဒေသမှ Chubb Life ကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာသို့။

အချက်အလက် ဝင်ရောက်ရန်နှင့် ပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆိုမှုများကို စာတိုက်မှဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့် ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိလိုပါသည်။ အချက်အလက် ဝင်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆိုမှုများကို တင်သွင်းသောအခါ သင့်မှတ်ပုံတင် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။ သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က မသက်ဆိုင်သူများထံ ထုတ်မပေးမိအောင် သင့်မှတ်ပုံတင် အထောက်အထား လိုအပ်ပါသည်။

အခကြေးငွေ

သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် သင်၏တောင်းဆိုမှုများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အခကြေးငွေ မကုန်ကျပါ။ သင့်အား  သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ပေးအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်ကာမိအောင် သင့်တော်သော ကြီးကြပ်ခကို ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ခံနိုင်သည့် အခြေအနေအချို့ ရှိသော်လည်း ထိုပမာဏကို ကြိုတင်အသိပေးပါမည်။

နောက်ထပ် အချက်အလက်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒနှင့် ကျင့်သုံးမှုများအကြောင်း မေးစရာတစ်ခုခု ရှိပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်ပေးပါ- 

သက်ဆိုင်သူ- Life ၏ အချက်အလက် ကာကွယ်ရေး အရာရှိ
အောက်ပါ သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသောဒေသမှ Chubb Life ကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာသို့။

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူနှင့် သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသောဒေသမှ ပြည်တွင်း ဘာသာစကားမူတို့ အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွဖြစ်မှု သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှု တစ်ခုခုရှိလာပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူသည် အတည်ဖြစ်ပါမည်။

ဟောင်ကောင်

Chubb Life Insurance Company Limited
33rd Floor, Windsor House,
311 Gloucester Road,
Causeway Bay, Hong Kong

Hotline: +852 2894 9833

E-mail: Enquiries.HKLife@chubb.com

ထိုင်း

Chubb Life Assurance Public Company Limited
130-132 Sindhorn Building, Tower 1, 
11th-12th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand

Telephone: 0-2615-6860

E-mail: CHC.THLife@chubb.com

မြန်မာ

Chubb Life Insurance Myanmar Limited

18F, Myanmar Centre Tower 2,
192 Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township
Yangon, Myanmar

Telephone: 09 750 066908

E-mail: InfoChubbLifeMyanmar@chubb.com

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ရယူခြင်း ဖော်ပြချက်

သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသတွင် Chubb Life ကုမ္ပဏီ (စုပေါင်း၍ ‘‘ကျွန်ုပ်’’၊ ‘‘ကျွန်ုပ်တို့’’ သို့မဟုတ် ‘‘ကျွန်ုပ်တို့၏’’) ကို သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသတွင် ရေရှည် အာမခံလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် သင့်တော်သော အာမခံ ဆောင်ရွက်သူက ခွင့်ပြုထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ကာကွယ်ရန် ကတိကဝတ်ပြုဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒကို ဤစာမျက်နှာ၏ အပေါ်ဆုံးတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဤဖော်ပြချက်တွင် ‘‘သင်’’ (သို့မဟုတ် ‘‘သင်၏’’) ဆိုသည်မှာ သင့်ကိုရည်ညွှန်းကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက် (“Chubb LifeBalance”) အသုံးပြုသူနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ပေးအပ်သူကို ဆိုလိုပါသည်။ ‘‘ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်’’ ဆိုသည်မှာ တစ်ဉီးချင်း သိရှိဖော်ထုတ်နိုင်သော အချက်အလက်ကို ဆိုလိုပြီး  ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆေးပညာ ကျန်းမာရေး အချက်အလက်အချို့၊ မိသားစု ရာဇဝင်၊ ခြေရာခံသော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် သင်၏ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနှင့် အခြားအချက်များ ပါဝင်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

အချက်အလက်အသုံးပြုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူပါသည်-

၁။ သင့်အကောင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက် (“Chubb LifeBalance”) တွင် ဖန်တီးရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဖန်တီးရန်။

၂။ ကျန်းမာရေးရမှတ်နှင့် သင့်ကျန်းမာရေး အချက်အလက် အမျိုးမျိုးကို သင့်အားပေးရန်။ ထိုအထဲတွင် သင်၏ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်နှင့် ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို အချက်အလက်ရယူမှု ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ အခြေခံပြီး ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် ရှိနိုင်ခြေများပါဝင်ပါသည်။

၃။ Chubb LifeBalance ၏ ဆောင်ရွက်ချက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို တိုးမြှင့်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်။

၄။ Chubb LifeBalance တွင် သင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စအားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရန်။ ထိုအထဲတွင် စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်သော သတင်းစကား၊ သတိပေးချက်များနှင့် အခြားအချက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၅။ Chubb LifeBalance တွင် ထိတွေ့လှုပ်ရှားမှုများ၏ ဒီဇိုင်းကို ပံ့ပိုးရန်နှင့် ထုတ်ပြန်ရန် စာရင်းဇယားနှင့် ဆန်းစစ်မှု ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။

၆။ Chubb LifeBalance တွင် သင်၏ အသုံးပြုမှု အတွေ့အကြုံ ပိုကောင်းအောင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သင်၏ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ဆန်းစစ်ရန်။

၇။ အာမခံ အဆိုပြုချက်အသစ်များ ရေးဆွဲရန် သို့မဟုတ် လက်ရှိအာမခံ အဆိုပြုချက်များကို စာရင်းဇယားနှင့် ဆန်းစစ်မှု ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ပြုပြင်ရေးဆွဲရန် ။ ထိုအထဲတွင် အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် လက္ခဏာရပ်များ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အာမခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပေးအပ်သောအစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စျေးနှုန်းနှင့် အခြားအချက်များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။

၈။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုချီးမြှင့်မှုနှင့် သစ္စာရှိမှုရမှတ် အစီအစဉ်များတွင် သင်၏ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး စီမံခန့်ခွဲရန်။ ထိုအထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့က ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားဖြစ်စေ ကမ်းလှမ်းသော အာမခံ ပေးအပ်သောအစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အခြားအချက်များ ပါဝင်ပါသည်။

၉။ ပေးအပ်သောအစီအစဉ်၊ ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် ထိတွေ့ဆက်သွယ်သော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန်းစစ်မှုနှင့် မှတ်တမ်းရေးသားမှုအတွက်။

၁၀။ Chubb LifeBalance တွင် သင်အသုံးပြုသော သင်၏ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ အကောင့်ကို ချိတ်ဆက်ပြီး မျှဝေရန်။

၁၁။ ရယူချိန်တွင် အသိပေးထားသည့် အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။

သင်၏ တာဝန်ရှိမှု 

သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား မပေးထားပါက Chubb LifeBalance နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ကဝင်ရောက် အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

လွှဲပြောင်းရန် ဖြစ်နိုင်သူများ 

သင့်အမည်နှင့် ပရိုဖိုင်ပုံတို့ကို သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသမှ Chubb LifeBalance တွင် စာရင်းသွင်းထားသည့် အသုံးပြုသူအားလုံးနှင့် မျှဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါသည်။ အခြား အချက်အလက်အားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားသူများက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် ရရှိမှုကို သင်က ထိန်းချုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ သင့်အကောင့်မှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆက်တင်ကို သင်က အချိန်မရွေး ပြောင်းနိုင်ပြီး သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် မြင်တွေ့နိုင်သူများကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ခွဲခြားနိုင်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် အမျိုးအစားများမှာ- ကျန်းမာရေးရမှတ်၊ အားကစား၊ ရုပ်ပုံများ (အားကစား၊ ပရိုဖိုင်နှင့် ပရိုဖိုင် နောက်ခံရုပ်ပုံများ) နှင့် ရရှိသည့် အောင်မြင်မှုများ။ ကိုယ်အလေးချိန် သို့မဟုတ် သွေးပေါင်ချိန် စသည့် လျှို့ဝှက်ထားသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အောက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည့် အမည်လျှို့ဝှက်ထားသောပုံစံမျိုးမှအပ အခြားသူများနှင့် မျှဝေမည် မဟုတ်ပါ။

အောက်ပါ မျှဝေရန်နည်းလမ်း အမျိုးအစားများ ရရှိနိုင်ပါသည်-

(က) အများပြည်သူ- Chubb LifeBalance တွင် သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသမှ စာရင်းသွင်းထားသည့် အသုံးပြုသူအားလုံးက သင့်အမည်၊ ပရိုဖိုင်ပုံ၊ Chubb ကျန်းမာရေးရမှတ်၊ အားကစားလှုပ်ရှားမှုများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့် ရရှိထားသော ရည်မှန်းချက်များစသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မြင်နိုင်ပါသည်။

(ခ) အုပ်စုများ- ကုမ္ပဏီကျန်းမာရေး အစီအစဉ်တွင် သင်ပါဝင်ပါက သီးခြားကုမ္ပဏီ အုပ်စုတစ်ခုတွင် သင့်ကို နေရာချပေးထားပါမည်။ ထိုအုပ်စုတွင် Chubb LifeBalance ၌ သင်နှင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်ထားသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် Chubb LifeBalance တွင် သင်နှင့် သူငယ်ချင်း မဖြစ်သေးသော အခြားဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ပါမည်။ အုပ်စုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ထားပါက သူငယ်ချင်း ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မြင်နိုင်ပါသည်။

(ဂ) သူငယ်ချင်းများ- သင့်သူငယ်ချင်းများက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မြင်နိုင်ပါသည်။

(ဃ) လုံးဝမမြင်ရပါ- သင့်အကောင့်ကို အသုံးပြုသူအနေနှင့် သင်တစ်ဦးတည်းကသာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မြင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မူလဆက်တင်အရ အထက်ပါ အချက်အလက်အားလုံးကို သင်ကသာ မြင်နိုင်ပါသည်။ သင့်အကောင့်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ချိန်ညှိခြင်းကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ Facebook ကဲ့သို့ အခြား လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာများနှင့် ချိတ်ဆက်သော နည်းလမ်းကြောင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို သင့်သူငယ်ချင်းများမှတစ်ဆင့် အခြားသူများက ရရှိနိုင်ပါသည်။

သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကြားခံပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ကျွန်ုပ်တို့က အထက်ပါခေါင်းစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ထိုနှင့်ဆက်စပ်၍ အသုံးပြုခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ထုတ်ပြောခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်ဆံသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့များ၊ အခွင့်အာဏာရှိသော ဥပဒေအာဏာပိုင်များ၊ အထက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် (သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသတွင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပတွင်) ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်စပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ (ဥပဒေအရ လိုအပ်ပါက) ဥပဒေရေးရာနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ ကြားခံပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများက သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသပြင်ပတွင် ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းအားလုံးဖြစ်စေ၊ ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်စေ လွှဲပြောင်းပါက ထိုလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းမှု လက်ခံသူထံသို့ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကိုလည်း ထုတ်ပြောခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း ပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသူတို့က ထိုလုပ်ငန်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်ခံသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

နောက်ထပ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အသုံးပြုမှုဒေတာကို ရယူရန်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ‘‘cookie’’ နည်းပညာကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု အများအပြားအတွက် cookie များ မလိုအပ်ပါ။ cookie ဆိုသည်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဆာဗာမှ ဖန်တီးသည့် ဒေတာဖိုင်ငယ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး သင့်ကွန်ပျူတာ၏ အမြဲတမ်းမှတ်ဉာဏ်သို့ လွှဲပြောင်းကာ သိမ်းထားပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဆာဗာမှ ဖန်တီးသည့် cookie များထဲတွင် သင်ကဝက်ဘ်ဆိုက် အသုံးပြုနေစဉ် သင့်ကိုသီးခြား သိရှိဖော်ထုတ်နိုင်သော ဒေတာများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သင်ကမည်သို့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပုံကို ပို၍နားလည်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုသူများက စုစည်းအသုံးချမှုကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများပိုကောင်းစေရန် အပိုင်းလိုက် cookie များကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။ အင်တာနက်ဖွင့်သော ဆော့ဖ်ဝဲအများစုသည် cookie များကို အလိုအလျောက် လက်ခံပါသည်။ သို့သော် သင်၏ အင်တာနက်ဖွင့်သော ဆော့ဖ်ဝဲက cookie များကို လက်မခံရန် သို့မဟုတ် သင်ဝင်ကြည့်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ cookie ကို လက်မခံမီ သတိပေးရန် သင်ကရွေးချယ်ထားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် cookie များကို ပိတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် လက်မခံရန် ရွေးချယ်ထားခြင်း ပြုပါက ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ ယိုယွင်းမှု ဖြစ်နိုင်သလို ထိုသိရှိဖော်ထုတ်မှု အမျိုးအစား လိုအပ်သော ဝက်ဆိုက်၏ နေရာများသို့ သင်ဝင်ခွင့်မရနိုင်မှုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အက်ပ်ကို အသုံးပြုသောအခါ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို သင်၏မိုဘိုင်း ကိရိယာတွင် ယာယီသိမ်းဆည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သင်ကမည်သို့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပုံကို နားလည်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုသူများက စုစည်းအသုံးချမှုကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများပိုကောင်းစေရန် ထိုအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။

ပညာရပ်နှင့် စာရင်းဇယားဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မသိရှိနိုင်အောင် ပြန်သတ်မှတ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ဆက်လက် ကူးယူခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြောခြင်းနှင့် အမည်လျှို့ဝှက်ထားသောပုံစံဖြင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ အမည်လျှို့ဝှက်ထားသောပုံစံဖြင့် အချက်အလက်များကို သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအဖြစ် ယူဆတော့မည်မဟုတ်ပါ။

တိုက်ရိုက်ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ အာမခံအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်သော စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း အချက်အလက်များကို စာ၊ အီးမေးလ်၊ ဖုန်း သို့မဟုတ် SMS တို့ဖြင့် သင့်ထံဆက်သွယ်ရန်

သင်၏အမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်နှင့် လူဦိးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလည်း သင်၏ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ရယူမှု ပြုလုပ်ချိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ ထိုအချိန်မတိုင်မီဖြစ်စေ ထိုအချက်ကို သင့်အား အသိပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ထိုသို့ တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းမှ စာရင်းသွင်းမှုပယ်ဖျက်ရန် သင်အား ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားပါမည်။ တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းမှ စာရင်းသွင်းမှုပယ်ဖျက်ရန် သင်မရွေးချယ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကို လက်မခံလိုတော့ပါက ကျွန်ုပ်တို့အား နောက်ထပ် တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကို ရပ်တန့်ခိုင်းနိုင်ပါသည်။

ဝင်ရောက်ခွင့်၊ ပြင်ဆင်ခွင့်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် 

သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် ကင်းလွတ်ခွင့် အချို့ပေါ်မူတည်ပြီး သင့်မှာအခွင့်အရေးရှိပါသည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်လိုပါက သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာရေးလိုက်ပါ-

သက်ဆိုင်သူ- Chubb Life ကုမ္ပဏီ၏ အချက်အလက် ကာကွယ်ရေးရုံး
အောက်ပါ သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသောဒေသမှ Chubb Life ကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာသို့။

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူနှင့် သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသောဒေသမှ ပြည်တွင်း ဘာသာစကားမူတို့ အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွဖြစ်မှု သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှု တစ်ခုခုရှိလာပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူသည် အတည်ဖြစ်ပါမည်။ 

ဟောင်ကောင်

Chubb Life Insurance Company Limited
33rd Floor, Windsor House,
311 Gloucester Road,
Causeway Bay, Hong Kong

Hotline: +852 2894 9833

E-mail: Enquiries.HKLife@chubb.com

ထိုင်း

Chubb Life Assurance Public Company Limited
130-132 Sindhorn Building, Tower 1, 
11th-12th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand

Telephone: 0-2615-6860

E-mail: CHC.THLife@chubb.com

မြန်မာ

Chubb Life Insurance Myanmar Limited

18F, Myanmar Centre Tower 2,
192 Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township
Yangon, Myanmar

Telephone: 09 750 066908

E-mail: InfoChubbLifeMyanmar@chubb.com