Voor een optimale ervaring op deze site raden we aan een andere browser te gebruiken.
Het gebruik van Internet Explorer kan ervoor zorgen dat u geen toegang krijgt tot Chubb.com. Ook kunnen sommige functies op de site niet werken zoals verwacht.

X
Direct naar de inhoud

Chubb European Group SE, met bijkantoren te 1170 Watermaal-Bosvoorde (Brussel) en 2000 Antwerpen,  (samen "Chubb", "wij", "ons") waardeert haar werknemers en respecteert en beschermt hun privacy.

Deze privacyverklaring voor werknemers ("Verklaring") geeft een overzicht van de verschillende soorten informatie die Chubb, als verwerkingsverantwoordelijke, over u verzamelt, de doeleinden waarvoor deze informatie wordt verzameld, de basis waarop wij deze informatie verwerken en de manier waarop Chubb omgaat met uw persoonsgegevens. Het opzet van deze Verklaring is om te voldoen aan onze verplichting onder de toepasselijke privacywetgeving om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Chubb .

Deze Verklaring is in de eerste plaats van toepassing op huidige werknemers zelfs na het einde van hun tewerkstelling maar is, waar relevant, eveneens van toepassing op werknemers, sollicitanten, stagairs, uitzendkrachten, consultants, directeuren en derden wiens informatie ons wordt verstrekt in verband met de tewerkstelling of arbeidsrelatie (bijvoorbeeld: personen opgenomen als referentie of contactinformatie bij noodgevallen). Waar we de term “werknemer” of “tewerkstelling” hanteren in deze Verklaring, doelen wij, voor zover relevant, ook op diegenen die voor ons werken op een andere basis dan middels een arbeidsovereenkomst, zonder dat dit betekent dat deze individuen werknemers zijn van Chubb.

Deze Verklaring maakt geen deel uit van een arbeidsovereenkomst en verleent u geen enkel contractueel recht, noch legt deze Verklaring ons enige contractuele verplichting op. Wij kunnen deze Verklaring op ieder moment bijwerken of anderzins wijzigen. 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, neem dan contact op met dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Als u op de hoogte bent van een ongeoorloofde openbaarmaking van gegevens, kunt u dit ook aan ons voorleggen voor begeleiding omtrent de toepasselijke notificatieverplichtingen. 

Overzicht 

Chubb verzamelt en gebruikt persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van recruterings -en introductieprocedures, samen met aanvullende persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens uw tewerkstelling of aanwerving (bijvoorbeeld in het kader van prestatiebeoordelingen, disciplinaire procedures en deelname aan vrijwillige arbeidsvoorwaardenregelingen).

De persoonsgegevens die Chubb verzamelt, worden voornamelijk gebruikt voor het recruteringsproces, personeelsbeheer en het naleven van de arbeidsovereenkomsten. De gegevens kunnen worden opgeslagen in systemen over de hele wereld en kunnen worden verwerkt door externe serviceproviders die optreden namens Chubb.

Chubb heeft uw persoonsgegevens nodig om uw tewerkstelling aan te vangen, uit te voeren en te beëindigen en om de hiermee gerelateerde contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Zonder deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om met u een overeenkomst aan te gaan of met onze verplichtingen onder een dergelijke overeenkomst na te komen.

Het is ons beleid om aan de verplichtingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en aan nationale wetgeving te voldoen. Maar er is ook een belangrijke rol voor u weggelegd bij de bescherming van de beveiliging van persoonsgegevens, en u dient voorzichtig te zijn wanneer het aankomt op met wie u persoonsgegevens deelt en hoe u uw communicatie en apparaten beveiligt. Raadpleeg de Chubb Global Information Security Policy en de Global Information Security en Privacy Policy en Guidelines voor meer informatie over uw verantwoordelijkheden. 

U heeft ook bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Email:

Dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Per schrijven:

Data Protection Officer,

Chubb, 100 Leadenhall Street,

EC3A 3BP, Londen 

Categorieën persoonsgegevens die Chubb verwerkt

"Persoonsgegevens" verwijst naar informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.  Persoonsgegevens omvatten, bijvoorbeeld, uw contactgegevens en uw geboortedatum.

Chubb verwerkt uw persoonsgegevens. In deze context betekent "verwerken" het op eender welke manier omgaan met deze gegevens, zoals het gebruiken, delen of vernietigen ervan.

De categorieën persoonsgegevens die we verwerken, variëren afhankelijk van uw functie, uw locatie en eender welke arbeids- of contractvoorwaarden die voor u relevant zijn. Doorgaans omvatten de categorieën persoonsgegevens, bijvoorbeeld, uw persoonlijke en elementaire professionele gegevens en gegevens over uw loon en arbeidsvoordelen.

De categorieën persoonsgegevens die we verwerken, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende categorieën:

 • Uw persoonsgegevens - bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, geslacht, persoonlijke contactgegevens, contactgegevens bij noodgevallen / van nabestaanden, verblijfsstatus, werk vergunningen en  talenkennis;
 • Elementaire professionele gegevens - bijvoorbeeld uw professionele contactgegevens (professioneel e-mailadres en telefoonnummers), werknemersnummer, foto, functie, functieomschrijving, toegewezen business unit of groep, rapporteringskanalen, voornaamste werkplaats, werkuren, en uw arbeidsvoorwaarden;
 • Professionele kwalificaties en gegevens over regelgeving – waar toepasselijk, inclusief certificatie en unieke reglementaire identificatiegegevens;
 • Recruterings -en selectiegegevens – bijvoorbeeld persoonsgegevens opgenomen in uw CV, sollicitatiebrief, verslag of notities van een sollicitatiegesprek, evaluatieverslagen en controle- en verificatiedocumentatie;
 • Gegevens over loon en arbeidsvoordelen - bijvoorbeeld gegevens over uw loon- en arbeidsvoordelenpakket, bankrekeninggegevens, loonschaal, rijksregisternummer, belastinggegevens en informatie over derde-begunstigden van voordelen;
 • Gegevens uit het strafregister - waar de wet een blanco uitreksels van het strafregister vereist voor een specifieke functie uit te oefenen;
 • Gegevens over afwezigheden - bijvoorbeeld registratie van uw vakantie en familiegerelateerde afwezigheden;
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid – bijvoorbeeld eender welke persoonsgegevens in uw afwezigheidsdossier, verslagen of attesten en gegevens met betrekking tot aanpassingen van uw werk of werkplaats;
 • Gegevens over klachten en disciplinaire procedures - bijvoorbeeld persoonsgegevens in verslagen van beschuldigingen, onderzoeken en vergaderingsverslagen -en resultaten;
 • Gegevens over prestatiebeheer - bijvoorbeeld feedback van collega's en managers, evaluaties, resultaten van talentprogramma's en formele en informele procedures voor prestatiebeheer;
 • Gegevens over gelijkheid en diversiteit - waar toegestaan onder lokaal recht, gegevens met betrekking tot geslacht, leeftijd, ras, nationaliteit, religieuze overtuiging en seksualiteit (anoniem opgeslagen voor monitoringsdoeleinden inzake gelijke kansen);
 • Opleidings -en ontwikkelingsgegevens - gegevens met betrekking tot opleidings- en ontwikkelingsbehoeften of gevolgde opleidingen;
 • Monitoringsgegevens – waar toegestaan onder lokaal recht, identificeerbare beelden van opnames van bewakingscamera’s, aanmeldings -en toegangsgegevens van systemen en gebouwen, “keylogging”, download -en printgegevens, telefoongegevens, gegevens die worden onderschept door ITbeveiligingsprogramma's en filters;
 • Gezondheids -en veiligheidsgegevens - persoonsgegevens bij audits, risicobeoordelingen en meldingen van incidenten;
 • Gegevens over vorderingen van werknemers, klachten en onthullingen – persoonsgegevens met betrekking tot gerechtelijke procedures en klachten inzake de tewerkstelling, betrokkenheid van werknemers bij melding van incidenten en onthullingen;
 • Beëindigingsgegevens - bijvoorbeeld data en vertrekredenen, beëindigingsregelingen -en betalingen, beëindigingsinterviews en referenties;
 • Alle andere persoonsgegevens die u kiest mede te delen aan Chubb-personeel tijdens de duur van uw tewerkstelling, zowel mondeling als schriftelijk (bijvoorbeeld in professionele e-mails). 

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan Chubb ook een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verzamelen en verwerken die in bijzondere categorieën vallen.  Binnen deze categorie verzamelt en registreert Chubb informatie met betrekking tot de gezondheid (met inbegrip van gegevens over maatregelen genomen ter accommodatie of aanpassing van de tewerkstelling) zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.  We kunnen ook informatie verwerken met betrekking tot seksueel leven, seksuele geaardheid, ras of etnische afkomst, vakbondslidmaatschap, politieke opvattingen of religieuze of filosofische overtuigingen, alleen wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

Bronnen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u gaan verwerken, zullen voornamelijk door u aan ons verstrekt zijn, hetzij tijdens de sollicitatieprocedure of de aanwerving, de introductiefase, of op een ad-hocbasis tijdens uw tewerkstelling. Dit geldt specifiek voor uw persoonlijke en elementaire professionele gegevens alsmede voor persoonsgegevens over gelijkheid en diversiteit. 

Tijdens de recruteringsprocedure kunnen wij referenties van derden opvragen en screening -en doorlichtingsprocedures uitvoeren met behulp van externe bronnen. Wij voeren dergelijke screening- en doorlichtingsprocedures enkel uit voor zover dit is toegestaan onder toepasselijk recht. Deze kunnen controles omvatten met betrekking tot krediet en werkverleden.

Wij ontvangen ook informatie waaronder uw persoonsgegevens afkomstig van uw leidinggevende (bijvoorbeeld inzake evaluaties) of, van tijd tot tijd, van andere managers of collega's (bijvoorbeeld in de loop van een onderzoek).

We kunnen ook uw persoonsgegevens ontvangen van andere derden partijen zoals klanten, belastingautoriteiten, dienstverleners, tussenpersonen en regelgevingsinstanties voor zover dit is toegestaan onder het toepasselijke recht.

In sommige gevallen kunnen gegevens indirect worden verzameld via bewakingsapparatuur of via andere middelen (bijvoorbeeld toegangscontrole- en controlesystemen voor gebouwen en locaties, telefoonlogboeken en -registraties en logboeken voor e-mail- en internettoegang), indien en voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht.  In deze omstandigheden kunnen de gegevens worden verzameld door Chubb of een derde partij die de desbetreffende dienst levert.  Dit soort gegevens is over het algemeen niet routinematig toegankelijk, maar toegang is wel mogelijk.  Toegang kan bijvoorbeeld plaatsvinden in situaties waarin Chubb mogelijke schendingen van beleidsregels van Chubb onderzoekt, zoals die met betrekking tot reis- en onkostenvergoedingen, gebruik van het internet of het gedrag van werknemers in het algemeen, of waar de gegevens nodig zijn voor compliance doeleinden.  Frequente toegang tot dergelijke gegevens kan plaatsvinden in het kader van een e-mailbewakingsprogramma, indien en voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht. Chubb zal dergelijke verzamelde gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan welke uitdrukkelijk in deze Verklaring zijn vermeld.

Indien wij u vragen om ons verplicht persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen bij het verzamelen van de gegevens en indien bepaalde informatie vereist is door het contract of de wet, zal dit worden aangegeven.  Het niet verstrekken van verplichte informatie betekent dat wij bepaalde HRprocessen niet kunnen uitvoeren.  Als u ons bijvoorbeeld uw bankgegevens niet verstrekt, kunnen wij u niet betalen.  In sommige gevallen kan het betekenen dat wij niet in staat zijn om uw tewerkstelling of opdracht voort te zetten, omdat Chubb niet over de persoonsgegevens beschikt die wij nodig achten voor een effectieve en efficiënte administratie en het beheer van onze relatie met u.

Naast de persoonsgegevens met betrekking tot uzelf, kunt u Chubb ook persoonsgegevens van andere derde partijen, met name uw ter aanbeveling/referentie opgenomen contactpersonen, nabestaanden en andere familieleden of vrienden, verstrekken ten behoeve van de HR-administratie en management, met inbegrip van de controle op het werk, het beheer van de uitkeringen en om in noodgevallen contact op te nemen met uw nabestaanden.  Voordat u dergelijke persoonsgegevens van derden aan Chubb verstrekt, moet u deze derden eerst op de hoogte stellen van de gegevens die u van plan bent aan Chubb te verstrekken en van de verwerking die Chubb van plan is uit te voeren, zoals beschreven in deze Verklaring.

U kunt contact met ons opnemen indien u vragen heeft over de bron van uw persoonsgegevens of als u meer informatie wenst dan in deze Verklaring reeds is opgenomen.

Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor verschillende zakelijke doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en eventuele toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten. Gegevens kunnen incidenteel worden gebruikt voor doeleinden die voor u niet duidelijk zijn wanneer de omstandigheden een dergelijk gebruik rechtvaardigen (bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek of een tuchtprocedure).

Wanneer de toepasselijke wetgeving ons verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken op basis van een specifieke wettelijke rechtvaardiging, verwerken wij uw persoonsgegevens over het algemeen op een van de volgende grondslagen:

(a)    u hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, (a), AVG);

(b)    de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft (zijnde de doeleinden die hieronder worden beschreven), behalve wanneer deze belangen worden overstemd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG);

(c)    de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor Chubb geldt (artikel 6, lid 1, onder c), AVG);

(d)    de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten (artikel 6, lid 1, onder b), AVG);

Wij kunnen bij gelegenheid uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die een derde partij nastreeft (artikel 6, lid 1, onder f), AVG), behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Indien dit het geval is, wordt dit in deze Verklaring uiteengezet of zal dit aan u worden meegedeeld voordat een dergelijke verwerking plaatsvindt, voor zover van toepassing. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor recruteringsbeslissingen, het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en het beëindigen van de arbeidsrelatie.  Deze doeleinden hebben elk betrekking op een wettelijke grondslag voor verwerking, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.  Deze doeleinden omvatten:

 

Verwerkingsdoeleinden

Wettelijke grondslag

(a)

Aanwerving en selectie

Deze verwerking is noodzakelijk om op verzoek van de sollicitant stappen te ondernemen om een arbeids- of dienstencontract te sluiten.

Deze verwerking is ook noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van Chubb te beschermen.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft bij het volledig beoordelen van, en de besluitvorming over, sollicitaties of aanwervingen om ervoor te zorgen dat alleen geschikte kandidaten worden beoordeeld, op de shortlist worden geplaatst en geselecteerd.

(b)

Passende screening bij rekrutering en toewijzing van teams, met inbegrip van verificatie van het recht om te werken, de relevante voorgaande arbeidsrelaties of andere engagementen, enige relevante reglementaire status, de academische opleiding en beroepskwalificaties en de "onboarding" (het aan boord brengen) en het creëren van een arbeidsdossier.

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Chubb.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft om haar bedrijfsactiviteiten op de meest geschikte en effectieve manier te beheren en wenst haar reputatie van wereldklasse te behouden en hooggekwalificeerde werknemers aan te trekken en in dienst te nemen.

(c)

Verstrekken en beheren van bezoldigingen, uitkeringen en stimuleringsregelingen en vergoeding van bedrijfskosten en -uitgaven en het toepassen van passende fiscale en sociale inhoudingen en bijdragen;

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Chubb uit te voeren en noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf.  Dit houdt onder meer in dat zij ervoor zorgen dat werknemers naar behoren worden beloond en beloond en betrokken blijven gedurende hun tewerkstelling.

(d)

Algemeen personeelsbeheer, inclusief:

1.     het toewijzen en beheren van taken en verantwoordelijkheden en de bedrijfsactiviteiten waarop deze betrekking hebben;

2.     zakenreizen;

3.     certificering van werknemers, vergunningverlening en wettelijke vereisten;

4.     budgettering, financiële beoordeling en interne bedrijfsrapportage;

5.     het plannen en toewijzen van werk en het meten van werktijden;

6.     contact- en begunstigdegegevens voor noodgevallen bij te houden;

7.     de gezondheid en veiligheid op het werk te beheren en incidenten te onderzoeken en te rapporteren

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Chubb uit te voeren en, waar nodig, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft om haar personeel te beheren en ervoor te zorgen dat elke werknemer de juiste taken uitvoert, goed opgeleid is en diens taken correct, in overeenstemming met de juiste procedures, uitvoert.

 

 

(e)

Het identificeren van en effectief communiceren met werknemers, inclusief het beheren van interne adresboeken om contact en effectief werken en

communiceren te vergemakkelijken;

Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Chubb uit te voeren.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft bij het uitvoeren van normale zakelijke activiteiten en het onderhouden van een dialoog met de werknemers om effectief management en arbeidsvreugde te garanderen.

(f)

Beheer en operationele beoordeling gedrag, prestaties, bekwaamheid, afwezigheid en onderzoek van grieven, beschuldigingen (met inbegrip van beschuldigingen die zijn ontvangen als onderdeel van een klokkenluidersrapport), klachten, onderzoeken en processen en andere informele en formele HR- en juridische nalevingsprocessen en het nemen van gerelateerde managementbeslissingen;

 

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Chubb uit te voeren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft bij het aanpakken van zorgen en problemen met betrekking tot werknemers en het oplossen van deze problemen en het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving.

(g)

Opleiding, ontwikkeling, promotie, carrière- en opvolgingsplanning en

bedrijfsnoodplanning;

 

Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Chubb uit te voeren.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft bij een effectief personeelsbeheer ter ondersteuning van haar bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn, om ervoor te zorgen dat het bedrijf haar hoogwaardige werknemers behoudt en blijft aantrekken.

(h)

Overleg       of        onderhandelingen        met

werknemersvertegenwoordigers;

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

(i)

Verwerking van informatie over afwezigheid of medische informatie over fysieke of mentale gezondheid of conditie om: te beoordelen of men in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheids- of permanente

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde

 

arbeidsongeschiktheidsuitkering of voordelen; de geschiktheid voor het werk te bepalen; een terugkeer naar het werk te vergemakkelijken; aanpassingen te doen aan de taken of de werkplek;

managementbeslissingen te nemen met betrekking tot de tewerkstelling, voortzetting van de tewerkstelling of herplaatsing; en gerelateerde managementprocessen uit te voeren;

belangen van Chubb.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft om ervoor te zorgen dat de werknemer de juiste taken uitvoert, goed opgeleid en ondersteund wordt door het management en zijn taken correct en in overeenstemming met de juiste procedures uitvoert.

In principe zal enkel de preventieadviseur van een werkgever de gezondheidsgegevens van werknemers kan verwerken, bewaren en opslaan met betrekking tot (i) hun arbeidsongeschiktheid, (ii) de details van hun behandeling en hun prognose, iii) specifieke details met betrekking tot hun arbeidsongeschiktheid / medische geschiktheid om hun werk uit te voeren, enz.

(j)

Voor de planning, het beheer en de uitvoering van herstructurerings- of ontslagprogramma's of andere veranderingsprogramma's, met inbegrip van passend overleg, selectie, alternatieve vormen van arbeidsbemiddeling en daarmee samenhangende managementbeslissingen;

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Chubb.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft bij het nemen van beslissingen over de toekomst van haar bedrijf om haar bedrijfsactiviteiten in stand te houden of uit te breiden.

(k)

Het voldoen aan referentieverzoeken waarbij Chubb door het individu als referentie wordt genoemd;

Chubb is van mening dat het in het legitieme belang van een nieuwe werkgever is om van Chubb een bevestiging te bekomen van de tewerkstelling bij Chubb met het oog op de bevestiging van de tewerkstelling of de tewerkstellingsgeschiedenis van de voormalige werknemer.

(l)

Operationele e-mail, IT, internet, sociale media, HR-gerelateerde en andere bedrijfsbeleidsregels en -procedures.  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving voert Chubb toezicht uit op de ITsystemen van Chubb om de integriteit van de IT-systemen en -infrastructuur van Chubb te beschermen en in stand te houden; om ervoor te zorgen dat het IT-beleid van Chubb wordt nageleefd en om informatie op te sporen door middel van zoekopdrachten waar nodig voor een legitiem zakelijk doel;

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Chubb uit te voeren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft bij het beheren van haar personeel en het exploiteren van haar bedrijf via IT-systemen.  De HR IT-functie is essentieel om ervoor te zorgen dat dit op de meest effectieve manier kan worden uitgevoerd.

(m)

Het beschermen van de persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsinformatie van Chubb, haar werknemers, klanten en derden en het beschermen van de veiligheid van onze sites, systemen, werknemers en bezoekers;

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Chubb.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft om ervoor te zorgen dat haar bedrijf, klanten, werknemers en systemen beschermd zijn.  Dit omvat de bescherming van onze activa en de integriteit van onze systemen; en het opsporen en voorkomen van verlies van onze vertrouwelijke informatie en bedrijfsinformatie.

(n)

Naleving van de geldende wet- en regelgeving

(bijvoorbeeld wetgeving inzake zwangerschaps- en ouderschapsverlof, arbeidstijden- en gezondheids- en veiligheidswetgeving, belastingregels, vereisten inzake raadpleging van

werknemers, andere arbeidswetten en regels); 

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

(o)

Planning, due diligence en implementatie met betrekking tot een commerciële transactie of dienstenoverdracht waarbij Chubb betrokken is en die van invloed is op uw relatie met Chubb, bijvoorbeeld fusies en overnames of een overgang van uw tewerkstelling onder de toepasselijke regels voor automatische overdracht;

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen van Chubb.  Chubb moet beslissingen nemen over de toekomst van haar bedrijf om haar bedrijfsvoering te behouden of haar bedrijf te laten groeien.

(p)

Verstrekking van informatie aan de eigenaars van Chubb, investeerders, vermogensbeheerders, kredietverstrekkers voor gebruik, beoordeling en analyse in hun hoedanigheid van eigenaar, investeerder, vermogensbeheerder, kredietverstrekker, of in het kader van de uitvoering van het contract;

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Chubb uit te voeren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft. Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft om informatie te delen met haar eigenaars, investeerders, vermogensbeheerders en kredietverstrekkers om hen in staat te stellen de nodige controles en analyses in hun hoedanigheid uit te voeren.  

(q)

Voor zakelijke operationele en rapporteringsdocumentatie zoals het opstellen van jaarverslagen of offertes voor werk of klant-teamdossiers, inclusief het gebruik van foto's;

Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Chubb uit te voeren.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft om ervoor te zorgen dat elke werknemer de juiste taken uitvoert en de normale zakelijke activiteiten uitvoert.

(r)

Voor zover relevant, voor het publiceren van geschikte interne of externe communicatie- of publiciteitsmateriaal (in voorkomend geval ook via sociale media);

Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Chubb uit te voeren.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft om haar zakelijke doelstellingen en resultaten op lange termijn te ondersteunen en Chubb wil haar reputatie van wereldklasse behouden.

(s)

Het ondersteunen van HR-administratie en management en het bijhouden en verwerken van algemene dossiers die nodig zijn voor het beheer van de tewerkstelling, de werknemers of andere relatie en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Chubb uit te voeren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft bij een effectief personeelsbeheer ter ondersteuning van haar bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn.

(t)

Om toegangsrechten te wijzigen, inclusief het aanmaken van IT toegangsrechten en het creëren van toegangsrechten tot gebouwen;

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Chubb uit te voeren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat het een legitiem belang heeft bij de naleving van het beleid en de toegangscontrole van Chubb.

(u)

Het verlenen van technische ondersteuning, inclusief en onderhoud voor HR-informatie en andere IT-systemen;

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Chubb uit te voeren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen       waaraan Chubb     is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar HR en IT-werking, wat essentieel is.

(v)

Om onze wettelijke rechten en verplichtingen af te dwingen, en voor alle doeleinden in verband met juridische vorderingen, meldingen van schendingen of beschuldigingen door u, tegen u of waar u op andere wijze bij betrokken bent;

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen van Chubb. Chubb heeft er een legitiem belang bij haar organisatie te beschermen tegen inbreuken op haar wettelijke verplichtingen en zich te verdedigen tegen rechtszaken.  Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de wettelijke rechten en belangen van Chubb naar behoren worden beschermd, om de reputatie van Chubb te beschermen en om Chubb te beschermen tegen andere schade of verlies.  

Deze verwerking is ook noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Chubb uit te voeren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb onderworpen is.

(w)

Om beslissingen te nemen over de voortzetting van de tewerkstelling of de administratie te verzorgen bij de aanstelling en de beëindiging van de tewerkstelling;

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Chubb uit te voeren en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Chubb is onderworpen.

Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die Chubb nastreeft.  Chubb is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel.

(x)

Om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het voldoen aan nationale veiligheids- of rechtshandhavingsvereisten), verzoeken tot verschaffing van bewijsmateriaal, of waar anderszins vereist of toegestaan door toepasselijke wetten, gerechtelijke          bevelen, overheidsvoorschriften of regelgevende instanties;

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen van Chubb.  Chubb is van mening dat zij er een legitiem belang bij heeft haar organisatie te beschermen tegen inbreuken op haar wettelijke verplichtingen en zich te verdedigen tegen rechtszaken.

(y)

Andere doeleinden die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van gerechtvaardigde belangen die door Chubb worden nagestreefd, waar deze niet worden overtroffen door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van werknemers.

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


Gelieve op te merken dat deze lijst niet exhaustief is en dat we uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden kunnen verwerken die in de lijn liggen van de juridische grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Verder kan aanvullende informatie met betrekking tot een specifieke verwerking van persoonsgegevens aan u worden meegedeeld. 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Daarenboven, wanneer wij bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken, zal dit bovendien altijd gerechtvaardigd zijn op basis van een bijkomende wettelijke voorwaarde.

De verwerking van bijzondere persoonsgegevenscategorieën (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot de gezondheid, seksleven, seksuele oriëntatie, ras of etnische afstamming, vakbondslidmaatschap, politieke opvattingen of religieuze of filosofische overtuigingen) wordt gerechtvaardigd door één van de volgende bijzondere voorwaarden:

 • de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Chubb of van u op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegestaan op grond van lokale wetgeving of bij een collectieve overeenkomst op grond van lokale wetgeving (Artikel 9 2. (b) AVG) (bijvoorbeeld naleving van gezondheids- en veiligheidsregels, wettelijke loondoorbetaling bij ziekte of, het voorzien in redelijke aanpassingen voor iemand met een handicap);
 • de verwerking is vrijwillig en is afhankelijk van uw uitdrukkelijke toestemming voor één of meerdere welbepaalde doeleinden (Artikel 9 2. (a) AVG) (bijvoorbeeld als u wenst deel te nemen aan een aanvullend ondersteuningsprogramma of een uitkering inzake arbeidsongeschiktheid of gezondheidspromotie wenst te bekomen). Indien wij uw toestemming nodig hebben, zullen wij hier duidelijk over zijn. Wij zullen uw toestemming niet vragen indien er een andere relevante wettelijke grond voorhanden is;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (Artikel 9 2. (f) AVG) (ongeacht of een vordering door u of door een derde wordt ingesteld);
 • de verwerking is noodzakelijk voor een beoordeling van uw werkcapaciteit die wordt uitgevoerd door een medische professional (Artikel 9 2. (h) AVG) (bijvoorbeeld een verslag over  welzijn op het werk indien toegestaan door de lokale wetgeving);
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van aanzienlijk publiek belang die zijn toegestaan door de lokale wetgeving (Artikel 9 2. (g) AVG) (bijvoorbeeld het voorkomen of opsporen van onwettige handelingen of het monitoren van een gelijke kansenbeleid indien toegestaan door de lokale wetgeving); of
 • in uitzonderlijke omstandigheden is de verwerking noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen en bent u niet in staat om toestemming te geven (Artikel 9 2. (c) AVG) (bijvoorbeeld in een medisch noodgeval).

Dit kan de volgende elementen omvatten, maar dit is geen uitputtende lijst:

 

Verwerkingsdoeleinden

Wettelijke grondslag

(a)

Beoordelen en nagaan of u in aanmerking komt om voor Chubb te werken in het rechtsgebied waar u werkt;

Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de verplichtingen en het uitoefenen van de rechten van u of Chubb op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociale bescherming, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

(b)

Naleving van de arbeids-, gezondheids- en veiligheidswetgeving en de wetgeving inzake sociale zekerheid.  Bijvoorbeeld, om wettelijke arbeidsongeschiktheids- of moederschapsuitkeringen te verstrekken, om te voorkomen dat u wettelijke verplichtingen schendt, om te zorgen voor een eerlijk en rechtmatig beheer van uw tewerkstelling, om onrechtmatige beëindiging van uw tewerkstelling te voorkomen, om de privé-regelingen van Chubb voor medische en langdurige arbeidsongeschiktheid te beheren, om redelijke aanpassingen te maken en om onrechtmatige discriminatie of de behandeling van klachten die in dit verband ontstaan te vermijden;

Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de verplichtingen en het uitoefenen van de rechten van u of Chubb op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociale bescherming, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

Voor zover deze gegevens door de preventieadviseur worden beheerd, is deze verwerking noodzakelijk voor het doel van de preventieve of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van uw arbeidscapaciteit en de ondersteuning van maatregelen die kan worden geboden in de vorm van redelijke aanpassingen van het werk, medische diagnoses, de verstrekking van gezondheids- of sociale zorg of behandeling of het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en diensten, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

(c)

In uitzonderlijke gevallen, het beheer en onderzoek van klachten onder het klachtenbeleid van Chubb (of andere relevante beleidsregels), indien dergelijke kenmerken of informatie relevant zijn voor de specifieke klacht, om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van het arbeidsrecht.

Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de verplichtingen en het uitoefenen van de rechten van u of Chubb op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociale bescherming, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

Wij kunnen uw toestemming vragen voor bepaalde verwerkingen die niet anderszins gerechtvaardigd zijn op grond van een van de bovenstaande grondslagen.  Indien voor de verwerking in kwestie toestemming vereist is, zal deze afzonderlijk van u worden gevraagd om ervoor te zorgen dat deze vrij, geïnformeerd en expliciet wordt gegeven.  Informatie met betrekking tot een dergelijke verwerking zal aan u worden verstrekt op het moment dat u om toestemming wordt gevraagd, samen met de gevolgen van het niet verlenen van een dergelijke toestemming.  U dient zich ervan bewust te zijn dat het geen voorwaarde of vereiste van uw tewerkstelling of contractuele relatie is om in te stemmen met een verzoek tot toestemming van Chubb. 

Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, streven we naar openbaarmaking van gerechtelijke documentatie als onderdeel van onze voortdurende wettelijke vereisten en het controleren van antecedenten.  Daarom zullen wij in dergelijke gevallen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen verwerken. We zullen dergelijke gegevens ook verwerken als er criminele activiteiten plaatsvinden in verband met de werkplek. 

We verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen om ervoor te zorgen dat we alleen de juiste werknemers in dienst hebben en dat we de veiligheid en bescherming van ons bedrijf en onze activa kunnen waarborgen.  Daarnaast verwerken we deze persoonsgegevens volgens de specifieke grondslagen die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd.   

Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld of door u werden meegedeeld. Bijgevolg zullen wij, in principe, ten minste uw persoonsgegevens behouden gedurende uw tewerkstelling bij ons.

In bepaalde gevallen vereisen wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijv. In het geval van de bewaring van sociale documenten) dat wij specifieke documenten bewaren voor een bepaalde periode, ook na het einde van uw tewerkstelling. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om sociale documenten (bijvoorbeeld loonfiches en eindafrekening) bij te houden gedurende 5 jaar na de uitdiensttreding. 

Voor meer informatie over de bewaarprocedures van Chubb, inclusief inzake werknemersdossiers en sollicitantendossiers, wordt u verwezen naar de Chubb Records Management Policy . 

Openbaarmaking van persoonsgegevens

Intern zullen uw directe en indirecte supervisors, HR-professionals die uw werkomgeving ondersteunen en in sommige gevallen bepaalde collega's toegang hebben tot enkele van uw persoonsgegevens, voor zover dit relevant is voor hun functie.

We delen waar nodig uw persoonsgegevens stelselmatig met andere leden van de Chubb-groep om bijvoorbeeld wereldwijde procedures uit te voeren, op groepsniveau te rapporteren of om te helpen bij het personeelsbeheer.

Bepaalde basis persoonsgegevens, zoals uw naam, locatie, functie, contactinformatie en eventueel gepubliceerde vaardigheden en ervaringsprofielen kunnen ook toegankelijk zijn voor andere werknemers.  

We kunnen ook worden gevraagd om uw persoonsgegevens bekend te maken aan derden, zoals leveranciers die ons helpen bij het leveren van HR-diensten, de fiscus of andere autoriteiten, een toezichthouder of een professionele adviseur.

Voorbeelden van derden met wie uw gegevens kunnen worden gedeeld zijn onder andere de belastingautoriteiten, medische/beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, regelgevende instanties, wetshandhavings- en regelgevingsinstanties, Chubb's verzekeraars, bankiers, IT-administrateurs, advocaten, accountants, aanbieders van datacenters, artsen of andere zorgverleners, accountants, auditors, notarissen, investeerders, kredietverstrekkers, aanbieders van opleidingen, verhuurders, leveranciers van toegang tot kantoorruimte, leveranciers van sociale media en marketing, consultants en andere professionele adviseurs, loon- en belastingdienstverleners, en beheerders van de uitkeringsprogramma's van Chubb.  Uw persoonsgegevens worden ook toegankelijk gemaakt voor derden met wie wij samenwerken in verband met ITdiensten, zoals hosting, ondersteuning en onderhoud in het kader van onze informatiesystemen.

Chubb verwacht dat deze derden de aan hen verstrekte gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beveiliging van gegevens.  Wanneer deze derden optreden als een "verwerker" (bijvoorbeeld een payrollprovider), voeren zij hun taken namens ons en op onze instructies uit voor de bovengenoemde doeleinden.  In dit geval worden uw persoonsgegevens alleen aan deze partijen verstrekt voor zover dat nodig is om de vereiste diensten te verlenen.

We kunnen ook beperkte informatie delen met klanten waarbij u deel uitmaakt van een klantenteam of een voorgesteld team in een aanbestedingsprocedure. 

We gebruiken een aantal externe verwerkers om ons te helpen met het leveren van HR-diensten. Deze derden hosten slechts uw persoonsgegevens of hebben er effectief toegang toe. Zij doen dit altijd op grond van onze instructies en op basis van een contractuele relatie.

Sommige derden aan wie we persoonsgegevens kunnen verstrekken, bijvoorbeeld private ziekteverzekeraars of diensten voor arbeidsgeneeskundige of professionele adviseurs of toezichthouders, zijn zelf verwerkingsverantwoordelijken en u dient hun eigen privacyverklaringen -beleid te raadplegen om te weten tot hoe zij gebruik maken van uw persoonsgegevens.

We kunnen ook worden verplicht om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken als gevolg van bevelen of verzoeken van een rechtbank, toezichthouders, overheidsinstellingen, partijen in een gerechtelijke procedure of overheden, of om te voldoen aan vereisten in regelgeving of als onderdeel van een dialoog met een toezichthouder.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan adviseurs, potentiële transactiepartners of geïnteresseerde derden in verband met de overweging, onderhandeling of voltooiing van een zakelijke transactie of een herstructurering van het bedrijf of de activa van eender welk deel van de Chubb-groep.

Gelieve contact met ons op te nemen indien u vragen heeft over de ontvangers van uw persoonsgegevens of als u meer informatie wenst dan in deze Verklaring wordt uiteengezet. 

Grensoverschrijdende doorgifte

Het wereldwijde karakter van ons bedrijf houdt in dat uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan leden van de Chubb-groep buiten de EER, in het bijzonder in de VS en Mauritius. Bepaalde leveranciers en dienstverleners kunnen ook personeel of systemen hebben die zich buiten de EER bevinden. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar derde landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming minder streng kan zijn dan in de EER.

In deze context kunnen uw persoonsgegevens voor de in deze Verklaring uiteengezette doeleinden buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven aan landen die mogelijk niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens bieden als binnen de EER. 

Binnen de Chubb-groep is een overeenkomst gesloten die voor de grensoverschrijdende doorgifte van uw persoonsgegevens binnen de groep regelt. Wanneer derden uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een passend beschermingsniveau krijgen, bijvoorbeeld door het aangaan van overeenkomsten voor gegevensdoorgifte of door ervoor te zorgen dat derden op grond van adequate gegevensbeschermingsprogramma’s zijn gecertificeerd.

U hebt het recht om een kopie te vragen van elke overeenkomst voor gegevensdoorgifte waarmee uw persoonsgegevens worden doorgegeven of om anderszins toegang te hebben tot de gebruikte beveiligingen. Elke gegevensdoorgifteovereenkomst die u ter beschikking wordt gesteld, kan om redenen van commerciële gevoeligheid worden aangepast.

Rechten van de werknemer

Recht op toegang, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Chubb streeft ernaar om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die we opslaan correct zijn.  U heeft ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wijzigingen door persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld wijzigingen van adres en bankrekeningen) aan Chubb worden gemeld, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw gegevens up-to-date zijn.

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die Chubb in haar bezit heeft, en ons het volgende te verzoeken:

 • Bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • U een kopie van die gegevens te geven;
 • U te voorzien van andere informatie over uw persoonsgegevens, zoals welke gegevens we hebben, waar we ze voor gebruiken, aan wie we ze doorgeven, of we ze naar het buitenland overdragen en hoe we ze beschermen, hoelang we ze bewaren, welke rechten u heeft, hoe u een klacht kunt indienen, waar we uw gegevens vandaan halen en of we een geautomatiseerde besluitvorming of profilering hebben uitgevoerd.

U heeft het recht om ons te verzoeken om eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten corrigeren.

Bovendien heeft u het recht om te vragen dat alle irrelevante persoonsgegevens die wij over u bewaren, worden gewist, maar alleen wanneer:

 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn; of 
 • u  uw toestemming heeft ingetrokken (indien de gegevensverwerking op toestemming was gebaseerd) en er geen andere wettelijke grondslag is voor de verwerking; of 
 • er een succesvol recht van bezwaar is geweest; of 
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of 
 • het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is. 

Wij zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 • voor de naleving van een wettelijke verplichting; of 
 • voor de vaststelling, de uitoefening van of de verdediging tegen rechtsvorderingen.

Er zijn andere omstandigheden waarin wij niet verplicht zijn om aan uw verzoek tot verwijdering van gegevens te voldoen, hoewel dit de meest waarschijnlijke omstandigheden zijn waarin wij dat verzoek zouden weigeren. 

Aanvullende rechten

U heeft ook de volgende aanvullende rechten:

Gegevensoverdraagbaarheid - Wanneer wij ons baseren op uw toestemming of op het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent als wettelijke grondslag voor de verwerking en dat persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, heeft u het recht om alle persoonsgegevens die u aan Chubb hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm te ontvangen en om van ons te eisen dat wij deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen wanneer dit technisch mogelijk is.

Recht op beperking van de verwerking - U heeft het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist totdat wij voldoende maatregelen hebben genomen om de juistheid ervan te corrigeren of te controleren;
 • indien de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen;
 • wanneer wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening van of de verdediging tegen een rechtsvordering; of
 • wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking die gerechtvaardigd is op grond van legitieme belangen (zie hieronder) in afwachting van de verificatie of Chubb dwingende legitieme redenen heeft om de verwerking voort te zetten.

Indien persoonsgegevens op deze manier aan beperkingen worden onderworpen, zullen wij deze alleen verwerken met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen juridische vorderingen.

Het recht om uw toestemming in te trekken - wanneer u ons uw toestemming voor de verwerking van gegevens heeft gegeven, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken.  In sommige gevallen kunt u dit doen door de relevante gegevens uit het relevante HR-systeem te verwijderen (hoewel u er rekening mee moet houden dat deze in dit geval in back-up- en gekoppelde systemen kunnen blijven staan totdat ze worden verwijderd in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens). 

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die gerechtvaardigd is op grond van legitieme belangen - wanneer wij ons baseren op legitieme belangen om gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.  Indien u bezwaar aantekent, moeten we die verwerking stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat we de gegevens moeten verwerken voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen rechtsvorderingen.  Wanneer we vertrouwen op een legitiem belang als grondslag voor de verwerking, zijn we van mening dat we dergelijke dwingende legitieme redenen kunnen aantonen, maar we zullen elk geval op individuele basis in overweging nemen

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in uw land van verblijf, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving.  In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het e-mailadres is contact@apd-gba.be

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. 

Functionaris voor gegevensbescherming

Chubb heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FGB) die als contactpersoon fungeert voor wat betreft de naleving door Chubb van de wetgeving inzake gegevensbescherming in Europa.

U kunt op elk moment contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Chubb of diens kantoor op veilige en vertrouwelijke wijze indien u algemene bezorgdheden heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over gegevensbeveiliging. Het e-mailadres van de FGB is dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Aanvullende Privacyverklaringen 

Wij kunnen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren die onderworpen zijn aan aanvullende Privacyverklaringen en wij zullen deze onder uw aandacht brengen wanneer deze van toepassing zijn.

Kennisgeving van wijzigingen

Chubb kan deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen of bijwerken.

Mochten wij onze aanpak van gegevensbescherming wijzigen, dan wordt u op de hoogte gesteld van deze wijzigingen of wordt u ervan op de hoogte gesteld dat wij deze Verklaring hebben bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verwerken en hoe wij deze informatie gebruiken.  Deze Verklaring is voor het laatst bijgewerkt en herzien op 9 maart 2020.