Voor een optimale ervaring op deze site raden we aan een andere browser te gebruiken.
Het gebruik van Internet Explorer kan ervoor zorgen dat u geen toegang krijgt tot Chubb.com. Ook kunnen sommige functies op de site niet werken zoals verwacht.

X
Direct naar de inhoud

Samenvatting

Toen het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 officieel verliet, ging de transitieperiode in die in het Brexit-akkoord tussen het VK en de EU is afgesproken. De transitieperiode loopt af op 31 december 2020. Tijdens deze periode bleef de situatie tussen het VK en de EU zoals die was, aangezien deze periode bedoeld is om het VK en de EU de tijd te geven om te onderhandelen over de details van de toekomstige relatie die eind 2020 doorgevoerd moeten worden. Hieronder vindt u antwoorden op de vragen die klanten ons vaak stellen. In dit document leest u meer over de voorbereidingen die Chubb heeft getroffen en onderstaand vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.

Is Chubb klaar voor Brexit?

Chubb’s schadeverzekeringsactiviteiten in Europa en het Verenigd Koninkrijk vinden plaats onder de rechtspersoon Chubb European Group SE (CEG SE). Op 1 januari 2019 werd Frankrijk de nieuwe vestigingsplaats van CEG SE’s maatschappelijke zetel. Het bedrijf opereert sindsdien onder een vergunning en prudentieel toezicht van de Franse toezichthouder ACPR. De vestigingen van CEG SE in Nederland en België handelen tevens onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) resp. de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Wat zijn de registratie- en toelatingsgegevens van CEG SE?

De maatschappelijke zetel van CEG SE in Frankrijk is gevestigd in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie. Het staat in het handelsregister van Nanterre ingeschreven onder nummer 450 327 374. Sinds 1 januari 2019 is CEG SE toegelaten door, en staat het onder toezicht van de ACPR. CEG SE, dat overal in Europa vestigingen heeft, heeft toestemming voor grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten binnen de EU/EER, de zogenaamde ‘Europese paspoortrechten’.

Hoe zal CEG SE Britse en Europese risico's blijven verzekeren?

Tot het einde van de transitieperiode zal CEG SE operationeel blijven in het VK op basis van haar Europese paspoortrechten. Aan het einde van december 2020 zal CEG SE gebruikmaken van het Temporary Permissions Regime van de Britse overheid. Dit stelt CEG SE in staat actief te blijven in het Verenigd Koninkrijk en onze verzekeringsactiviteiten op dezelfde manier te blijven uitvoeren als we nu doen op basis van dat tijdelijke regime. Het Temporary Permissions Regime blijft na afloop van de overgangsperiode maximaal drie jaar van kracht. CEG SE zal tijdig voor het einde van die drie jaar voor haar Brits tak een vergunning aanvragen bij de Prudential Regulation Authority. Hierdoor wordt het voor CEG SE mogelijk om ook na afloop van het Temporary Permissions Regime haar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk voort te zetten.

Wat zal er gebeuren met polissen die voorafgaand aan Brexit zijn uitgegeven en met de betalingen van claims?

Die veranderen niet. Dankzij het Temporary Permissions Regime kan CEG SE niet alleen nieuwe polissen afgeven die risico’s in het VK dekken maar ook bestaande polissen blijven uitvoeren en claims behandelen zoals gebruikelijk.  

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor Lloyds marktactiviteiten?

Ons Lloyd’s managing agency, Chubb Underwriting Agencies Ltd (CUAL), zal business kunnen blijven schrijven binnen de EU en elders, dankzij een regeling met Lloyd’s Insurance Company SE (Lloyd’s Brussels) en het Lloyds’s Syndicate 2488. Naar verwachting zal Lloyd's per 31 december 2020 bepaalde EER-verzekeringspolissen via een Part VII-transfer overhevelen naar Lloyd's Brussels. De voorgestelde transfer is niet van invloed op polisvoorwaarden. Wel wordt Lloyd's Brussels de verzekeraar en beheerder van de overgedragen polissen. Meer informatie over dit voorstel (en ook over de manier waarop dit van invloed kan zijn op uw positie voorafgaand aan de overdracht), welke polissen er worden overgedragen, uw rechten en wat u moet doen, vindt u op www.lloyds.com/brexit-transfer

Heeft Brexit gevolgen voor Chubb's levenverzekeringsactiviteiten?

Op 1 januari 2019 werd Frankrijk ook de nieuwe vestigingsplaats van ACE Europe Life SE ('AEL SE').   Het hoofdkantoor van AEL SE bevindt zich nu in Frankrijk en is gevestigd in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie.  Het staat in het handelsregister van Nanterre ingeschreven onder nummer 497 825 539.  Sinds 1 januari 2019 is AEL SE toegelaten door, en staat het onder toezicht van de ACPR. De vestiging in Nederland, die tevens handelt onder de naam ‘Chubb Life’, staat onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en kan in de EU/EEA opereren op grond van Europese paspoortrechten.

Na afloop van de transitieperiode zal ook AEL SE gebruikmaken van het Temporary Permissions Regime van de Britse overheid.

Opmerking: Er ligt een voorstel om de naam AEL SE per 31 maart 2021 te wijzigen naar Chubb Life Europe SE.

Hebben de veranderingen door Brexit invloed op de kredietbeoordeling van Chubb?

We blijven profiteren van de AA-rating van S&P die aan de belangrijkste operationele bedrijven binnen de Chubb Group is toegekend.

Zal mijn polis veranderen?

De dekking die met hun bestaande polissen aan onze polishouders wordt verstrekt wijzigt niet, en ook hun rechten, premies of voorzieningen blijven hetzelfde. Onze klanten blijven de verzekeringsdekking ontvangen van dezelfde rechtspersoon met hetzelfde vermogensniveau. Ook het niveau van onze klantenservice en uw contactpersoon veranderen niet.

Zal Brexit van invloed zijn op de wetgeving en het rechtsgebied die voor mijn verzekeringscontract gelden?

Brexit heeft geen invloed op de wetgeving die op een verzekeringscontract van toepassing is. 

Zal mijn premie veranderen?

De veranderingen als gevolg van Brexit zijn niet van invloed op uw premie(s).

Brengt deze verandering kosten voor mij mee?

De veranderingen als gevolg van Brexit brengen geen kosten voor u met zich mee.

Zullen mijn polisvoorwaarden veranderen?

Nee. De veranderingen als gevolg van Brexit zijn niet van invloed op uw polisvoorwaarden.

Zullen jullie contactgegevens veranderen?

Uw contactpersoon blijft dezelfde, en de telefoonnummers die u momenteel gebruikt, wijzigen niet. U kunt contact met ons blijven opnemen zoals u gewend bent. In een later stadium kunnen sommige nummers wijzigen, maar daar brengen wij u tijdig van op de hoogte.

Zal Chubb na Brexit nog steeds de persoonsgegevens van EU/EER-burgers kunnen verwerken?

Ja. Het kan soms nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te delen met ondernemingen van de Chubb groep in de EU/EER of daarbuiten. Ook kunnen we onze dienstverleners of hulpverleners, die zich mogelijk buiten Europa bevinden, toegang geven tot uw persoonlijke gegevens. Daarnaast mogen we uw persoonlijke gegevens op andere manieren in het buitenland openbaar maken, bijvoorbeeld als we een  verzoek hiertoe ontvangen van een buitenlandse overheidsinstantie of toezichthouder en verplicht zijn daarop te reageren..

Om uw rechten en belangen te beschermen, zullen we er altijd voor zorgen dat een internationale gegevensoverdracht zorgvuldig wordt uitgevoerd:

  • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen naar landen overdragen waarvan bekend is dat het niveau van wettelijke bescherming er voldoende is, of waarin alternatieve maatregelen zijn getroffen die naar onze mening voldoende zijn om uw privacyrechten te beschermen;
  • Voor overdrachten binnen de Chubb groep van ondernemingen geldt een interne overeenkomst die specifieke contractuele bescherming biedt zodat uw persoonlijke gegevens adequaat en consequent beschermd zijn, ongeacht waar ze binnen de Chubb groep worden overgedragen;
  • Overdrachten aan dienstverleners en andere derde partijen zullen altijd contractueel, en waar nodig met andere waarborgen, beschermd worden;
  • Verzoeken om informatie die wij van overheidsinstanties of toezichthouders ontvangen, zullen zorgvuldig gecontroleerd worden voordat wij persoonlijke gegevens openbaar maken.

Meer informatie over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, vindt u in het Chubb Privacybeleid.

Kijk hiervoor op https://www.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.html

Neem contact met ons op

Mocht u nog vragen hebben over onze Brexit-plannen, stuur dan een e-mail naar askbrexit@Chubb.com